Svangerskapsdiabetes

Poliklinikk for gravide

 

Svangerskapsdiabetes er ein type diabetes som debuterer under svangerskapet. Det kan gi auka risiko for svangerskapsforgiftning og føre til komplikasjonar under fødselen, blant anna fordi barnet kan få høg fødselsvekt.

 

1. Før

 

Ved kvar svangerskapskontroll skal du ta med urinprøve. Om det er sukker i urinen vil jordmor / fastlege følge dette opp med en ny urinprøvekontroll, blodsukkermåling og evetuelt en glukosebelastningstest.


Les meir om Glukosebelastningstest

Glukosebelastningstest

 

Sukkerbelastning blir også utført tidleg i svangerskapet og ved ca. 28. svangerskapsveke hos alle gravide som har auka risiko for diabetes. Dei som er spesielt disponert for svangerskapsdiabetes er:

 • gravide med diabetes i nær familie
 • gravide som har hatt svangerskapsdiabetes i tidlegare svangerskap
 • overvektige
 • gravide over 35 år
 • gravide med sjukdommen PCOS
 • kvinner som får store barn
 • kvinner som kjem frå Asia, Nord-Afrika og Latin-Amerika

2. Under

 

Du vil få opplæring i måling av blodsukker, og ein oversikt over når og kor ofte du skal måle blodsukkerverdiane. 

Blodsukkermålingane blir vurdert når du kjem til svangerskapskontroll hos eigen lege eller jordmor, og du får hjelp til å sette i verk tiltak når det er nødvendig.

Fastande og før måltid bør blodsukkeret ligge under 5,5 mmol/l, og 1,5 time etter endt måltid bør blodsukkeret vere under 7 mmol/l. Om du har meir enn to målingar over anbefalte verdiar i løpet av ei veke, tydar det på behov for tiltak. Det kan vere endringar i kost, oppstart av medisinsk behandling med tablettar eller insulin, eller høgare doser om du allereie bruker medisinar. Ta kontakt med jordmor, lege eller sjukehus for vidare oppfølging.

Kost og aktivitet

Ved påvist svangerskapsdiabetes er det viktig at du følgjer dei råda du får om kost, levesett og aktivitet, samt at du møter til dei kontrolltimane du blir sett opp med. 

Dette er avgjerande for helsa di og barnet sin vekst og utvikling. Blir fosteret utsett for høgt blodsukker i svangerskapet, kan dette påverke utviklinga til barnet og i verste fall føre til alvorleg sjukdom.

Dei fleste med påvist svangerskapsdiabetes klarer seg med kostregulering og regelmessig fysisk aktivitet for å nå målet om eit tilfredsstillande blodsukker. Desse kvinnane fortset med svangerskapskontrollar hos eigen lege / jordmor. 

Kosthaldsregulert svangerskapsdiabetes har inga betyding for fødselsforløpet.


 

Les meir om kosthaldsråd ved svangerskapsdiabetes (pdf)

 

3. Etter

 

Både ditt og barnets blodsukker blir sjekka dei første dagane etter fødselen. Om blodsukkerverdiane dine er for høge, blir du fulgt opp av enten fastlege eller lege ved sjukehuset. 

Om blodsukkeret held seg normalt, slik det gjer hos dei fleste, må du gjere ein glukosebelastningstest tre månader etter fødselen hos eigen lege. Du må sjølv bestille time hos lege for dette.

Barn av mødrer med svangerskapsdiabetes har auka risiko for å få for lågt blodsukker etter fødselen. Blodsukkerverdiane vil derfor bli målt 3 gonger etter fødselen - eller inntil barnet har stabilt blodsukker. For å unngå for lågt blodsukker hos barnet, vil barnet ofte måtte få litt ekstra mat / mjølk fram til mjølkeproduksjonen din kjem i gang.

Kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes har ein auka risiko for å få diabetes seinare i livet. Dette gjeld særleg for kvinner som er disponert for diabetes. Vektreduksjon, omlegging av kosthald og mosjon er dei viktigaste tiltaka for å førebygge diabetes.

Ver merksam

Dersom du har meir enn to målingar over anbefalte verdiar i løpet av ei veke, tydar det på behov for tiltak. Du må då kontakte jordmor, lege eller sjukehuset.

Tiltak som kan vere aktuelle er endringar i kosten, oppstart av medisinsk behandling med tablettar eller insulin, eller høgare dosar om du allereie bruker tablettar eller insulin.

 

Kontakt

Poliklinikk for gravide
Telefon
55974326 - Sekretær
55974327 - Jordmor
Kvinneklinikken
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
Resepsjon 55974200 | Telefaks 55974968

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.