Innovasjon ved Haukeland universitetssjukehus

Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og betre produkt og tenester, men også om forbetringar i verksemda i form av betre og meir kostnadseffektive prosessar, organisatoriske løysingar og pasientflyt.

Helsepersonell på operasjonsstue. Foto
 

Kvifor innovasjon?​

Endringar i befolkninga sitt sjukdomsbilde og demografi, utviklinga av nye behandlingsmetodar og medisinsk teknologi, eskalerande kostnadar, samt auka fokus på pasientsikkerheit og kvalitet, gjer at helse- og omsorgstenesta må utviklast og forbetrast kontinuerleg. Samtidig vil mangel på kvalifisert personell bli ein realitet. For å komme forventningar og utfordringar i møte må Haukeland Universitetssjukehus finne fram til nye, verksame arbeidsmetodar og rett bruk av kompetanse. 

Leggja til rette for innovasjonsprosjekter-Moglegheitsrommet

Les meir om Moglegheitsrommet

Oppfinningar og innovasjon- VIS (tidligere Bergen Teknologioverføring)

Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF,  er medeigar i VIS.
VIS har ansvar for oppfølging og forvalting av immaterielle rettar (IPR), og er føretaket sitt selskap for kommersialisering av resultat av forskingsaktiviteten eller av anna nyskapande og innovativ verksemd i føretaket. Fagsenteret er sjukehuset sitt kontaktpunkt mot VIS, og skal ha oversikt over sjukehuset sine prosjekt i VIS, forankring og økonomi.

Helse Bergen kan krevje rettar til alle oppfinningar med mogeleg kommersiell verdi, som oppstår som ledd i den forsking og utvikling som utføres ved helseføretaket. 

Forskarar som er involvert i forsking ved Helse Bergen har plikt til å gje melding om oppfinning med mogeleg kommersiell verdi til Helse Bergen HF. 

Det er ønskeleg at dette gjerast gjennom VIS, som er kommersialiseringsselskapet til Helse Bergen.


VIS logo

Les meir om Fagsenter for innovasjon

Kontakt Fagsenter for innovasjon: innovasjon@helse-bergen.no

Fagsenter for innovasjon skal koordinere og leie innovasjonsarbeidet ved Haukeland universitetssjukehus. Fagsenteret skal vere fasilitator for innovasjonsaktiviteten. Arbeidet til senteret omfattar å utvikle innovasjonskultur, tilby kvalifisert støtte, innføre innovasjonsverktøy og prosedyrar som fremjar innovasjon. Slik skal gode idear kome til nytte for pasientar, tilsette og sjukehuset.

Fagsenteret utviklar infrastruktur og ulike metodar for gjennomføring av innovasjonsprosjekt og -idear, inkludert driftsansvaret for idemottaket.no. Fagsenteret er ein del av føretaket sin stabsfunksjon med både ei strategisk og operativ rolle. 

Fagsenteret knyt til seg kompetanse frå relevante seksjonar i FoU-avdelinga for å sikre eit koordinert og kompetent team som kan støtte føretaket sine innovatørar med:

 • intern og ekstern finansiering til innovasjonsprosjekt/-tiltak
 • sikre føretaksforankring, avtalar og kontraktar og profilering av innovasjonsprosjekt/-tiltak 
 • å støtte evalueringar av innovasjonsprosjekt/-tiltak
 • opplæring  og bruk av verktøy knytt til innovasjonsprosessen, slik som idemottaket.no og innovative arbeidsmetodar
 • IT-rettleiing for innovasjonsprosjekt (arkitektur, tryggleik, brukskvalitet)
 • å sikre rettar og eigarskap, samt legge forholda til rette for kommersialisering saman med VIS der dette er aktuelt brukarmedverknad

Fem personar i korridor. Foto

Strategiar på innovasjonsområdet

Du kan lese meir om på kva områder vi skal satse på i Forskings- og innovasjonsstrategien vår - sjå spesielt på side 14

Helse- og omsorgsdepartementet sin strategi HelseOmsorg21 er også grunnlag for Haukeland si satsing på innovasjon.

