HELSENORGE

Innovasjon ved Haukeland universitetssjukehus

Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og betre produkt og tenester, men også om forbetringar i verksemda i form av betre og meir kostnadseffektive prosessar, organisatoriske løysingar og pasientflyt.

Helsepersonell på operasjonsstue. Foto

Kvifor innovasjon?​

Endringar i befolkninga sitt sjukdomsbilde og demografi, utviklinga av nye behandlingsmetodar og medisinsk teknologi, eskalerande kostnadar, samt auka fokus på pasientsikkerheit og kvalitet, gjer at helse- og omsorgstenesta må utviklast og forbetrast kontinuerleg. Samtidig vil mangel på kvalifisert personell bli ein realitet. For å komme forventningar og utfordringar i møte må Haukeland Universitetssjukehus finne fram til nye, verksame arbeidsmetodar og rett bruk av kompetanse. 

​Eitri- medisinsk inkubator

Haukeland Universitetssjukehus er medeigar i Eitri, medisinsk helseinkubator. Her skal forskarar og gründerar arbeide saman for å utvikle nye helseinnovasjon. Les meir her: https://www.eitrilab.no/

Oppfinningar og innovasjon- tenester frå VIS, Vestlandets Innovasjonsselskap 

VIS har ansvar for oppfølging og forvalting av immaterielle rettar (IPR) som blir skapt i Helse Bergen og  er føretaket sitt selskap for kommersialisering av resultat av forskingsaktiviteten eller av anna nyskapande og innovativ verksemd i føretaket. Seksjon for forsking og innovasjon er sjukehuset sitt kontaktpunkt mot VIS, og skal koordinere aktivitetar som VIS forvaltar på vegne av sjukehuset. 

Helse Bergen kan krevje rettar til alle oppfinningar med mogeleg kommersiell verdi som vert utvikla gjennom forsking og utvikling ved helseføretaket åleine eller i samarbeid med andre. Tilsette som er involvert i forsking og innovativ utvikling ved Helse Bergen, har plikt til å gje melding om idear med mogeleg kommersiell verdi til Helse Bergen.

Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF, er medeigar i VIS saman med Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, NHH, Havforskingsinstituttet og Siva.

Ta gjerne kontakt med Team innovasjon og forskning iHelse Bergen for meir informasjon: innovasjon@helse-bergen.no


Kontakt VISLes meir om arbeidet med innovasjon

Du kan kontakte oss her: innovasjon@helse-bergen.no

Me som arbeidar med innovasjon er tilknytt Seksjon for forsking- og innovasjon og skal koordinere og leie innovasjonsarbeidet ved Haukeland universitetssjukehus. Me skal vere fasilitatorar for innovasjonsaktiviteten. Arbeidet omfattar å utvikle innovasjonskultur, å tilby kvalifisert støtte, og innføre innovasjonsverktøy og prosedyrar som fremjar innovasjon. Slik skal gode idear kome til nytte for pasientar, tilsette og sjukehuset.

I arbeidet vårt med innovasjon på sjukehuset utviklar vi infrastruktur og ulike metodar for gjennomføring av innovasjonsprosjekt og -idear, og har mellom anna driftsansvaret for idemottaket.no. Me er ein del av føretaket sin stabsfunksjon og har både ei strategisk og operativ rolle. 

Vi støttar sjukehuset sine innovatørar på ulikt sett i innovasjonsprosessen med bl.a:

  • intern og ekstern finansiering til innovasjonsprosjekt/-tiltak
  • sikre føretaksforankring, avtalar og kontraktar og profilering av innovasjonsprosjekt/-tiltak 
  • å støtte evalueringar av innovasjonsprosjekt/-tiltak
  • opplæring  og bruk av verktøy knytt til innovasjonsprosessen, slik som idemottaket.no og innovative arbeidsmetodar
  • å sikre rettar og eigarskap, samt legge forholda til rette for kommersialisering saman med VIS der dette er aktuelt brukarmedverknad


Fem personar i korridor. Foto 

Strategiar på innovasjonsområdet

Du kan lese meir om på kva områder vi skal satse på i Forskings- og innovasjonss​trategien vår 

Helse- og omsorgsdepartementet sin strategi HelseOmsorg21 er også grunnlag for Haukeland si satsi​ng på innovasjon.

