HELSENORGE
Leger i spesialisering - LIS

Akutt- og mottaksmedisin

Utdanning i spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin.

Beskrivelse av utdanningsvirksomheten

Helse Bergen med 950 000 pasientmøter per år og 13 000 ansatte (9 600 årsverk), består av Haukeland universitetssykehus (HUS) og Voss lokalsykehus. HUS er lokalsykehus for Bergen og omegnskommunene med en populasjon på ca. 400 000 innbyggere og er regionsykehus for Vestland fylke og Rogaland fylke med ca 1,1 million innbyggere.

Mottaksklinikken har totalt 71 senger og består av Akuttmottak, 4 sengeenheter og en poliklinikk (Diagnostisk senter). 

Organisasjonskart Mottaksklinikken. Grafisk illustrasjon

Organisasjonskart Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus.

Akuttmottak tar imot ca. 45 000 pasienter per år, og er landets nest største akuttmottak målt i antall pasientkontakter. Akuttmottaket håndterer et vidt spekter av problemstillinger og pasienter av alle aldersgrupper inkludert barn. Barn med medisinske problemstillinger og kvinner med gynekologiske problemstillinger blir imidlertid i hovedsak tatt imot ved Barneklinikken og Kvinneklinikken. Haukeland universitetssykehus er ett av fire regionale traumesentre i Norge og tar imot og behandler de mest alvorlig skadde pasientene i regionen. Traumesenteret har også det overordnede ansvaret for kvalitetssikring av håndteringen av hardt skadede pasienter i Helse Vest. Sykehuset er også regionalt slagsenter og tar imot pasienter fra hele Helse Vest for trombektomi. Sykehuset har landsfunksjon for brannskader. Mottaksklinikken bemanner akuttmottaket med sykepleiere, LIS og overleger. LIS fra fagspesifikke avdelinger/klinikker i sjukehuset går vakter i AKMO. 

Sengeenhetene i Mottaksklinikken har ca. 12 000 døgnopphold hvert år og består av Utgreiingsmottak 1 og 2, Korttidsposten og Akuttposten. 

Utgreiingsmottak 1 og 2 (41 senger) tar imot pasienter med sammensatte problemstillinger med forventet liggetid under 3 døgn. Enhetene tar imot pasienter fra alle fagspesifikke avdelinger, hovedsakelig generell indremedisin og gastrokirurgi, men også innen rus, psykiatri, nevrologi/nevrokirurgi, ØNH, urologi, ortopedi og pasienter med uavklart fagtilhørighet. Enhetene har 9 rom med sluser for pasienter med behov for isolering. 

Kortidsposten (20 senger + 5 observasjonssenger) tar imot pasienter med relativt avklarte problemstillinger og kort forventet liggetid (24 timer) for observasjon, behandling og mindre prosedyrer som arbeids-EKG, elektrokonvertering og ultralyd.

Observasjonssengene er lokalisert i Akuttmottak og kan brukes av alle fagspesifikke avdelinger. Pasienter blir innlagt i en kort periode (maks 8 timer) for observasjon og avklaring (bl.a lab./røntgen) før utskrivelse.

Akuttposten (10 senger) er en somatisk enhet med overvåkningssenger som tar imot pasienter med alvorlig rus som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse og overvåkning. En stor andel av pasientene kommer bevistløse direkte fra ambulanse til enheten. 

Diagnostisk Senter er en poliklinikk som utreder pasienter med mistanke om alvorlig sjukdom med uspesifikke symptomer (eget pakkeforløp).

Mottaksklinikken har (sept. 22) 21 overleger (14,9 årsverk) og totalt 36 LIS 2/3 i spesialiseringsløp. 16 av disse er i spesialiseringsløp for akutt- og mottaksmedisin, resterende LIS er i første del av sitt spesialiseringsløp for felles indremedisin del 2 eller i rotasjon fra andre avdelinger (2 vaktlag). Vi har 6 godkjente spesialister innen Akutt og mottaksmedisin men ytterligere 3-4 forventes godkjent innen 2023. Spesialistene i Mottaksklinikken (14 stk.) har ulik kompetanse som akutt- og mottaksmedisin, infeksjonsmedisin, geriatri, gastroenterologi, generell indremedisin, kardiologi og nefrologi. I tillegg har UMO 2 knyttet til seg to gastrokirurger. Majoriteten av spesialistene har dobbeltspesialitet, men det er også flere trippelspesialister. Se senere tall for forskning for professorat/stipendiater m.m. Spesialister har minimum ti dager årlig avsatt til faglig utvikling.

