Svangerskapsdiabetes, Voss

Føde poliklinikk Voss

Svangerskapsdiabetes er ein type diabetes som debuterer under svangerskapet. Det kan gi auka risiko for svangerskapsforgiftning og føre til komplikasjonar under fødselen, blant anna fordi barnet kan få høg fødselsvekt.

1. Før

Ved kvar svangerskapskontroll skal du ta med urinprøve. Om det er sukker i urinen vil jordmor / fastlege følge dette opp med en ny urinprøvekontroll, blodsukkermåling og evetuelt en glukosebelastningstest.


Les meir om Glukosebelastningstest

Glukosebelastningstest

 

Sukkerbelastning blir også utført tidleg i svangerskapet og ved ca. 28. svangerskapsveke hos alle gravide som har auka risiko for diabetes. Dei som er spesielt disponert for svangerskapsdiabetes er:

 • gravide med diabetes i nær familie
 • gravide som har hatt svangerskapsdiabetes i tidlegare svangerskap
 • overvektige
 • gravide over 35 år
 • gravide med sjukdommen PCOS
 • kvinner som får store barn
 • kvinner som kjem frå Asia, Nord-Afrika og Latin-Amerika

2. Under

Du vil få opplæring i måling av blodsukker, og ein oversikt over når og kor ofte du skal måle blodsukkerverdiane. 

Blodsukkermålingane blir vurdert når du kjem til svangerskapskontroll hos eigen lege eller jordmor, og du får hjelp til å sette i verk tiltak når det er nødvendig.

Fastande og før måltid bør blodsukkeret ligge under 5,5 mmol/l, og 1,5 time etter endt måltid bør blodsukkeret vere under 7 mmol/l. Om du har meir enn to målingar over anbefalte verdiar i løpet av ei veke, tydar det på behov for tiltak. Det kan vere endringar i kost, oppstart av medisinsk behandling med tablettar eller insulin, eller høgare doser om du allereie bruker medisinar. Ta kontakt med jordmor, lege eller sjukehus for vidare oppfølging.

Kost og aktivitet

Ved påvist svangerskapsdiabetes er det viktig at du følgjer dei råda du får om kost, levesett og aktivitet, samt at du møter til dei kontrolltimane du blir sett opp med. 

Dette er avgjerande for helsa di og barnet sin vekst og utvikling. Blir fosteret utsett for høgt blodsukker i svangerskapet, kan dette påverke utviklinga til barnet og i verste fall føre til alvorleg sjukdom.

Dei fleste med påvist svangerskapsdiabetes klarer seg med kostregulering og regelmessig fysisk aktivitet for å nå målet om eit tilfredsstillande blodsukker. Desse kvinnane fortset med svangerskapskontrollar hos eigen lege / jordmor. 

Kosthaldsregulert svangerskapsdiabetes har inga betyding for fødselsforløpet.

Behandling med insulin

Om ikkje kostendringar og mosjon er tilstrekkeleg for å halde blodsukkeret innanfor normalverdiane, må behandlinga supplerast med tablettar eller insulinsprøyter.

Har du utvikla svangerskapsdiabetes som krev insulinbehandling med tablettar eller sprøyte, vil du bli tett følgd opp. Det er viktig at du følger planen som blir lagt for vidare svangerskapskontrollar.

3. Etter

Både ditt og barnets blodsukker blir sjekka dei første dagane etter fødselen. Om blodsukkerverdiane dine er for høge, blir du fulgt opp av enten fastlege eller lege ved sjukehuset. 

Om blodsukkeret held seg normalt, slik det gjer hos dei fleste, må du gjere ein glukosebelastningstest tre månader etter fødselen hos eigen lege. Du må sjølv bestille time hos lege for dette.

Barn av mødrer med svangerskapsdiabetes har auka risiko for å få for lågt blodsukker etter fødselen. Blodsukkerverdiane vil derfor bli målt 3 gonger etter fødselen - eller inntil barnet har stabilt blodsukker. For å unngå for lågt blodsukker hos barnet, vil barnet ofte måtte få litt ekstra mat / mjølk fram til mjølkeproduksjonen din kjem i gang.

Kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes har ein auka risiko for å få diabetes seinare i livet. Dette gjeld særleg for kvinner som er disponert for diabetes. Vektreduksjon, omlegging av kosthald og mosjon er dei viktigaste tiltaka for å førebygge diabetes.

Ver merksam

Dersom du har meir enn to målingar over anbefalte verdiar i løpet av ei veke, tydar det på behov for tiltak. Du må då kontakte jordmor, lege eller sjukehuset.

Tiltak som kan vere aktuelle er endringar i kosten, oppstart av medisinsk behandling med tablettar eller insulin, eller høgare dosar om du allereie bruker tablettar eller insulin.

