HELSENORGE
gutt på røntgen

Masteroppgåve

Haukeland universitetssjukehus ønskjer eit godt samarbeid med utdanningsinstitusjonane og deira masterstudentar. Både for studentane og sjukehuset er det viktig at masteroppgåver tek for seg relevante og gode problemstillingar, og at samarbeidet vert organisert på ein tydeleg, effektiv og forutsigbar måte.

Denne nettsida er meint som hjelp til deg som er masterstudent og for deg som er rettleiar, men også for andre som har behov for informasjon om gjennomføring av datainnsamling ved HUS i forbindelse med studentoppgåver.

Masteroppgåver ved Haukeland universitetssjukehus (HUS)

Vi ønskjer gjerne masteroppgåver som er ein del av ei større forskingsgruppe/prosjekt ved HUS og/eller universitets- og høgskulesektoren.

• For kliniske masteroppgåver bør problemstillingane imøtekoma behova frå dei kliniske avdelingane.
• For masteroppgåver på laboratoria bør problemstillingane imøtekomme behova frå laboratoria.

Datainnsamling gjennom metodane intervju, observasjon og/eller spørjeskjema retta mot pasientar og pårørande, er ressurskrevjande og set høge krav til personvern. HUS ønskjer difor i hovudsak at rettleiarar og studentar vurderer masteroppgåver som nyttar data frå ulike register, gjenbruk av data utan personopplysningar (anon​yme data), litteraturstudiar eller metodikk som ikkje inneberer innsamling og bruk av sensitive data frå pasientar og pårørande.
HUS ønskjer masteroppgåver som har kvalitet og relevans som gjer publisering mogleg.

Formelle krav ved datainnsamling

Rettleiar og student må få godkjenning frå ein nivå 2 leiar ved HUS før ein går i gang med datainnsamling knytt til masteoppgåve.
Vi rår studentar og rettleiarar å lese forskings​rutinane ved HUS før utforming av prosjektskildring er ferdig. Fo​rskingsrutina inneheld viktig og nyttig informasjon om lovverk, malar for samtykke og regulering av samarbeidsprosjekt, og dessutan skjema for teielovnad, og melderutinar for prosjekt som skal meldast til personvernombodet ved HUS eller til Regional etisk komité (REK).

Vi minner om at det er ansvaret til universiteta og høgskulane, og rettleiar å sørgje for at datainnsamling ved HUS følgjer gjeldande lovar og reglar.
Se også forskningshandbo​ka ved HUS

 

Fann du det du leita etter?