Beregning av lønnsansiennitet

Beregning av lønnsansiennitet er aktuelt for yrkesgrupper som følger minstelønnssatser i Helse Bergen. For å kunne beregne riktig lønn må du laste ned og fylle ut vedlagte skjema. 

​Dersom du er usikker på om dette vil gjelde for deg, kan du spørre tilsettande leiar.

Last ned skjemaet for lønnsansiennitetDet er viktig at du leser dette før du fyller ut skjema

All praksis må dokumenteres med:

 • Arbeidsattester som er signert, datert og stemplet av arbeidsgiver samt inneholde følgende opplysninger:
   • Ansettelsesperiode (fra- og til dato)
   • Stillingsstørrelse / antall timer (minimum 56t/måned)
 • Bekreftelse av tidsrom for utført militærtjeneste / siviltjeneste - tjenestebevis, ikke minirulleblad
 • Fødselsattest for barn eller annen offentlig dokumentasjon ved omsorgsarbeid

Viktig å huske:

 • Det er ikke mulig å ettersende attester/dokumentasjon til ferdig utfylt skjema
 • Arbeidsavtaler og lønnsslipper er ikke gyldig dokumentasjon.
 • Du må sende dokumentasjon også på tidligere arbeidsforhold ved sykehuuset.
 • Lønnsansiennitet gis med virking fra 01. i måneden skjema og dokumentasjon mottas (gjelder ikke nyansatt)
 • Ta vare på kopien du får av ferdig beregnet skjema.

For å få beregnet lønnsansiennitet må skjemaet, samt gyldig dokumentasjon sendes samlet til lønns- og regnskapsseksjonen via internpost eller til adressen nederst på siden. 

Godskrivingsregler

Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler ihht. bestemmelsene om lønnsansiennitet i overenskomstene for Unio, LO og YS:

 • Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 18 år.
 • Ansiennitetsdato fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.
 • All offentlig og privat tjeneste godskrives fullt ut. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid med inntil 3 år. Som offentlig tjeneste regnes verneplikt.
 • Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 2 år i lønnsansienniteten.
 • Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansiennitet.

Den grunnleggende forutsetning for å få medregnet lønnsansiennitet er at arbeidstakeren har hatt et forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid.

Hvis arbeidstakeren kan dokumentere at vedkommende har innehatt et (tidligere) forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid, skal det godskrives lønnsansiennitet for arbeidsforholdet.
 
I Helse Bergen får også arbeidstakere som ikke kan sies å hatt et forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid, godkjent ansiennitet når de kan dokumentere å ha arbeidet min. 56 t/mnd.      

Ferdig utfylt skjema sendes til:

Helse Bergen HF, Postboks 1400, 5021 BERGEN, Att. Lønn

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.