Vi har som mål å bli betre på innovasjon, noko som kjem klart fram i Haukeland universitetssjukehus sin forsking og utviklingsstrategi. 


Har du ein idé?

Kontakt Idémottaket

Vi vil gjerne at du sender oss din idé for korleis Haukeland kan bli betre!


Lovar og reglar

Lov om arbeidstakaroppfinningar Meir om endringane i loven Om publiseringsrett

Les om vår innovasjonsaktivitet i årsrapportane


Innovasjonsprosjekt

Prosjekter 2018

Implementering av kronoterapi

Dina-Noreg sin første praterobot

Visuell profil for barn og unge i sjukehus

Akutt forløp for pasientar med overdose

Akutt intermitterende porfyri

Algetoksin som legemiddel

BergenLys-humane vekstfaktorar til stamcelleterapi

Frys ned kreften

Mohn kreftforskingslaboratorium

Optimal timetildeling

Målretta kirurgisk reseksjon

Prosjekter 2017

Fysisk aktivitet og sunne levevaner for barn og unge med psykiske lidingar (PDF)Smartsam - styrka kommunikasjon og betre tenestetilbodAkutt forløp for pasientar med overdoseKan behandling med rituximab gi effekt for pasienter med ME/CFS?Klinikk på tversMohn kreftforskningslaboratoriumCryoimmunterapiEinerom i sjukehus-innovative løysingarSpitsbergen-"Prosess gruvedrift" i Helse BergenUtvikling av sårsalveMottaksklinikkenPakkeforløp ved sepsis

Samtaleagent og kunstig intelligens-BRCA Chatbot

Prosjekter 2016

Algetoksin som legemiddel (PDF)APP for pasientopplæring (PDF)Biomedical network (PDF)Bli kvitt angsten på fire dager (PDF)graviDIA (PDF)HeAL TestLAB (PDF)Innovasjonscamp (PDF)Innovativ kartlegging av synsvansker hos pasienter med hjerneslag (PDF)Internettbasert behandling og pasientopplæring ved funksjonelle mage-tarmlidingar - på nett og mobil (PDF)Intromat (PDF)Krefthund (PDF)Målrettet kirugisk reseksjon - ein optisk styr presisjonsteknikk for komplett tumoreliminasjon (PDF)Psykisk helsetilbod for ungdom på nett (PDF)Smart strukturerte patologisvar (PDF)Trygg legemiddelutdeling (PDF)Virtuell integrering (PDF)

Prosjekter 2015

ArmGlider (PDF) Avansert teknisk sjukepleie (PDF) Biomarkør finn kreft (PDF) Elektronisk kostregistrering (pdf) Frys ned kreften (PDF) Klinikk på tvers (PDF) Nye pasientgrupper Habiliteringstenesta barn og unge (HABU) (PDF) Sikker infusjon blodprodukt (PDF)

Prosjekter 2014

Ambulante tenester CFS/ME (PDFAvanserte analyser Hormonlaboratoriet (PDF)Analyseoversikten (PDF)Bergensbadet (PDF) e-meistring Internettbehandling (PDF)Ernæringsprodukta E+ (PDF)Førebyggjer skåldingsskadar (PDF)Holberg EEG (PDF)One2touch (PDF)Patent Rituximab-behandling (PDF) Psykologisk førstehjelp (PDF)

Volusense (PDF)Ultralyd analyseverktøy (PDF)

Innovasjonsprosjekter

 • SpecbaseSpecBase

  Trygge prøvesvar med databasehandsaming av instrument- og analysedata.

 • Feilstavet ordInnovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

  Helse Bergen HF er tildelt et innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge for å utvikle en løsning som skal sikre identifisering og hvor kirurgiske enkeltinstrumenter befinner seg i sykehuset.

