HELSENORGE
trær i parken.foto
Nasjonalt organ for rådgiving ved alvorlig livsforkortende sykdom

Ekspertpanelet

Ekspertpanelet er en nasjonal ordning som gir pasienter med begrenset levetid mulighet for en ny vurdering. Ofte vil dette gjelde pasienter med kreft. Fra høsten 2022 er pasienter med ALS aktuell for vurdering av Ekspertpanelet. 

Panelet vurderer sykdommen og behandlingen som er gitt. Vi kan gi råd om ytterligere godkjent behandling, vi leter etter studier i Norge og utlandet og vi kan gi råd om behandling som ennå ikke er godkjent i Norge.  

 

Se hvordan Amanda fikk hjelp av Ekspertpanelet. 

Det er viktig at de som får en vurdering hos Ekspertpanelet har en realistisk forventning. I mange tilfeller klarer vi å finne en ny utredning eller behandling, men oftere finner vi ikke nye muligheter. Pasienter i en betydelig redusert allmenntilstand (PS 2-3) eller med markant nedsatt nyre- eller leverfunksjon, vil sjeldent være aktuelle for ny behandling eller studier. Men vi gjør alltid en svært grundig og rask vurdering. Det er viktig for pasienter og pårørende å vite at alle steiner er snudd. Det kan også gjøre det lettere å forsone seg med en svært vanskelig situasjon. 

Når er Ekspertpanelet aktuell?

Ekspertpanelet skal hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine. Dette vil vanligvis være mest aktuelt etter at etablert behandling er utprøvd eller siste aktuelle behandling påbegynt, men et spesifikt behandlingsforslag kan vurderes før all etablert behandling er gitt. 

Etablert behandling er behandlingsmetoder som er veldokumentert, fremkommer av nasjonale eller internasjonale retningslinjer og representerer dagens praksis. 

Erfaringene viser at de fleste pasienter som omfattes av ordningen har langtkommet, uhelbredelig kreftsykdom, men Ekspertpanelet kan også vurdere pasienter som lider av andre alvorlige livsforkortende sykdommer. Pasienter med en kronisk sykdom vil som hovedregel ikke falle inn under ordningen. Pasienten må være i rimelig god allmenntilstand for at en vurdering fra Ekspertpanelet er hensiktsmessig. 

Ekspertpanelet vurderer enkeltsaken for den aktuelle pasient. Ekspertpanelet har en rådgivende rolle og ingen beslutningsmyndighet. Svar på henvendelse kan forventes innen 14 dager.

Hva gjør Ekspertpanelet?

Ekspertpanelet vurderer og kan gi råd om følgende: 

 1. Vurdere om adekvat etablert behandling er gitt eller om det er aktuelt med ytterligere etablert behandling i Norge eller utlandet. 
 2. Vurdere og gi råd om det er aktuelle kliniske studier i Norge eller i utlandet, fortrinnsvis i Norden. 
 3. Vurdere og eventuelt gi råd om utprøvende behandling utenfor studier (off-label behandling).
 4. Vurdere og eventuelt gi råd om udokumentert behandling som pasienten selv har innhentet informasjon om og ønsker vurdering av.
Beslutningsforum for nye metoder avgjør om en ny behandling skal tas i bruk i i Norge. Dersom det er gjort vedtak om at behandlingen ikke skal innføres i Norge, skal dette følges av Ekspertpanelet. Ekspertpanelet kan ikke uttale seg om behandling som er til vurdering hos Beslutningsforum for nye metoder. 

Hvordan henvende seg til Ekspertpanelet? 

Forespørsel om vurdering

Det er behandlende sykehuslege som i samråd med pasienten kan sende henvendelse til Ekspertpanelet. Det er behandlende lege som kjenner pasientens sykehistorie og behandling, og som kan gi alle nødvendige og relevante opplysninger til panelet.   