I vaktsammenheng er LIS ansvarlig for et stort spekter av pasientmottak, fra vanlig mottak i samarbeid med sykepleier til mottaksteam (Akutt-team). LIS har også ansvar for tilsyn og behandling av pasienter inneliggende i Mottaksklinikken, samt den generelle flyten i akuttmottak. Vaktordningen (p.t. 12-delt) vil legge til rette for at LIS 3 i utdanningsløpet for akutt- og mottaksmedisin vil oppnå sine læringsmål og få gjennomført læringsaktiviteter.

Beskrivelse av utdanningsløpet

Før oppstart i spesialiseringsløp LIS 3 i akutt- og mottaksmedisin må man ha gjennomført hele LIS 1-tjenesten og størstedelen av felles indremedisin del 2. Del 2 indremedisin er en felles basisutdanning for alle indremedisinske fag som skal gi grunnleggende teoretiske kunnskaper, tekniske ferdigheter (prosedyreliste) og profesjonelle holdninger som er nødvendige før oppstart del 3 i hovedspesialiteten.

LIS 2-løpet baserer seg på utdanningsplanene for felles indremedisin del 2 i Helse Bergen (Mottaksklinikken, Hjerteavdelingen, Medisinsk avdeling og Lungeavdelingen). Det foreligger avtale for halvårlige rotasjoner mellom avdelingene som dekker læringsmålene FIM 001-152 og læringsaktiviteter ved 1,5 år i rotasjon og 1-2 år i egen avdeling. Rotasjonstjenesten inkluderer to mnd. tjeneste ved overvåkingsenheter. 

Del 3 er spesifikk for akutt- og mottaksmedisin og inneholder 66 læringsmål. Alle læringsmålene AMM 001-066 og aktivitetene vil oppnås ved klinisk tjeneste og undervisning i Mottaksklinikken, 2 dagers tjeneste ved Kvinneklinikken (AMM 043 – 44) og 3 måneders tjeneste ved Medisinsk intensiv. I hele LIS 2 og LIS 3 løpet vil LIS være knyttet til tjeneste og ha vakter i Akuttmottaket. LIS i Akutt- og mottaksmedisin vil kunne ta imot alle typer pasienter som ankommer akuttmottaket i samråd med de ulike vaktlagene. Det legges til rette for at man via vaktarbeid også får innfridd sine læringsmål. LIS 3 skal delta på alle nasjonale kurs i AMM.

Noen av læringsmålene vil bli oppfylt i avsatte «fokus-uker» i Akuttmottaket der LIS skal ta imot/være delaktig i vurdering og behandling av flest mulig pasienter fra disse pasientgruppe i en avgrenset tidsperiode (4 uker). Det settes opp fokus-uker for å oppnå læringsmålene i nevrologi (AMM 030 - 33), ortopedi (AMM 038), øye og ØNH (AMM 039 -040), akutt syke og skadde barn (AMM 066) og innen rus/psykiatri (AMM 018 - 026).

For oppnåelse av læringsmålene innen luftveishåndtering/ventilasjon av kritisk syke pasienter (AMM 046 - 57) blir det avholdt intern ferdighetstrening hvert halvår i tillegg til klinisk tjeneste ved overvåkningsenheter og medisinsk intensiv. LIS vil også få erfaring i luftveishåndtering ved mottak av bevisstløse pasienter i teammottak og via sin tjeneste ved mottak av ruspåvirkede pasienter ved Akuttposten. Læringsmålene i ultralyd (AMM 058-062) oppnås også via initial opplæring/ferdighetstrening (POCUS) og klinisk tjeneste i MK. Utredningsmottakene har bla. ansvar for pasientforløpet for dyp venetrombose. 

Mottaksklinikken har en viktig rolle både ved massetilstrømning og ved CBRNE hendelser. Mottaksklinikken er ansvarlig for Haukeland universitetssjukehus sin regionale CBRNE funksjon. LIS vil delta i vurdering og mottak av pasienter under slike hendelser. LIS vil få god kunnskap om beredskap og beskyttelsestiltak ved CBRNE hendelser. LIS får sertifisering i av/påkledning av vernedrakt og de får opplæring i dekontaminering og triagering av pasienter via både simuleringer, BEST-kurs og aktuelle hendelser (AMM 010, 016 - 17).