 • ein gruppe grafisk framstilte personarPersonleg visuell profil for barn og unge i sjukehus

  Kvart barn eller ungdom lagar eller tek med seg sin eigen avatar/figur som følgjer barnet eller ungdomen som ein raud tråd gjennom heile sjukehusopphaldet.

 • Implementering av kronoterapi

  Årleg behandlar Avdeling for stemningslidingar rundt 150 pasientar med manisk episode. Frå 2017 starta  behandlinga med virtuelt mørke ved hjelp av blåblokkerande briller for pasientar med mani.

 • praterobotDina-Helse Noreg sin første praterobot

  Ein aukande andel gravide får diagnosen svangerskapsdiabetes, ein tilstand som krev tettare oppfølging og ofte livsstilsendring hjå mor. Tilgang på informasjon om kosthald, behandling, helsekontrollar og fødetilbod vil gjere den gravide og...

 • to forskere ser på en brun væskeBergenLys-humane vekstfaktorar til stamcelleterapi

  Stamcelleterapi gir nye moglegheiter for behandling av ei rekke tilstandar, som til dømes diabetes, kreft, ulike nervesjukdommar og vevsregenerasjon. Millionar av pasientar vil dra fordelar av behandling med stamceller

 • Virtuell integrering (VI)

  På morgonmøta på avdeling for plastikkirurgi og brannskade, vekslast det mellom 4-6 programmer for å  rapportere og diagnostisere pasientar. Dette er utfordrande og påverkar kvaliteten på rapporteringa og diagnose av pasientane. I tillegg b...

 • Trygg legemiddelutdeling og sikker administrering av blodprodukt

  Å kvalitetssikre administrering av legemidlar og blodprodukt heilt fram til pasienten er viktig for å unngå feil og ivareta pasientsikkerheten. Innføring av elektronisk  kontroll vil medføre auka tryggheit og sikkerheit for pasientar og helsepersonell.

 • Mohn kreftforskningslaboratorium

  Translasjonell kreftforsking krev samarbeid mellom  klinikarar og forskarar med ulik bakgrunn og kompetanse og mellom ulike fagmiljø.

 • Utvikling av sårsalve med vekstfaktorar frå platerikt plasma

  Kroniske sår er ei stor utfordring for helsetenesta og fører til mykje nedsett livskvalitet

 • Fysisk aktivitet og sunne levevaner for barn og unge med psykiske lidingar

  Barn og unge med psykiske lidingar har store vanskar med å oppretthalde Helsedirektoratet sine anbefalingar for fysisk helse. Dårleg fysisk helse og uheldig livsstil gjer ei kortare forventa levetid og auka risiko for livsstilssjukdommar, i...

 • Spire

  Spire er ein nettløysning under utvikling, og som ein ser for seg vil kunne erstatte dagens excel-ark og terminhjulet. Spire vil kunne gje Kvinneklinikken enklare og tryggare bruk av formlar, og meir brukarvennlege registreringar og historikk på målingar.

 • smartsam ‐ styrka kommunikasjon og betre tenestetilbod

  Styrka kommunikasjon og betre tenestetilbod ved palliativ behandling  utanfor sjukehus realisert ved hjelp av ny teknologi. Forsking viser at 70% ynskjer å døy i heimen, mens berre 15% faktisk døyr heime

 • Pakkeforløp ved sepsis

  Sepsis (blodforgiftning) er ein alvorleg tilstand kor ein infeksjon har medført ein alvorleg betennelsestilstand i alle organ i kroppen.

 • Mottaksmodellen

  Mottaksmodellen er ein nasjonal og internasjonal tenesteinnovasjon for ein heilt ny måte å organisere mottak av akutt sjuke pasientar på. Så langt vi er kjent med, er det ingen andre sjukehus i verda som har gjort så gjennomgripande endring...

