Internasjonalisering

B4DT er en praktisk, evidensbasert, fokusert og bevisst eksponeringsbasert behandling. Den bygger på fire tiår med empirisk forsking og teoriar om den mest effektive tilnærminga til OCD-behandling. Styrken, og det innovative med behandlinga, er kombinasjonen av de mest effektive element innan behandling, og gjør de om til en av de mest robuste behandlingsmetodane vi har sett de siste åra.


Etterspørselen etter B4DT er enorm frå klinikkar frå hele verden, og vi har nå starta satsinga på å gjøre B4DT tilgjengelig internasjonalt. I første omgang gjelder dette for OCD. 


Skaperane av B4DT, Dr. Gerd Kvale og Bjarne Hansen blei anerkjent av Time Magazine for å være blant dei 50 mest innflytelsesrike innan helsevesenet i 2018.

B4DT er en ultrakonsentrert eksponeringsbasert behandling levert i løpet av fire påfølgande dagar. Det kan best beskrivast som ein individuell behandling i gruppeformat, sidan den vanlegvis gis samtidig til 3-6 pasientar av det same antal terapeutar. Forholdet 1: 1 mellom terapeutar og pasientar sørger for individuelt skreddarsydd og terapeutassistert eksponeringsbehandling, samtidig som man utnytter å være en del av en gruppe med andre som gjennomgår same endringsprosess.

For ytterligare beskrivelse, sjå B4DT format (link)

B4DT bygger på fire tiår med empirisk forsking og teoriar om den mest effektive tilnærminga til OCD-behandling. Styrken, og det innovative med behandlinga, er kombinasjonen av dei mest effektive element innan behandling, og det å gjere dei om til ein av de mest robuste behandlingsmetodane vi har sett dei siste åra.

Etterspørselen etter B4DT er enorm frå klinikkar frå heile verda, og takke være Kavli Trust har no satsinga for å gjære B4DT tilgjengeleg internasjonalt starta. I løpet av ein femårsperiode, med oppstart i 2019, er målet å etablere B4DT på alle kontinent.

Noverande status

Norge - ca. 35 B4DT team i Norge er for tida sertifisert til å tilby B4DT, eller er under opplæring. 

Island -  Kvíðameðferðarstöðin (KMS) (sett inn link), Reykjavik, Island er sertifisert for å tilby behandling til vaksne og ungdom. Her har det også blitt utført ein pilot studie innan OCD (link). 

Sverige - Karolinska Sjukhuset, Angst-enheten, Stockholm er en av Sveriges fremste institusjonar innan behandling av OCD. Eit B4DT-team har mottatt opplæring i Bergen, og er i gang med pilotgrupper. 

For å unngå språkproblem under praktisk opplæring, er planen å etablere eit nasjonalt opplæringssenter i alle nye land som kommer med. Det første internasjonale opplæringssenteret er etablert i Houston, der opplæringa føregår på engelsk. Leiaren for opplæringssenteret i Houston, er professor Thröstur Björgvinsson (link), McLean Hospital / Harvard Medical School.

B4DT: Kjenneteikn for behandling med høg kvalitet

Internasjonalisering av effektiv behandling innan mental helse, er ein stor utfordring for helsevesenet. I Bergen har man utvikla ein modell for formidling som sikrar at effektiviteten til B4DT blir oppretthaldt og at pasientane får tilbod om den same høgkvalitets B4DT uansett kvar behandlinga blir motteken. 

Hovudtrekka i formidlingsmodellen er som følger:
1. Praktisk vegleiing og modellinnlæring ved å delta i B4DT-grupper
2. Sertifisering basert på demonstrert klinisk kompetanse
3. B4DT må leverast i samsvar med protokoll og prosedyrar
4. Dei kliniske resultata må rutinemessig vurderast av ein uavhengig ekspert
5. Resultata må være samanliknbare med dei allereie etablerte normene
6. Så lenge du leverer B4DT, er du en del av B4DT-nettverket, der benchmarking er en integrert del.

Kva inneberer opplæringa?

Kjernefunksjonane i modellen for internasjonalisering, er praktisk opplæring og sertifisering av terapeut / gruppeleder, kombinert med ein integrert kvalitets- og resultatvurdering som gir muligheit for benchmarking. Det er no mogleg å etablere "eit forventa utfall" der over 90% av pasientane forbetrar seg betraktelig etter dei 4 dagane. Dersom behandlingsresultat frå eit bestemt team ikkje er optimale, vil det bli føretatt praktisk tilsyn og re-sertifisering av teamet og / eller klinikken. Denne integrerte vurderinga er ein viktig del av B4DT, og er eit kontinuerlig krav for ein kvar klinikk eller team som ønsker å levere B4DT.

Korleis bli eit B4DT-team?

Klinikkar og team som ønsker å tilby B4DT, kan sende inn en søknad (link), og vi vil ta kontakt.Fann du det du leita etter?