Samarbeid med universitet og høgskular

Helse Bergen har eit godt samarbeid med Universitet i Bergen (UiB) og høgskulane i regionen; Høgskulen på Vestlandet (HVL) og VID vitenskapelige høgskule.

Målsetting med samarbeidet er å vidareutvikle gode fag- og forskningsmiljø og bidra til god kvalitet og bredde innan utdanning.

Samarbeidet skal ivareta relevans i utdanningane og tilgang på kompetanse som sjukehuset treng i framtida. Det organisatoriske og faglige samarbeidet skal skape meirverdi og bidra til god nytte av ressursar for involverte partar og til det beste for pasientar og samfunnet.

Samarbeidsavtalar

Universitetet i Bergen

VID vitenskapelige høgskole

Avtale om utdanning (nivå II avtale) mellom VID og HUS (PDF)

Felles utdanningsråd mellom UIB og HUS

Felles utdanningsråd har ansvar for å løfte frem og ta opp til diskusjon saker av overordnet og prinsipiell karakter med felles interesse innen utdanningsfeltet for HUS og UIB. Det skal legges vekt på gjensidig informasjonsutveksling om planer og forhold av betydning for utdanningssamarbeidet, fortrinnsvis før endelig beslutning treffes i partenes respektive beslutningsorganer.

Mer om sammensetning, forankring , rapporter og referater kan du finne på nettsidenen til UiB

Samarbeidsmøtet mellom høgskulane og sjukehusa

Samarbeidsmøtet er eit samarbeidsorgan på direktør/ rektornivå mellom dei to høgskulane i Bergen (HVL og VID), Haraldplass diakonale sjukehus (HDS) og Haukeland universitetssjukehus (HUS) og har møte om lag to gonger kvart halvår.

Samarbeidsmøtet skal bidra til at utdanning og forskings- og utviklingsarbeid skjer i tilstrekkeleg omfang og med høg kvalitet, i samsvar med overordna strategiar og prioriteringar i dei ulike institusjonane. Det er samarbeidsmøtet som er ansvarlig for tildeling av Utviklingsmidlar.

For meir informasjon vedrørande det overordna samarbeidet mellom høgskulane og føretaket visast det til Samarbeidsavtala mellom partane.

Utdanningsråd mellom høgskulane og sjukehusa

Utdanningsrådet er eit rådgivande organ for Samarbeidsmøtet og består av mellomleiarar ved HVL, VID, HUS og HDS som møtast 2-4 gonger årleg. Rådet skal ha fokus på utdanning og bidra til kontinuitet og utvikling av kvalitet i utdanningsoppdraget og praksisstudiar i sjukehuset.
 

Utviklingsmidlar/samarbeidsmidlar

Utviklingsmidlane skal nyttast til samarbeidsprosjekt mellom helseføretaka og høgskulane i Bergensregionen. Midlane skal fremme samarbeidet og bidra til økt kvalitet og klinisk relevans i utdanningane samt styrke sjukehusa som utdanningsarena.

Midla kan søkjast av tilsette ved Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sjukehus, Høgskulen på Vestlandet (HVL campus Bergen) og VID vitenskapelig høgskole (campus Bergen).
Samarbeidsmøtet har vedtatt at det for perioden 2019-2021 kan søkjast om utviklingsmidlar til kombinerte stillingar. Søknadsfrist er 6.mai 2019.               
Målsetting, kriteria og søknadsskjema finner du her.

Studentprosessen - sjukepleiestudentar

Studentprosessen viser oppgåve- og ansvars fordeling mellom høgskole og sykehus for sykepleiestudenter (bachelor) i somatiske praksisstudier ved HUS. Oppsettet er utarbeidet i samarbeid mellom HUS, VID vitenskapelige høgskole og Høgskolen på Vestlandet (HVL).
Studentprosess for sjukepleiarstudentar (pdf)

Fann du det du leita etter?