Lærlingar i helsearbeidarfaget

lærling i helsearbeidarfaget

Vi har helsefaglærlingar i dei fleste somatiske avdelingar i sjukehuset, både i Bergen og på Voss. I læretida skal teoretisk kunnskap i størst mogleg grad skje knytt til praktiske oppgåver. Du får tildelt kompetanseplan du arbeider med for å oppfylle krava i nasjonal læreplan.

Du får instruktør/veileder ved den avdelinga du har læretid.

Korleis bli helsefagarbeidarlærling i Helse Bergen

For å vera aktuell som søkjar, må du ha følgjande utdanning:
Vg1 Helse- og oppvekst
Vg2 Helsefagarbeider

Det er to måtar å få læreplass i sjukehuset, enten som tilsett i Helse Bergen eller som tilsett i ein kommune som er del av samarbeidsavtale med oss, då kan du få 4 månader av læretida di i sjukehuset.

Tilsett i Helse Bergen

Du må søkje på stilling som lærling når vi lyser ut i løpet av første kvartal.

Du går gjennom ordinær tilsetjingsprosess med intervju, gjennomgang av karakterer og fråvær, sjekk av referansar (vi ønsker to referansar frå arbeids/praksiserfaring, og evt lærar). Dei som får tilbod om læreplass vert midlertidig tilsett som lærling i Helse Bergen og kan ha læretid både i Bergen og på Voss sjukehus. 

Du skal arbeide ved fleire avdelingar i løpet av læretida for større breidde i kompetanse din og forståing av sjukehuset som arbeidsplass og dei tenestene vi tilbyr pasientane. I løpet av siste året som lærling vil dei fleste ha 4 månader av læretida i ein av kommunane vi har samarbeidsavtale med.
Når du startar i Helse Bergen får du tildelt ein kompetanseplan du skal arbeide med for å oppfylle krava i nasjonal læreplan.

Lærling tilsett i kommune med samarbeidsavtale (samarbeidslærling)


Helse Bergen har samarbeidsavtale med fleire kommunar om gjennomføring av deler av læretida i Helse Bergen.

Lærlingansvarleg i kommunen melder inn aktuelle lærlingar 1. mars kvart år. Lærlingkoordinator i Helse Bergen fordeler plassane for det neste året.
For å få tilgang til dei ulike dataverktøya i sjukehuset må du registrere deg i Webcruiter og ta e-læringskurs i forkant av læretida i sjukehuset. Du får tilsendt link til registrering på e-post.

Første del av læretida di skal du ha i kommunehelsetenesta og opparbeida erfaring i pleie, før du kan få tilbod om 4 månader læretid i sjukehuset. Den opplæringsdokumentasjonen du brukar i kommunen skal du og bruke i sjukehuset.


Arbeidstid


Som lærling arbeider du i hovudsak to-delt turnus med dag og seinvakter, samt 3. kvar helg i gjennomsnitt. Du må og rekne med å arbeide heilagdagar. Vaktene i sjukehuset er i hovudsak på 7-8 timar.

Ved dei fleste avdelingar startar dagvaktene kl 07.00 og seinvakter i tidsrommet kl 14.00-15.00.

Som lærling har du rett på ferie som andre tilsette.

Kontaktinformasjon

Lærlingkoordinator
Merete Hefte
E-post: helsefagarbeider@helse-bergen.no

Praksis Vg1 og Vg2

For tida har ikkje Helse Bergen tilbod om praksisplassar til elevar på vg1 helse og oppvekst og vg2 helsefagarbeidar i sengepostane.

Relevant informasjon:


Fann du det du leita etter?