Utdanningsplan
​Tid av utdanning
​Avd./læringssted
​Aktiviteter
​Læringsmål
​​​​0-1 år​​Mottaksklinikken​Kurs i gastroenterologi og kurs i hjertemedisin
BEST-kurs
​FIM 001-152​1-2 år​Mottaksklinikken
18 mnds. rotasjon til Medisinsk klinikk, Hjerteavdelingen og Lungeavdelingen.​Kurs i akuttmedisin, kurs i lungesykdommer og kurs i nyresykdommer
2 mnd tjeneste overvåkningsenheter under rotasjonsperioden.
​FIM 001-152​2-3 år


​Fullføre 18 mnds. rotasjon til Medisinsk klinikk, Hjerteavdelingen og Lungeavdelingen.


​Ferdighetstrening ultralyd internt.
Regionalt basiskurs FKM
Kurs i infeksjonssykdommer
Kurs i geriatri
​FIM 001-152


​3-4 år
​Mottaksklinikken
​Kurs i endokrinologi
Kurs i blodsykdommer
Introduksjonskurs AMM
Ferdighetstrening i luftveishåndtering.
Fokus-uker rus / psykiatri og ortopedi.
​FIM 001-152
AMM 001-066​4-5 år​Mottaksklinikken. To dagers tjeneste ved Kvinneklinikken.
​Kurset Ultralyd i akuttmedisin
Kurs i klinisk toksikologi
Kurs i syre-base og elektrolyttforstyrrelser
Fokus-uker nevrologi og barn
​AMM 001-066​5-5,5 år​Mottaksklinikken, Medisinsk intensiv tjeneste (3 mnd.)

​Kurs i CRBNE-medisin
Kurs i administrasjon og ledelse
Fokus-uker øye/ØNH
​AMM 001-066​Introduksjon av nye LIS

Alle medarbeidere gjennomfører obligatoriske introduksjonskurs (praktisk brannvern, smittevern/håndhygiene, brannvernsteori med sjekkliste og informasjonssikkerhet). De tildeles Plan for nyansatte i Kompetanseportalen, introdager (1-2 dager avhengig av tidligere kompetanse) og opplæringsvakter før inntreden i ordinær vaktordning. LIS blir tildelt veileder og gjennomgår medarbeidersamtale med leder ved oppstart der individuell utdanningsplan inkludert rotasjonsplan gjennomgås.

Supervisjon, veiledning og faglig utvikling

Akuttmottaket er hovedlæringsarena for akutt- og mottaksmedisin. Her kommer det inn et stort spekter av pasienter og i praksis er det ingen begrensninger for hvilke pasienter LIS kan gjøre mottak på. Det er alltid overleger til stede på dagtid og kveld og LIS oppfordres til å søke hjelp ved behov. Overlegene vil også utføre supervisjon av LIS sitt arbeid. Det foregår jevnlig øvelser av både pasientmottak, simuleringer og ultralyd under supervisjon.

Ved klinisk tjeneste ved de ulike sengeenhetene er spesialister og konstituerte overleger i ulike fagfelt tilstede og gir kontinuerlig supervisjon alle dager (fysisk tilstede i alle avdelinger fra 08.00-22.00, deretter bakvakt på telefon). LIS 3 i AMM tildeles en individuell utdanningsplan ved oppstart i tillegg til denne generelle utdanningsplanen. Det gjennomføres minimum månedlig veiledning på 45 minutter pr. LIS. LIS skriver referat fra veiledningssamtalene som legges inn i Kompetanseportalen og godkjennes av veileder.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

LIS bruker Kompetanseportalen for registrering av læringsmål og læringsaktiviteter. Under månedlige veiledningssamtaler er progresjon i LIS-løpet tema, samt læringsmåls- og læringsaktivitetsoppnåelse. LIS får anbefaling fra veileder om hvilke læringsmål som kan sendes til godkjenning i vurderingskollegiet. Vurderingskollegiet avholdes månedlig og består av minimum tre overleger, derav utdanningsansvarlig, supervisør og veileder. Veileder gir tilbakemelding til LIS etter vurderingskollegiet. LIS vil få mulighet til å delta i vurderingskollegiet etter eget ønske i siste del av sitt utdanningsløp. Gjennom regelmessig veiledning og tilbakemelding fra vurderingskollegiet sikrer man fortløpende fokus på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Det gjennomføres årlig medarbeidersamtale med leder. Leder har det endelige ansvaret for godkjenning av planen i Kompetanseportalen før LIS kan sende inn sin søknad om godkjenning som spesialist.

