HELSENORGE

Ei «gruveferd» for å forstå og betre pasientforløp

Korleis kan me få betre kunnskap om pasientane og deira
forløp i sjukehuset, og i kva grad blir dei standardiserte
pasientforløpa i sjukehuset faktisk etterlevd?

Dette er eit innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus. Tiltaket er ikkje ein del av det ordinære behandlingstilbodet ved sjukehuset. Prosjektet fekk midlar i 2017.  Last ned einsider (pdf).

Utfordringa

Prosjektet ynskjer å «grave» i to ulike problemstillingar:
1. Få kunnskap om dagens storbrukarar og deira forløp innan psykisk helsevern.
2. Avdekke om revidert forløp for sepsis (blodforgifting) blir etterlevd.

Løysinga

«Process mining» er ein teknikk som gjer det mogeleg å analysere prosessar basert på hendingsloggar. Algoritmar og visuelle framsyningar blir brukt for å avdekke trendar, mønster og detaljar som ein finn i
hendingsloggar registrert i eit informasjonssystem. «Process mining»

Nytte

 •  «Process mining» gjer det mogeleg å gjennomføre fleire pasientforløpsprosjekt
  med mindre ressursbruk.
 •  «Process mining» gjer det mogeleg – på ein enkel og ressurseffektiv
  måte – å følgje med på om standardiserte pasientforløp
  blir etterlevd, så lenge hendelser blir registrert på ein strukturert
  måte.
 • Tidleg identifisering av potensielle storbrukarar gjer det mogeleg
  å setje inn ein målretta innsats, for å oppnå eit høgare funksjonsnivå
  for pasientane.

  
  

Har du ein god idé?

lyspærer i papirfly på vei til idemottaket
Klikk for å sende idéer til idémottaket


Fann du det du leita etter?