 

Kontakt

Bil

Reisetid til Voss frå:

 • Bergen med bil, ca. 1 t 30 min.
 • Flesland med bil, ca. 1 t 45 min.
 • Stavanger med bil, ca 6 t 30 min.
 • Oslo med bil, ca 6t 30min

Buss

​​Kjem du frå Hardanger eller Sogn, er buss ein alternativ reisemåte:

Det går buss frå sentrum til sjukehuset. Rute 965 stoggar ved sjukehuset og Rute 964 stoggar i Ringheimsvegen, nokre minutt gåtid frå sjukehuset. For nærare informasjon om rutetider, sjå Skyss sin ruteplanleggar  for rutene 964 Ringebuss Skjerpe/Sivlevegen og 965 Sentrumsringen. 

Parkering på sjukehusområdet

​​Det er parkeringsavgift på sjukehusområdet på kvardagar mellom kl. 07.00 og 18.00.

Prisar 

Kr 15 ,- pr. time og kr 40,- pr. døgn. Langtidsparkering inntil 7 døgn er mogleg. 
Du kan betale med kort, kontant eller mobil.

Sjukehuset har ikkje tilbod om lading av el-bilar for pasientar. Ladestasjonar finn ein i sentrum ved Rokneparken (nær togstasjonen), i parkeringshuset Vossapark og i Strandavegen .  

Taxi

​​Voss Taxi
Telefon ​56 51 13 40​

Tog

​Voss ligg ved Bergensbanen og det går hyppig tog mellom Voss og Bergen. 

Reisetid til Voss frå: 

 • Oslo med tog, ca. 5 t 30 min.
 • Bergen med tog, ca 1t og 20min

Informasjon om togtider finn du på NSB sine nettsider.

Praktisk informasjon

Besøkande ved Voss sjukehus

Kontakt personalet dersom du kjem utanom visittid eller vedkommande pasient er isolert. Nokre viktige hugsereglar:

 • Ta ikkje med potteplantar til pasientar.
 • Unngå å sitje på sengekanten, bruk stol.
 • Vær nøye med hygiene, vi tilrår vask av hendene etter besøk hjå inneliggjande pasientar.

Besøkstider ved Voss sjukehus

​​​Generell besøkstid
​15:00 - 16:00 og 18:00 - 19:00

Intensivavdeling
​Vend dykk i vaktrommet for avtale om besøk​

Føde-/barselavdelinga
Fast kviletid mellom kl. 12.00 - 15.00 - ingen visitt i dette tidsrommet.
Pappa og ev. syskjen kan koma på visitt heile dagen fram til kl. 20.00​, utanom i kviletida

Andre besøkande:
kl. 15.00 - 16.00
kl. 18.00 - 19.30

Kven møter du på sjukehuset

Her finn du litt informasjon om kven du vil møte, og litt om kva reglar som gjeld for deg som pasient når du er innlagt på sjukehus.

​​Pasientar som blir innlagt for øyeblikkeleg hjelp har ikkje moglegheit til å planlegge sjukehusopphaldet. Men dersom du mottar innkalling på førehand, kan det vere greit å førebu seg litt.

Personalet har namneskilt med tittel, slik at du skal kunne sjå kva yrkesgruppe kvar enkelt tilhøyrer. Du kan sjølvsagt også spørje vedkomande direkte viss du er i tvil om kven du møter. Her er ei liste over dei yrkesgruppene du vanlegvis vil møte på sjukehuset:
​​​

 • Lege ​og sjukepleiar har hovudansvaret for deg når du er innlagt på sjukehus​
 • ​Bioingeniør kjem til avdelinga kvar morgon for å ta blodprøvar eller andre prøvar
 • Radiograf førebur og utfører CT-, MR- og røntgenundersøkingar av deg på Radiologisk avdeling.
 • Fysioterapeut hjelper deg med å førebygge funksjonsvanskar som følge av for eksempel operasjonar. Kan også hjelpe deg med å få tilbake tapt bevegelsesevne, eller til å lære deg å leve vidare med endra funksjonsnivå.
 • Ergoterapeut hjelper deg med å fungere best mogleg i dagleglivet etter skade og sjukdom, og legg til rette praktisk hjelp.
 • Sosionom gir deg informasjon om forskjellige hjelpetiltak og kan formidle kontakt med aktuelle instansar, for eksempel helse- og sosialetaten eller pasientombodet.
 • Klinisk ernæringsfysiolog hjelper deg å leggje om kosthaldet dersom nødvendig.
 • ​Studentar og spesialistkandidatar. Voss sjukehus er ein del av Haukeland universitetssjukehus, som årleg utdannar eit par tusen helsearbeidarar. Det betyr at studentar og spesialistkandidatar av og til er med i samband med undersøkingar, pleie og behandling under opphaldet. Dette ber vi deg vere merksam på og ha forståing for.
 • Pasientvenner. På nokre avdelingar vil du møte pasientvenner frå Røde Kors.​​​
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.