Teoretisk undervisning

Det er flere arenaer for teoretisk læring, alle med obligatorisk deltagelse for LIS. Undervisningen er tilpasset LIS og lagt opp i tråd med læringsmålene, og kravet om minst 70 timer pr. år oppfylles. Deltagelse i nasjonale kurs prioriteres og utgifter dekkes av avdelingen og med så liberale tildelinger av permisjon som avdelingsdrift tillater. 

Den organiserte undervisningen vil rette seg mot både felles indremedisinske læringsmål og spesifikt mot spesialiseringsløpet i akutt- og mottaksmedisin.

Hver uke blir det gjennomført totalt 90 minutter undervisning spesifikt om læringsmål i akutt- og mottaksmedisin (45 min teoretisk undervisning tirsdager og 45 min med gjennomgang av kasuistikker torsdager) Det følges rullerende plan for å dekke læringsmål. 

LIS har avsatt 4 timer fordyping pr uke i sin arbeidsplan for faglig utvikling. Under rotasjoner til andre avdelinger deltar de i mottagende avdeling sitt undervisningsprogram. Det arrangeres undervisning 60 minutter pr. uke (læringsmål felles indremedisin del 2) obligatorisk for alle LIS. Undervisningen er et samarbeid mellom avdelingene Hjerte, Lunge, Medisin og Mottaksklinikken. Både LIS 2-3 og overleger fra Mottaksklinikken deltar som undervisere. Undervisningen avholdes tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 08.35 - 08.55. Undervisningen er et rullerende utdanningsprogram som strekker seg over 2 år.

Fredager i oddetallsuker blir det gjennomført 30 min. fredagsmøte. I partallsuker blir det organisert undervisning / gruppeveiledning med praktisk eller teoretisk gjennomgang i tema som oppfyller læringsmål og aktiviteter fra både LIS 2 felles indremedisin/FKM og AMM.

Felles kompetansemål (FKM)

FKM vil oppnås gjennom klinisk tjeneste gjennom hele LIS-løpet, regionalt FKM-basiskurs (opprettet og arrangeres av RegUT Vest), administrasjons- og ledelseskurs, veiledningskurs og prosjektoppgave i forbedringsarbeid, samt tilpasset undervisning og aktuelle gruppeveiledninger.

Kommunikasjonskurs i 4 gode vaner er obligatorisk for LIS 1 og dekker flere læringsmål for LIS2-3 i FKM. Krav om prosjektoppgave søkes tilfredsstilt blant annet gjennom ett eller flere konkrete kvalitetsforbedringsprosjekter, pasientsikkerhetsprosjekter eller relevante doktorgradsarbeid. LIS vil bli invitert til å delta i utvalg/prosjektgrupper og undervisning i og utenfor avdelingen og deltagelse i avdelingens pågående forskningsprosjekter.

Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Pr. 17.08.2022:

  • Utdanningsansvarlig overlege Synnøve Espe (geriatri, indremed., akutt- og mottaksmed.)
  • Overlege Dagfinn Markussen (infeksjon, indremed., akutt- og mottaksmed.)
  • Overlege Marianne Reimers (infeksjon., indremed., akutt- og mottaksmed.)
  • Overlege Megha S. Tveit (emergency, akutt- og mottaksmed.)
  • LIS 3 Ina Marie Eide (akutt- og mottaksmedisin) 
  • LIS 3 i geriatri inkluderes ved godkjent spesialiseringsløp (søknad sendt juni 22)

Forskning

Det er stor interesse for forskning i kollegiet i Mottaksklinikken, og klinikken har en egen forsknings og utviklingsenhet (FOU) som har hovedfokus på arbeid med kvalitet, pasientsikkerhet, utvikling, forskning, videreutdanning og prosjekt for Mottaksklinikken. Klinikken støtter opp under forskning via FOU avdelingen, og alle klinikkens ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. LIS hos oss vil via sin deltagelse i undervisning i avdelingen få introduksjon til basiskunnskap om forskningsarbeid (læringsmål FKM) i tillegg til deltagelse og detaljert informasjon om forskningsprosjekter i klinikken. Klinikken bistår også legene i prosessen med søknader til egne prosjekt.

