trær i parken.foto

Ekspertpanelet

Nasjonalt organ for rådgiving ved alvorlig livsforkortende sykdom
Ekspertpanelet for spesialisthelsetjenesten kan gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering.

Ekspertpanelet er aktuell når 

Ekspertpanelet skal hjelpe pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom med å få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at etablert behandling er prøvd og ikke lenger har effekt.

Etablert behandling er behandlingsmetoder som er veldokumentert, fremkommer av nasjonale eller internasjonale retningslinjer og representerer dagens praksis. 

Dersom pasienten ønsker en ny vurdering (second opinion) før all etablert behandling er forsøkt, må en slik forespørsel sendes til annet sykehus og ikke til Ekspertpanelet. 

Erfaringer fra tilsvarende ordning i Danmark viser at de aller fleste pasienter som omfattes av ordningen har langtkommet, uhelbredelig kreftsykdom. Ekspertpanelet vil også kunne vurdere pasienter som lider av andre alvorlige livsforkortende sykdommer enn kreft. 

Pasienter med en kronisk sykdom vil som hovedregel ikke falle inn under ordningen. 

Pasienten må være i rimelig god allmenntilstand for at en vurdering fra Ekspertpanelet er hensiktsmessig. Pasienten bør være oppegående mer enn halve dagen (WHO performance status 0-2).

Ekspertpanelet vurderer enkeltsaken for den aktuelle pasient. Ekspertpanelet har en rådgivende rolle og ingen beslutningsmyndighet.

Ekspertpanelet vurderer og kan gi råd om følgende 

 1. Vurdere om adekvat etablert behandling er gitt eller om det er aktuelt med ytterligere etablert behandling i Norge eller utlandet. 
 2. Vurdere og gi råd om det er aktuelle kliniske studier/utprøvende behandling i Norge eller i utlandet, fortrinnsvis i Norden. Utprøvende behandling må være innenfor godkjente protokoller med kriterier for deltagelse og hvor det finnes dokumentert effekt.
 3. Vurdere og eventuelt gi råd om off-label behandling med legemidler hvor det finnes dokumentert effekt.
 4. Vurdere og eventuelt gi råd om udokumentert behandling som pasienten selv har innhentet informasjon om og ønsker vurdering av.
Når en skal vurdere om en ny behandling skal tas i bruk i spesialisthelsetjenesten i Norge, blir dette behandlet og avgjort av Beslutningsforum for nye metoder. Dette forumet skal gi pasienter trygghet om at effekt og sikkerhet er blitt vurdert i nye behandlingsmetoder. 

Dersom det er gjort et vedtak om at behandlingen ikke skal innføres i Norge, skal dette følges av Ekspertpanelet. Ekspertpanelet kan ikke uttale seg om behandling som er til vurdering hos Beslutningsforum for nye metoder.

Disse kan sende forespørsel om vurdering

Det er behandlende sykehuslege som i samråd med pasienten kan henvende seg til Ekspertpanelet. Dersom pasienten ikke er under behandling ved universitetssykehus, kan man vurdere å diskutere pasientes situasjon med denne instansen først.  

Det er viktig at det er behandlende lege som sender henvendelsen til Ekspertpanelet. Det er denne legen som kjenner pasientens sykehistorie og behandling, og som kan gi alle nødvendige og relevante opplysninger til panelet.  

Ekspertpanelets sammensetning 

Deltagerne i Ekspertpanelet er legespesialister med lang erfaring fra klinikk og forskning og med internasjonale nettverk. Ekspertpanelet består av åtte faste kreftleger som vil gi råd i de fleste sakene. I tillegg vil 17 fagpersoner fra ulike medisinske områder konsulteres ved behov. 

Ekspertpanelets medlemmer

 • Halfdan Sørbye, Overlege og professor, GI onkolog, Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
 • Bjørn Henning Grønberg, Overlege og professor, Lunge onkolog, Kreftklinikken, St. Olavs Hospital og Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
 • Pål Dag Line, Overlege og professor, Kirurg, Avd for Transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 • Tormod Guren, Overlege, GI og Fase 1 onkolog, Utprøvningsenheten, Avd for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
 • Olav Engebråten, Overlege, Brystkreft onkolog, Avd for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
 • Daniel Heinrich, Overlege, Uro- onkolog, Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus
 • Tone Skeie-Jensen, Overlege, Gyn- onkolog, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Faste eksterne fagspesialister

