gutt på røntgen

Masteroppgåve

For Haukeland universitetssjukehus (HUS) er masterstudentar ein ressurs som kan bidra med kunnskap og viktig kompetanse som kan koma pasientar og helsetenesta til gode.

Haukeland universitetssjukehus ønskjer eit godt samarbeid med utdanningsinstitusjonane og deira masterstudentar. Både for studentane og sjukehuset er det viktig at masteroppgåver tek for seg relevante og gode problemstillingar, og at samarbeidde vert organisert på ein tydeleg, effektiv og forutsigbar måte.

Denne nettsida er meint som hjelp til deg som er masterstudent og for deg som er rettleiar, og dessutan for andre som har behov for informasjon om gjennomføring av datainnsamling ved HUS.

Masteroppgåver ved Haukeland universitetssjukehus (HUS)

  • HUS ønskjer masteroppgåver som er del av ei større forskingsgruppe/prosjekt ved HUS og/eller universitets- og høgskulesektoren.
  • For kliniske masteroppgåver bør problemstillingane imøtekoma behova frå dei kliniske avdelingane.
  • For masteroppgåver på laboratoria bør problemstillingane imøtekomme behova frå laboratoria.
  • Datainnsamling gjennom metodane intervju, observasjon og/eller spørjeskjema retta mot pasientar og pårørande er ressurskrevjande og set høge krav til personvern. HUS ønskjer difor i hovudsak at rettleiarar og studentar vurderer masteroppgåver som nyttar data frå ulike register, gjenbruk av data utan personopplysningar (anonyme data), litteraturstudiar eller metodikk som ikkje inneberer innsamling og bruk av sensitive data frå pasientar og pårørande.
  • HUS ønskjer masteroppgåver som har ein kvalitet og relevans som gjer publisering mogleg.

Vi viser òg til den overordna forskingsstrategien til HUS.

Masterstudentar som ønskjer å gjennomføra datainnsamling ved HUS, må fylla ut skjemaet «Førespurnad om datainnsamling ved HUS for masterstudentar».

Førespurnad om datainnsamling i Haukeland universitetssjukehus

Førespurnad om datainnsamling i samband med masterprosjekt skal registrerast via skjemaet «Førespurnad om datainnsamling ved HUS for masterstudentar». Skjemaet vert sendt til studentoppgaver@helse-bergen.no . Skjemaet vert handsama så raskt som mogeleg. Du må venta på tilbakemelding før du startar opp med datainnsamlinga ved HUS.

Vi understrekar at alle masterprosjekt må følgja dei gjeldande rutinane for forsking ved HUS.

For prosjekt som fell utanfor helseforskingslova gjeld dei fleste av desse rutinane, men desse prosjekta må meldast til personvernombodet ved HUS i staden for Regional etisk komité (REK).

Formelle krav ved datainnsamling

I tillegg til å senda inn skjemaet «Førespurnad om datainnsamling ved HUS for masterstudentar» må masteroppgåver følgja gjeldande forskingsrutinar ved HUS. Vi rår til at alle lesar igjennom forskingsrutinane før utforming av prosjektskildring er ferdig. Forskingsrutinar inneheld viktig og nyttig informasjon om lovverk, malar for samtykke og regulering av samarbeidsprosjekt, og dessutan skjema for teielovnad, og melderutinar for prosjekt som skal meldast til personvernombodet ved HUS eller til Regional etisk komité (REK).
Vi minner om at det er ansvaret til universiteta og høgskulane, og dessutan rettleiar å sørgje for at datainnsamling ved HUS følgjer gjeldande lovar og reglar.

Vi viser og til forskningshandboka ved HUS.

Kontakt oss

Seksjon for fag- og utdanning har ei koordinerande rolle og kan svara på spørsmål. Send epost til studentoppgaver@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.