 • Klinikk på tvers

  Dagens helseteneste er delt i mange forskjellige spesialiseringsretningar. Barn med samansette behov «vandrar» mellom ulike fagområder og einingar. Lange kronglete pasientforløp utan avklaring av tilstanden, samt manglande samhandling mello...

 • Internettbasert behandling og pasientopplæring på nett og mobil

  Medisinsk avdeling har sidan 2012 gitt pasientar tilbod om «Mage-tarmskule», og hadde ved utgangen av 2016 hatt 500 deltakarar med berre positive resultat. No vert tilbodet utvida, slik at fleire pasienter kan få tilgang til kvalitetssikra...

 • INTROMAT (INTROducing Mental health through Adaptive Technology)

  I løpet av livet vil 20-25 % av befolkninga oppleve angst  og / eller depresjon. Blant barn og unge har 8 % angst og depresjon. I prosjektet INTROMAT vil ein gjennom forsking og innovasjon integrere psykologi og IKT for å skape eit  betre h...

 • Målretta kirurgisk reseksjon ­ ein optisk styrt presisjonsteknikk for komplett tumoreliminasjon

  Eggstokkreft er den nest hyppigaste forma for underlivs­kreft i den vestlige del av verda, og i Norge blir 450 kvinner diagnostisert med sjukdommen kvart år. For mange av desse er prognosen dårleg, men no håpar forskarar at ein ny operasjon...

 • isbreFrys ned kreften

  Kvart år får 5000 norske menn prostatakreft, om lag 20 prosent av dei som blir ramma døyr av sjukdommen. Dagens behandlingstilbod kan gje biverknader som urinlekkasje, impotens og redusert tiltakslyst.

 • Ei «gruveferd» for å forstå og betre pasientforløp

  Korleis kan me få betre kunnskap om pasientane og deira forløp i sjukehuset, og i kva grad blir dei standardiserte pasientforløpa i sjukehuset faktisk etterlevd?

 • BRCA Chatbot kunstig intelligens, samtalagent og maskinlæring

  Maskinlæring, kunstig intelligens, samtaleagentar/ Chatbot er på full fart inn i sjukehusa. Haukeland må vere med i kunnskapsutviklinga.

 • Bli kvitt angsten på fire dagar

  Alvorlig angst blir med rette kalla «de unges lidelse». Halvparten av behandlingstrengande pasientar med angstliding rammes i tenåra, og meir enn 75% blir ramma før dei fyller 25 år. Lidingane utgjør samen med depresjonar dei hyppigast og d...

 • Biomedical network

  Realisering av nye medisinske produkt krev godt  samarbeid mellom medisinsk industri og kliniske og akademiske miljø. Innovasjonsnettverket Biomedical network vil medverke til eit slikt samspel.

 • APP for pasientopplæring

  Ei av hovudoppgåvene våre i Helse Bergen er å drive opplæring av befolkninga, og mykje av denne verksemda skjer i møte mellom fagfolk og pasientar. Endring av levevanar krev likevel vedvarande fokus og motivasjon, og no vil ein nytte mobile...

 • Algetoksin som legemiddel

  Dei fleste pasientar opplever dessverre smerte i løpet av opphaldet sitt på sjukehuset, og nokre får også biverknader. No lurar forskarar på om algar frå havet kan nyttast til å produsere eit nytt type lokalbedøvingsmiddel som har lengre ve...

 • Akutt forløp for pasientar med overdose

    Rundt 260 personar døyr kvart år av overdose i Noreg. Dei siste åra har Noreg hatt blant dei høgaste registrerte førekomstar av narkotikautløyste dødsfall, per innbyggjar i Europa.  

Aktuelt

 • 10.10.2017
  Vellukka VR/AR Tekprat

  Med nærmare 70 deltakare på TekPRAT 2. oktober kan vi konkludere med at VR og AR er interessant og svært aktuell teknologi innanfor næringslivet og det offentlege.

Fann du det du leita etter?