gutt på røntgen

Masteroppgåve

For Haukeland universitetssjukehus (HUS) er masterstudentar ein ressurs som kan bidra med kunnskap og viktig kompetanse som kan koma pasientar og helsetenesta til gode.

Haukeland universitetssjukehus ønskjer eit godt samarbeid med utdanningsinstitusjonane og deira masterstudentar. Både for studentane og sjukehuset er det viktig at masteroppgåver tek for seg relevante og gode problemstillingar, og at samarbeidde vert organisert på ein tydeleg, effektiv og forutsigbar måte.

Denne nettsida er meint som hjelp til deg som er masterstudent og for deg som er rettleiar, og dessutan for andre som har behov for informasjon om gjennomføring av datainnsamling ved HUS.

Masteroppgåver ved Haukeland universitetssjukehus (HUS)

  • HUS ønskjer masteroppgåver som er del av ei større forskingsgruppe/prosjekt ved HUS og/eller universitets- og høgskulesektoren.
  • For kliniske masteroppgåver bør problemstillingane imøtekoma behova frå dei kliniske avdelingane.
  • For masteroppgåver på laboratoria bør problemstillingane imøtekomme behova frå laboratoria.
  • Datainnsamling gjennom metodane intervju, observasjon og/eller spørjeskjema retta mot pasientar og pårørande er ressurskrevjande og set høge krav til personvern. HUS ønskjer difor i hovudsak at rettleiarar og studentar vurderer masteroppgåver som nyttar data frå ulike register, gjenbruk av data utan personopplysningar (anonyme data), litteraturstudiar eller metodikk som ikkje inneberer innsamling og bruk av sensitive data frå pasientar og pårørande.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.