Behandlende lege må ta kontakt med sekretariatets koordinator ved planlagt 1.gangs bruk av Ekspertpanelet for å lette saksgangen (ekspertpanelet-alvorligsykdom@helse-bergen.no og telefon 55972558 eller 90820156.)

Hvem sitter i Ekspertpanelet? 

Ekspertpanelets sammensetning

Deltagerne i Ekspertpanelet er legespesialister med lang erfaring fra klinikk og forskning og med internasjonale nettverk. Ekspertpanelet består av syv faste kreftleger, en molekylær patolog og 1 nevrolog som vil gi råd i de fleste sakene. I tillegg vil 30 fagpersoner fra ulike medisinske områder konsulteres ved behov​.

Ekspertpanelets medlemmer


ekspertpanelet_foto

 • ​Halfdan Sørbye, Overlege og professor, GI onkolog, Kreftavdelingen, Haukeland universitetssjukehus
 • Bjørn Henning Grønberg, Overlege og professor, Lunge onkolog, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital og Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
 • Pål Dag Line, Overlege og professor, Kirurg, Avd for Transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Tormod Guren, Overlege, GI og Fase 1 onkolog, Utprøvningsenheten, Avd for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Olav Engebråten, Overlege, Brystkreft onkolog, Avd for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Daniel Heinrich, Overlege, Uro- onkolog, Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus
 • Tone Skeie-Jensen, Overlege, Gyn- onkolog, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Ragnhild Margrete Wold, Klinisk patolog, UNN
 • Ole-Bjørn Tysnes, Nevrolog, Haukeland universitetssjukehus​Faste eksterne fagspesialister


 • Lymfom: Unn-Merete Fagerli, St. Olav og Alexander Fosså, Radiumhospitalet
 • Hematologi: Øyvind Hjertner, St. Olav, Fredrik Schjesvold, Rikshospitalet, Petter Quist Paulsen, St. Olav og
  Tor Henrik Anderson Tvedt, Haukeland universitetssjukehus
  Geir E. Tjønnfjord, Oslo universitetssykehus
 • Gynekologi: Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus
 • Thoraxkirurgi: Rune Haaverstad, Haukeland universitetssykehus
 • Nevrologi: Trygve Holmøy, Akershus universitetssykehus        
 • Barneonkologi: Maria Winther Gunnes, Haukeland universitetssykehus og Bem Zeller, OUS
 • Sarkom: Kjetil Boye, OUS, og Dorota Goplen, Haukeland universitetssykehus   
 • Nevro onkologi: Petter Brandal, OUS og  Øystein Fluge, Haukeland universitetssykehus   
 • Hode-hals onkologi: Cecilie Amdal, OUS og Marianne Brydøy, Haukeland universitetssykehus 
 • Pediatri: Terje Rootwelt, OUS, og Dag Moster, Haukeland universitetssykehus
 • Melanom: Marta Nyakas, Oslo universitetssykehus, Oddbjørn Straume, Haukeland universitetssjukehus
 • Thyreoidea: Elin Hallan Naderi, Oslo universitetssykehus
 • Lunge: Odd Terje Brustugun, Vestreviken
 • Mamma: Hans Petter Eikesdal, Haukeland universitetssjukehus
 • Uro/peniskreft: Dag Halvorsen, St. Olav
 • Uro/Testikkel kreft: Torgrim Tandstad, St. Olav

Sekretariat 


 • Halfdan Sørbye er leder av Ekspertpanelet
 • Borghild Helene Sandøy Straume er koordinator for Ekspertpanelets sekretariat

Kontakt oss 

 • Halfdan Sørbye er leder av Ekspertpanelet
 • Borghild Helene Sandøy Straume er koordinator for Ekspertpanelets sekretariat
 • Sekretariatet kan kontaktes på ekspertpanelet-alvorligsykdom@helse-bergen.no og telefon 55972558 eller 90820156.

 

Pasientinformasjon på helsenorge.noSlik sender du henvendelse til Ekspertpanelet​

Fann du det du leita etter?