Søk om forskings- og innovasjonsmidlar

Rådgjevingstenesta for ekstern forskingsfinansiering jobbar med å støtte forskingsprosjekt knytt til Haukeland universitetssjukehus i prosessen med å søkje på eksterne midlar til forsking.

Hendar og tablet. Foto.
 

​Alle finansieringskjelder utanom midlar frå Helse Vest sjåast på som eksterne. Høgast på prioriteringslista er finansiering gjennom EU og Norges Forskingsråd (NFR). Å auke den norske deltakinga i prosjekt tilknytt EUs rammeprogram for forsking og innovasjon, Horisont 2020, er eit satsingsområde for Haukeland. I tillegg har NFR store årlege utlysingar, både innan helse- og omsorgsfeltet og meir generelle. Rådgjevingstenesta støttar også søknader til KG Jebsen, Kreftforeninga og andre aktuelle eksterne finansieringskjelder.

Les meir om Horisont 2020.
Les meir om Forskingsrådets program.
 

Ved å abonnere på utlysningskalenderen vår, kan du følgje med på komande små og store utlysningar, i Norge og internasjonalt.


 
​Det er enkelt å abonnere på alt, så er du alltid oppdatert utan at du treng å gå via denne nettsida.

Abonnér her

Det er to alternativ for å abonnere. Du kan bruke eitt eller begge alternativa: 

Kontakt 

 
E-post: forskning@helse-bergen.no

Opne kalenderen i nytt vindauge

Slik synkroniserer du med din kalender (pdf)