HELSENORGE

Ane Johannessen fikk innviglet midler til Life GAP

Ane Johannessen vart tildelt eit tilskott på 12 millionar frå NRC-programmet BEDREHELSE for Life-GAP, eit prosjekt designa for å studera korleis luftforureining og grøntområde påverkar lungehelse gjennom eit livsløp og over generasjonar.

LIFE GAP logo


Ane Johannessen vart tildelt eit tilskott på 12 millionar frå NRC-programmet BEDREHELSE for Life-GAP, eit prosjekt designa for å studera korleis luftforureining og grøntområde påverkar lungehelse gjennom eit livsløp og over generasjonar. Life-GAP er basert på den store Nordeuropeiske lungehelseundersøkinga RHINE (Respiratory Health in Northern Europe), med over 20 000 deltakarar, der ein oppfølgingsstudie vert gjort i 2020. Denne kohorten vil verte rikja opp med registerdata (dødsårsak-, fødsels-, medikament- og sjukehusdata) og med data om miljøpåverknader (grøntområde, NO2, PM2.5, PM10, O3 og svart karbon) tileigna kvar deltakar tilbake i tid med grunnlag i bustadshistorikk.