Tvangslidingar hos vaksne

Behandlingsprogram, OCD-teamet i Bergen

Er du ramma av tvangslidingar (OCD) inneber det at du er plaga av tilbakevendande ubehagelege tanker og/eller tvangshandlingar. Det finst to dokumenterte verksame behandlingsmetodar, og førstevalet er ulike variantar av metoden eksponering med responsprevensjon (ERP).

Innledning

Resultata er svært gode og 60-70 % av dei som får kvalitetssikra ERP-behandling blir betydeleg betre undervegs i behandlinga. Det er også vist at mange kan oppnå betring gjennom medikamentell behandling.

Det er anslått at rundt 0,2-1 % av befolkninga har ei tvangsliding. Tvangsliding rammar ofte tidleg i livet og ubehandla blir han ofte kronisk (Frå Nasjonal implementering av behandling for tvangsliding).

Tvangsliding (OCD) kan framstå på mange ulike måter. Felles er at ein slit med påtrengande og hyppig tilbakevendande tankar som gir betydeleg angst og ubehag (tvangstankar) og som ein forsøker å kontrollere eller bli kvitt ved å utføre mentale eller fysiske ritual (kompulsjonar/tvangshandlingar).

I perioden 2011–2016 blei det gjennomført eit nasjonalt prosjekt der det blei oppretta spesialiserte behandlingsteam (OCD-team) i norske helseføretak. Dette blei gjort for å sikre at alle OCD-pasientar skal ha tilgang på dokumentert verksam og kvalitetssikra behandling av sitt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS). Utgreiing og behandling ved OCD-team er spesialisert og tidsavgrensa.

Les meir om tvangslidingar på helsenorge.no

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetenesta treng du tilvising. Fastlegen er den som oftast tilviser til utgreiing og behandling i spesialisthelsetenesta, men anna helsepersonell kan også tilvise. Spesialisthelsetenesta vil då på bakgrunn av prioriteringsrettleiaren "Psykisk helsevern for vaksne" avgjere om du har krav på behandling.

Terskelen for å tilvise til eit OCD-team skal vere lav. Dersom pasienten vurderast å ha rett til nødvendig helsehjelp og det er mistanke om tvangsliding (OCD), så er dette tilstrekkeleg. Etter ei slik vurdering ved lokalt DPS eller BUP, blir det sendt ein sekundærtilvising til OCD-teamet.

Kvifor sekundærtilvising?

Utgreiing og behandling ved OCD-teamet er avgrensa til OCD og føregår i eit avgrensa tidsrom. Mange som er ramma av tvangsliding (OCD) har også tilleggslidingar og behov for oppfølging utover det OCD-teamet tilbyr. Tilvisingar skal derfor vere sekundærtilvisingar der saka er open ved DPS som tilviste. Dette garanterer at pasienten får ein heilskapleg og spesialisert hjelp.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Tilvising sendast til lokalt DPS og bør innehelde ei kort beskriving av dei aktuelle tvangstankane og tvangshandlingane, og omfanget av problema. Vi tilrår også at det i tilvisinga bes om at pasienten sekundærtilvisast til OCD-team for utgreiing og eventuell behandling av tvangsliding (OCD).

Utredning

Før du startar i behandling for tvangslidingar må du gjennom ei grundig utgreiing. Under utgreiinga  blir situasjonen din og eventuelle andre lidingar kartlagt, med føremål å skreddarsy behandlinga for deg som pasient.

Utgreiinga består av:

 • Relevante testar og intervju (på fagspråk kalt strukturerte diagnostiske intervju)
 • Relevante skjema som du skal fylle ut sjølv (sjølvrapporteringsskjema)
 • Informasjon om sjukdomshistoria di (anamnese)
 • Observasjonar frå behandlarar (kliniske observasjonar)

Når eit OCD-team mottar ei tilvising vil det først bli gitt tilbod om pre-screeningssamtale. Denne har som føremål å finne ut om plagane og problema best kan forklarast og beskrivast som ei tvangsliding. Omfanget av problema blir også vurdert. Målet med samtalen er å avklare om pasienten har tvangsliding (OCD) og om pasienten ønsker tilbod om behandling. Ein pre-screeningssamtale tar vanlegvis 20-40 minutt.