Vi har som mål å bli betre på innovasjon, noko som kjem klart fram i Hau​keland universitetssjukehus sin forsking og utviklingsstrategi. 

​Har du ein idé?

Kontakt Idémottaket

Vi vil gjerne at du sender oss din idé for korleis Haukeland kan bli eit betre sjukehus!

Alle idéar blir raskt vurdert av oss. Me kjenner dei rette personane og har eit stort nettverk for å få idéane gjennomført.  Om du ikkje ynskjer at ideen din skal leggast synleg i portalen for andre brukarar, kontakt oss, så vil me hjelpe deg.


Lovar og reglar

Lov om arbeidstakaroppfinningar Meir om endringane i loven Om publiseringsrett

Les om vår innovasjonsaktivitet i årsrapportane


Innovasjonsprosjekt

​Prosjekter 2019

Mohn kreftforskningslaboratorium

Dina-Noregs første praterobot

VR- rommet for barn og unge

Blyfri kvardag

Algetoksin som legemiddel

BergenLys-humane vekstsfaktorar til stamcelleterapi

Bruk av drone i helsevesenet

Innovasjonspartnerskap sterilforsyning

Utvikling av automatisert løysing for medisinsk kommentering av prøvesvar

Prosjekter 2018

Implementering av kronoterapi

Dina-Noreg sin første praterobot

Visuell profil for barn og unge i sjukehus

Akutt forløp for pasientar med overdose

Akutt intermitterende porfyri

Algetoksin som legemiddel

BergenLys-humane vekstfaktorar til stamcelleterapi

Frys ned kreften

Mohn kreftforskingslaboratorium

Optimal timetildeling

Målretta kirurgisk reseksjon

Prosjekter 2017

Fysisk aktivitet og sunne levevaner for barn og unge med psykiske lidingar (PDF)Smartsam - styrka kommunikasjon og betre tenestetilbodAkutt forløp for pasientar med overdoseKan behandling med rituximab gi effekt for pasienter med ME/CFS?Klinikk på tversMohn kreftforskningslaboratoriumCryoimmunterapiEinerom i sjukehus-innovative løysingarSpitsbergen-"Prosess gruvedrift" i Helse BergenUtvikling av sårsalveMottaksklinikkenPakkeforløp ved sepsis

Samtaleagent og kunstig intelligens-BRCA Chatbot

Prosjekter 2016

Algetoksin som legemiddel (PDF)APP for pasientopplæring (PDF)Biomedical network (PDF)Bli kvitt angsten på fire dager (PDF)graviDIA (PDF)HeAL TestLAB (PDF)Innovasjonscamp (PDF)Innovativ kartlegging av synsvansker hos pasienter med hjerneslag (PDF)Internettbasert behandling og pasientopplæring ved funksjonelle mage-tarmlidingar - på nett og mobil (PDF)Intromat (PDF)Krefthund (PDF)Målrettet kirugisk reseksjon - ein optisk styr presisjonsteknikk for komplett tumoreliminasjon (PDF)Psykisk helsetilbod for ungdom på nett (PDF)Smart strukturerte patologisvar (PDF)Trygg legemiddelutdeling (PDF)Virtuell integrering (PDF)

Prosjekter 2015

ArmGlider (PDF) Avansert teknisk sjukepleie (PDF) Biomarkør finn kreft (PDF) Elektronisk kostregistrering (pdf) Frys ned kreften (PDF) Klinikk på tvers (PDF) Nye pasientgrupper Habiliteringstenesta barn og unge (HABU) (PDF) Sikker infusjon blodprodukt (PDF)

Prosjekter 2014

Ambulante tenester CFS/ME (PDFAvanserte analyser Hormonlaboratoriet (PDF)Analyseoversikten (PDF)Bergensbadet (PDF) e-meistring Internettbehandling (PDF)Ernæringsprodukta E+ (PDF)Førebyggjer skåldingsskadar (PDF)Holberg EEG (PDF)One2touch (PDF)Patent Rituximab-behandling (PDF) Psykologisk førstehjelp (PDF)

Volusense (PDF)Ultralyd analyseverktøy (PDF)
Innovasjonsprosjekter

Fann du det du leita etter?