Innovasjon ved Haukeland universitetssjukehus

Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og betre produkt og tenester, men også om forbetringar i verksemda i form av betre og meir kostnadseffektive prosessar, organisatoriske løysingar og pasientflyt.

Helsepersonell på operasjonsstue. Foto

Kvifor innovasjon?​

Endringar i befolkninga sitt sjukdomsbilde og demografi, utviklinga av nye behandlingsmetodar og medisinsk teknologi, eskalerande kostnadar, samt auka fokus på pasientsikkerheit og kvalitet, gjer at helse- og omsorgstenesta må utviklast og forbetrast kontinuerleg. Samtidig vil mangel på kvalifisert personell bli ein realitet. For å komme forventningar og utfordringar i møte må Haukeland Universitetssjukehus finne fram til nye, verksame arbeidsmetodar og rett bruk av kompetanse. 

Leggja til rette for innovasjonsprosjekter-Moglegheitsrommet

Les meir om Moglegheitsrommet

Oppfinningar og innovasjon- VIS (tidligere Bergen Teknologioverføring)

Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF,  er medeigar i VIS.
VIS har ansvar for oppfølging og forvalting av immaterielle rettar (IPR), og er føretaket sitt selskap for kommersialisering av resultat av forskingsaktiviteten eller av anna nyskapande og innovativ verksemd i føretaket. Fagsenteret er sjukehuset sitt kontaktpunkt mot VIS, og skal ha oversikt over sjukehuset sine prosjekt i VIS, forankring og økonomi.

Helse Bergen kan krevje rettar til alle oppfinningar med mogeleg kommersiell verdi, som oppstår som ledd i den forsking og utvikling som utføres ved helseføretaket. 

Forskarar som er involvert i forsking ved Helse Bergen har plikt til å gje melding om oppfinning med mogeleg kommersiell verdi til Helse Bergen HF. 

Det er ønskeleg at dette gjerast gjennom VIS, som er kommersialiseringsselskapet til Helse Bergen.


VIS logo

Les meir om Fagsenter for innovasjon

Kontakt Fagsenter for innovasjon: innovasjon@helse-bergen.no

Fagsenter for innovasjon skal koordinere og leie innovasjonsarbeidet ved Haukeland universitetssjukehus. Fagsenteret skal vere fasilitator for innovasjonsaktiviteten. Arbeidet til senteret omfattar å utvikle innovasjonskultur, tilby kvalifisert støtte, innføre innovasjonsverktøy og prosedyrar som fremjar innovasjon. Slik skal gode idear kome til nytte for pasientar, tilsette og sjukehuset.

Fagsenteret utviklar infrastruktur og ulike metodar for gjennomføring av innovasjonsprosjekt og -idear, inkludert driftsansvaret for idemottaket.no. Fagsenteret er ein del av føretaket sin stabsfunksjon med både ei strategisk og operativ rolle. 

Fagsenteret knyt til seg kompetanse frå relevante seksjonar i FoU-avdelinga for å sikre eit koordinert og kompetent team som kan støtte føretaket sine innovatørar med:

  • intern og ekstern finansiering til innovasjonsprosjekt/-tiltak
  • sikre føretaksforankring, avtalar og kontraktar og profilering av innovasjonsprosjekt/-tiltak 
  • å støtte evalueringar av innovasjonsprosjekt/-tiltak
  • opplæring  og bruk av verktøy knytt til innovasjonsprosessen, slik som idemottaket.no og innovative arbeidsmetodar
  • IT-rettleiing for innovasjonsprosjekt (arkitektur, tryggleik, brukskvalitet)
  • å sikre rettar og eigarskap, samt legge forholda til rette for kommersialisering saman med VIS der dette er aktuelt brukarmedverknad

Fem personar i korridor. Foto

Strategiar på innovasjonsområdet

Du kan lese meir om på kva områder vi skal satse på i Forskings- og innovasjonsstrategien vår - sjå spesielt på side 14

Helse- og omsorgsdepartementet sin strategi HelseOmsorg21 er også grunnlag for Haukeland si satsing på innovasjon.

Vi har som mål å bli betre på innovasjon, noko som kjem klart fram i Haukeland universitetssjukehus sin forsking og utviklingsstrategi. 


Har du ein idé?

Kontakt Idémottaket

Vi vil gjerne at du sender oss din idé for korleis Haukeland kan bli betre!


Lovar og reglar

Lov om arbeidstakaroppfinningar Meir om endringane i loven Om publiseringsrett

Les om vår innovasjonsaktivitet i årsrapportane


Innovasjonsprosjekt

Prosjekter 2018

Implementering av kronoterapi

Dina-Noreg sin første praterobot

Visuell profil for barn og unge i sjukehus

Akutt forløp for pasientar med overdose

Akutt intermitterende porfyri

Algetoksin som legemiddel

BergenLys-humane vekstfaktorar til stamcelleterapi

Frys ned kreften

Mohn kreftforskingslaboratorium

Optimal timetildeling

Målretta kirurgisk reseksjon

Prosjekter 2017

Fysisk aktivitet og sunne levevaner for barn og unge med psykiske lidingar (PDF)Smartsam - styrka kommunikasjon og betre tenestetilbodAkutt forløp for pasientar med overdoseKan behandling med rituximab gi effekt for pasienter med ME/CFS?Klinikk på tversMohn kreftforskningslaboratoriumCryoimmunterapiEinerom i sjukehus-innovative løysingarSpitsbergen-"Prosess gruvedrift" i Helse BergenUtvikling av sårsalveMottaksklinikkenPakkeforløp ved sepsis

Samtaleagent og kunstig intelligens-BRCA Chatbot

Prosjekter 2016

Algetoksin som legemiddel (PDF)APP for pasientopplæring (PDF)Biomedical network (PDF)Bli kvitt angsten på fire dager (PDF)graviDIA (PDF)HeAL TestLAB (PDF)Innovasjonscamp (PDF)Innovativ kartlegging av synsvansker hos pasienter med hjerneslag (PDF)Internettbasert behandling og pasientopplæring ved funksjonelle mage-tarmlidingar - på nett og mobil (PDF)Intromat (PDF)Krefthund (PDF)Målrettet kirugisk reseksjon - ein optisk styr presisjonsteknikk for komplett tumoreliminasjon (PDF)Psykisk helsetilbod for ungdom på nett (PDF)Smart strukturerte patologisvar (PDF)Trygg legemiddelutdeling (PDF)Virtuell integrering (PDF)

Prosjekter 2015

ArmGlider (PDF) Avansert teknisk sjukepleie (PDF) Biomarkør finn kreft (PDF) Elektronisk kostregistrering (pdf) Frys ned kreften (PDF) Klinikk på tvers (PDF) Nye pasientgrupper Habiliteringstenesta barn og unge (HABU) (PDF) Sikker infusjon blodprodukt (PDF)

Prosjekter 2014

Ambulante tenester CFS/ME (PDFAvanserte analyser Hormonlaboratoriet (PDF)Analyseoversikten (PDF)Bergensbadet (PDF) e-meistring Internettbehandling (PDF)Ernæringsprodukta E+ (PDF)Førebyggjer skåldingsskadar (PDF)Holberg EEG (PDF)One2touch (PDF)Patent Rituximab-behandling (PDF) Psykologisk førstehjelp (PDF)

Volusense (PDF)Ultralyd analyseverktøy (PDF)

Innovasjonsprosjekter

Fann du det du leita etter?