Dersom det blir vurdert at pasienten har ei tvangsliding (OCD) og vedkommande ønskar behandling frå teamet, blir det gjennomført ei grundig utgreiing. Denne består vanlegvis av 1-2 møte, kvar på ca. 60-120 minutt.

Behandling

I all behandling er det viktig at du saman med behandlar blir einige om mål for behandlinga.

Behandlingsmetodar for OCD

Det finst to dokumenterte verksame behandlingsmetodar;

 • Ulike variantar av eksponering med responsprevensjon (ERP)
 • Medikamentell behandling

Skal behandlinga hjelpe, må den gjerast på riktig måte og bli gitt i riktig dosering. Det inneber at det må leggast til rette slik at behandlinga kan vere hovudfokus i den perioden behandlinga varer. Det blir gjennomført rutinemessig evaluering av kvar behandlingsløype for å sikre at behandlinga blir tilbydd med nødvendig kvalitet. Dette gjer vi gjennom intervju og spørjeskjema.

Skal behandlinga verke må ein som pasient ha tatt eit val om å bli kvitt lidinga og saman med behandlar jobbe mot dette målet. Det er også avgjerande at det ligg til rette for behandlinga i pasientens kvardag, slik at ein følger opp heimeoppgåver som ein blir einige om saman med behandlarane.

Det er vanleg å vere ambivalent og grue seg i forkant av behandlinga og dette kan du ta opp under pre-screening og utgreiinga. Behandlarar vil ofte formidle at det kan vere betre å vente til ein har bestemt seg og forholda ligg til rette, framfor å gå i gang med ei behandling som er ikkje er fullverdig. Dette for å førebygge behandlingsløyper som gjennomførast «halvhjerta», og der ein opplever begrensa betring og får mindre tru på behandling og eigne moglegheiter for betring.

Behandlinga er svært effektiv og 60–70 % som gjennomfører ERP-behandling opplever betydeleg betring. Omfattande forsking viser at behandlinga kan gis i ulike format, for eksempel over 10-15 behandlingssesjonar eller som intensivbehandling i firedagarsformatet. Det er avgjerande for resultatet at behandlinga blir tilbydd med høg kompetanse og skreddarsydd den enkelte pasient. 

På grunn av kort behandlingstid, høgare grad av symptombetring, mindre biverknadar og lågare risiko for tilbakefall etter avslutta behandling, anbefaler vi ERP som førsteval, sjølv om denne behandlinga er kompetanse- og ressurskrevande (Frå Behandling av tvangslidelser: Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling).

Store deler av behandlinga vil som regel bli gjennomført på stader der lidinga til dagleg utspiller seg. Dette inneber at det ofte blir gjennomført trening andre stader enn på behandlar sitt kontor. Det inneber også at behandling for ei tvangsliding må bli gitt av det lokale DPS, i områda der pasienten bur. Derfor har implementeringa av nasjonale OCD-team vore viktig for å sikre eit godt behandlingstilbod over heile landet. I Hordaland tilbyr OCD-teamet i Bergen behandling for pasientar.

Ved OCD-teamet i Bergen er firedagersformatet vårt førsteval, då denne behandlinga har vist svært gode resultat. Dei gode resultata er publisert i ein rekke studier og har vakt internasjonal oppsikt.

Oppfølging

På slutten av behandlinga vil ein utarbeide ein meir detaljert plan for vidare trening for å sikre at endringane ein har oppnådd blir ein del av kvardagslivet.

Det er avgjerande at ein er villig til å trene systematisk og nytte dei tilnærmingane ein har lært i behandling. Det er også vanleg at det gjennomførast ein oppfølgingssamtale 3-12 månader etter endt behandling.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

OCD-teamet i Bergen
Kontaktinformasjon

Møllendalsbakken 9, 3. etasje

Telefon
OCD-teamet: 901 21 965
B4DT, Klinikk for 4-dagers behandling: 480 34 871
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
OCD-teamet
Postboks 1400
5021 Bergen

Møllendalsbakken 9
Besøksadresse
Møllendalsbakken 9(Kart)

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?