 • Lymfom: Unn-Merete Fagerli, St. Olav og Alexander Fosså, Radiumhospitalet
 • Hematologi: Øyvind Hjertner, St. Olav, Fredrik Schjesvold, Rikshospitalet, Petter Quist Paulsen, St. Olav og
  Tor Henrik Anderson Tvedt, Haukeland universitetssjukehus
 • Gynekologi: Line Bjørge, Haukeland universitetssykehus
 • Thoraxkirurgi: Rune Haaverstad, Haukeland universitetssykehus
 • Nevrologi: Trygve Holmøy, Akershus universitetssykehus        
 • Barneonkologi: Maria Winther Gunnes, Haukeland universitetssykehus og Bem Zeller, OUS
 • Sarkom: Kjetil Boye, OUS, og Dorota Goplen, Haukeland universitetssykehus   
 • Nevro onkologi: Petter Brandal, OUS og  Øystein Fluge, Haukeland universitetssykehus   
 • Hode-hals onkologi: Cecilie Amdal, OUS og Marianne Brydøy, Haukeland universitetssykehus 
 • Pediatri: Terje Rootwelt, OUS, og Dag Moster, Haukeland universitetssykehus
 • Melanom: Marta Nyakas, Oslo universitetssykehus, Oddbjørn Straume, Haukeland universitetssjukehus
 • Thyreoidea: Elin Hallan Naderi, Oslo universitetssykehus
Sekretariat 

 • Halfdan Sørbye er leder av Ekspertpanelet
 • Borghild Helene Sandøy Straume er koordinator for Ekspertpanelets sekretariat

Kontakt oss 

 • Halfdan Sørbye er leder av Ekspertpanelet
 • Borghild Helene Sandøy Straume er koordinator for Ekspertpanelets sekretariat
 • Sekretariatet kan kontaktes på ekspertpanelet-alvorligsykdom@helse-bergen.no og telefon 55972558 eller 90820156.

 

Brukerveiledning: Pålogging og bruk av CheckWare

Pasientinformasjon på helsenorge.noÅrsrapport 2019 (pdf)

Årsrapport 2018 (pdf)Mandat for Ekspertpanelet (pdf)

Slik sender du henvendelse til Ekspertpanelet

 1. Det er ikke mer etablert behandling å tilby

  Du vurderer at det ikke finnes mer etablert behandling å gi til din pasient. Det råder likevel usikkerhet om det finnes mer å gjøre hos pasient, pårørende eller deg som behandlende lege.

  Spørsmål? Kontakt sekretariatet
 2. Du klargjør forespørsel til Ekspertpanelet

  Det er utarbeidet en egen sjekkliste for innsendelse av journalopplysninger. Det er viktig at nødvendig dokumentasjon er vedlagt slik at Ekspertpanelet raskest mulig kan gjøre en god og riktig vurdering av henvendelsen.

  Last ned: Sjekkliste for journalopplysninger
 3. Send forespørsel via CheckWare

  Forespørsel med nødvendige journalopplysninger og dokumentasjon sendes inn via systemet CheckWare. Dette brukes for å ivareta taushetsbelagte opplysninger og for å sikre en effektiv og rask vurdering og saksbehandling. Ved første gangs bruk får du tilgang til CheckWare ved å kontakte Ekspertpanelet.

  Brukerveiledning: Pålogging og bruk av CheckWare
 4. Ekspertpanelet vurderer saken

  Basert på innsendte opplysninger vil Ekspertpanelet vurdere henvendelsen. Det går normalt to uker fra Ekspertpanelet mottar en komplett forespørsel, til det blir sendt svar til deg som behandlende lege. Om panelet har bruk for å innhente ytterligere opplysninger i Norge eller utlandet, kan det ta noe lengre tid. Om det går mer enn fire uker, får du en foreløpig tilbakemelding.

 5. Ekspertpanelet sender sin vurdering/råd om behandling

  Når en vurdering foreligger fra Ekspertpanelet, oversendes dette til behandlingsansvarlig lege i CheckWare. Du vil få varsel om dette på SMS. Pasienten vil samtidig få en sms om at svaret er sendt til behandler.

 6. Vurdering av råd fra Ekspertpanelet

  I mange tilfeller vil Ekspertpanelet vurdere at aktuell etablert behandling er gitt, og at det ikke finnes utprøvende behandling som er aktuell. I andre tilfeller det gis råd om å prøve en spesifikk behandling eller studie. Da er det den behandlede lege som skal vurdere pasientens kliniske tilstand og avgjøre om pasienten vil kunne tåle behandlingen. Pasienten vil på bakgrunn av informasjon om effekt og bivirkninger også vurdere om han/hun ønsker en slik behandling.

 7. Beslutning og gjennomføring av behandling

  Det er behandlingsansvarlig lege og helseforetaket i samråd med pasient som avgjør om behandlingsrådet skal følges. Når det er besluttet at behandlingen skal gjennomføres kan dette foregå ved sykehuset pasienten tilhører, andre steder i Norge eller i utlandet. Det er helseforetakene som står for den praktiske organiseringen, kostnadene og gjennomføringen av behandlingen. Råd fra Ekspertpanelet medfører ikke noen rettighet til å motta en slik behandling.

 8. Er det mulig å klage på vurderingen og rådet fra Ekspertpanelet?

  Ekspertpanelet har en rådgivende rolle og ingen beslutningsmyndighet. Det er da heller ikke behov for særskilt klageadgang. Pasientene er heller ikke forpliktet til å følge panelets råd, men velger selv om dette skal tas til følge, i samråd med behandlende lege og helseforetak.

Fann du det du leita etter?