Forskargrupper

Her finn du oversikt over nokre av dei forskargruppene som finst på Haukeland universitetssjukehus.

Mohn Kreftforskingslaboratorium

Laboratoriet har 25 forskarar og teknikarar som i hovudsak jobbar med følgande problemstillingar:

  • Genetiske endringar som gjer kreftceller resistente mot behandling.
  • Medfødte genetiske faktorar som påverkar risikoen for kreft og resulterer i ulike kliniske uttrykk og ulik grad av sideverknadar ved behandling.
  • Hormoner og deira rolle i sjukdomsutvikling og behandling ved hormonfølsomme kreftsjukdomar.

To menn i Mohn kreftforskingslab. Foto  

Mohn Kreftforskingslaboratorium

Bergen Stem Cell Consortium (BSCC)

BSCC er ei forskingssatsing som skal vere ein katalysator for stamcelleforsking i vest, leia frå og lokalisert til Helse Bergen. Satsinga er eit samarbeid mellom seks lokale forskingsgrupper som arbeider innan feltet stamcelleforsking.

BSCC

Endokrin Medisin

Professor og overlege Eystein Husebye leiar forskingsgruppa for Endokrin medisin som hovudsakleg er innretta mot forsking på binyresjukdomar og andre hormonsjukdomar. Målet er å belyse alle sider ved desse sjukdomane fra epidemiologi (utbreiing) og sjukdomsmekanismar til behandling.

Portrett Eystein Husebye. Foto  

Endokrin Medisin

Forskar på lungehelse

RHINESSA er eit internasjonalt forskingsprosjekt om lungehelse gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjonar. Studien gjennomførast i 8 land, og har pågått dei siste 20 åra.

RHINESSA

Fann du det du leita etter?