Helsenorge

Vidareutdanning i sjukepleie

Spesialsjukepleiarar er ein etterspurt og kritisk kompetanse i Helse Bergen. Søk utdanningsstilling med lønn hjå oss i disse spesialitetane.

Du kan søke løn fra Helse Bergen for å ta vidareutdanning innan sjukepleie.

Master i klinisk sjukepleie: Anestesi, barn, intensiv og operasjon


Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Bergen har i 2022 opptak i anestesi-, intensiv- og operasjonssjukepleie.

Krav til opptak: Bachelorgrad i sjukepleie og norsk autorisasjon som sjukepleier. I tillegg må du ha minst 2 års relevant pasientnær yrkespraksis dei siste 5 åra.

Når du har fått bekrefta studieplass ved HVL Campus Bergen kan du søke
utdanningsstilling, løn under studiet i 3 semester, via Webcruiter.
Helse Bergen vurderar kor mange og kven som får utdanningsstilling, basert
på behov og vurdering av den enkelte søkar. Det kan variere kor mange utdanningsstillingar sjukehuset tilbyr innanfor dei ulike spesialitetane.

Utdanningane er masterløp, men det er mogeleg å avslutte etter 3 semester som ferdig kvalifisert spesialsjukepleiar. Utdanningsstilling er ein avtale om løn i 3 semester med arbeidsplikt og bindingstid. Når det gjeld masteroppgåve kan du søke permisjon utan løn frå bindingstid (1/2 år).
Søknadskjema og meir informasjon på hvl.no

Utdanningsstilling med lønn

Vilkår:
• 100 % stilling; 90 % minsteløn og 10 % arbeid som sjukepleiar knytta til helg/høgtid i 3 semester.
• 100 % stilling 4 veker sommar
• Bindingstid 2 år i full stilling

Ferie må vere avvikla før studiestart.

Du som vil bli:
• Anestesisjukepleiar
• Barnesjukepleiar
• Intensivsjukepleiar
• Operasjonssjukepleiar

Du har:
• Norsk autorisasjon som sjukepleiar med minst to års klinisk yrkespraksis

Du kan:
• Få spesialisert og ettertrakta kompetanse
• Søke utdanningsstilling i Helse Bergen

Hugs å søke studieplass ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) Campus Bergen innan 1. mars 2022.

Om utdanninga

Barnesykepleierutdanningen utdanner kandidater til å utøve avansert sykepleie til akutte og/eller kritisk syke barn, barn med langvarige eller palliative sykdomsforløp og helseutfordringer relatert til funksjonsnedsettelser samt psykiske og sosiale følger av sykdom, behandling og funksjonstap.


• Barnesykepleie ytes med omsorg og respekt for barn og deres families integritet, autonomi, medbestemmelse og verdighet.


• Barnesykepleieren kjennetegnes ved å ivareta det friske i barnet, fremme mestring, opprettholde håp, livskvalitet og mening.


• Barnesykepleieren underviser og veileder barn og familier i håndteringen av potensielle og aktuelle helseutfordringer og sykdom.


• Barnesykepleierutdanningen gir kunnskap i ulike vitenskapelige tradisjoner, prinsipper og forskningsetikk og kvalifiserer til innovasjon, endrings- og forbedringsarbeid.

Arbeidsplikt

Du må arbeide (som sjukepleiar) 10 % knytta til helg/høgtid i 3 semester og 100% i 4 veker på sommaren.

Bindingstid

Den som får utdanningsstilling er sikra 100 prosent fast stilling som spesialsjukepleiar i Helse Bergen etter endt utdanning, med bindingstid på 2 år i full stilling.

Kontaktinformasjon

Eline Vartdal Sætre
Rådgjevar, Seksjon for kompetanseutvikling
Forskings- og utviklingsavdelinga
Telefon: 918 04 537
eline.vartdal.setre@helse-bergen.no  

Ingrid Johanne Garnes
Rådgjevar, Seksjon for kompetanseutvikling
Forskings- og utviklingsavdelinga
Telefon: 916 45 005
ingrid.johanne.garnes@helse-bergen.no  ​

Fann du det du leita etter?