Det er pr. september 2022 ansatt 4 leger i Mottaksklinikken med forskningserfaring på PhD nivå. En av disse er ansatt som professor i Akutt- og mottaksmedisin 100 % ved UiB med bistilling som overlege. Klinikken har pt. 4 leger, hvorav 3 er overleger, opptatt i PhD program ved UiB. Videre planlegges innmelding av ytterligere 3 leger, hvorav 1 overlege, i løpet av 2023. 

Klinikkens forskningsaktivitet er i stor grad knyttet opp mot 2 randomiserte kliniske studier som gjennomføres i Akuttmottak, hhv. CAPNOR (pneumonistudie) og WESTCOR/WESTCOR-POC (biomarkører og pasientnær diagnostikk ved akutte brystsmerter). Disse studiene har ekstern finansiering fra Norsk forskningsråd, Trond Mohn forskningsstiftelse samt fra Helse Vest. I relasjon til disse forskningsprosjektene er det ansatt egne forskningssykepleiere og alle legene som jobber i Mottaksklinikken vil således interagere med disse pågående studier i sitt virke i Mottaksklinikken. Dessuten pågår flere mindre forskningsprosjekter relatert til legenes basiskompetanse (geriatri, infeksjonsmedisin, nefrologi og gastroenterologi).

Det forventes i 2022 at en overlege disputerer for PhD graden og ytterligere en i første halvår i 2023, og at det publiseres 15-20 artikler. Forskningsambisjonen for Mottaksklinikken i fremtiden er kvantitativt minst 1 PhD og mer enn 10 publiserte artikler pr. år.

Individuell utdanningsplan

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS befinner seg. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. Det er utarbeidet hjemmeside der informasjon vedrørende spesialistutdanningen er samlet.

Simulering og ferdighetstrening

Sykehuset har eget moderne ferdighetssenter med mulighet for simulering og egentrening blant annet i hjerte-  lungeredning og ultralyd. 

Mottaksklinikken er representert med en overlege i sykehusets ABC-utvalg. Hvert halvår avholdes en modul av ABC-kurset som er en gjennomgang av generelle akuttmedisinske prosedyrer for alle leger ved Mottaksklinikken (LIS i Akutt- og mottaksmedisin og geriatri), lungeavdelingen, hjerteavdelingen og indremedisinsk avdeling. LIS forventes årlig å gjennomgå kurset, overleger hvert 2. år. 

Modul A: Deltakerne skal tilegne seg teori og praktiske kunnskaper om avansert hjerte-lungeredning (AHLR). Primærfokuset skal være rettet mot AHLR hos voksne, men deltakerne skal også få informasjon om, og demonstrert, AHLR på barn. 

Modul B: Deltakerne skal som hovedmål tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om diagnostisering og behandling av respirasjonssvikt, samt enkel tilnærming til pacemakerbehandling. Teoretiske og praktiske tema er analyse av arteriell blodgass, behandling med non-invasiv respirasjonsstøtte (NIV), oksygenbehandling med høy luftstrømshastighet og varmfukting (HFNC oksygenbehandling) og invasiv respiratorbehandling. Videre er pacemakerbehandling, eksufflering ved pneumothorax og utredning med fokusert lungeultralyd tema ved de praktiske dagene.

Modul C: Deltakerne skal tilegne seg teoretiske kunnskaper om akutt gastrointestinal blødning, sepsis og ketoacidose, samt praktiske ferdigheter bl.a. mikroskopi av mikrobiologiske preparater, ultralyd oversikt abdomen, spinalpunksjon og orienterende ekkokardiografi. 

Det er også fast organisert simuleringstrening flere ganger i uken i Mottaksklinikken: Ultralydstrening (POCUS) arrangeres mandag kl. 09.15 -10.00 med markør, akutt-teamtrening hver tirsdag og torsdag fra kl. 09.15-10.00 (innbefatter bevisstløse pasienter med uavklart tilstand som er meldt til Nevroklinikken, hvor man tar utgangspunkt i BEST-metodikk). Det er ellers faste simuleringer i Akuttmottak av slag/trombektomi, hjertestans og traume som LIS-leger ved anledning kan observere. Mottaksklinikken har også en viktig rolle i forhold til CBRNE-hendelser med regelmessig teoretisk gjennomgang og arrangering av sporadiske øvelser. 

Tillitsvalgte

Utdanningsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom utdanningsansvarlig overlege, utdanningsutvalget og tillitsvalgte.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999