Svangerskap

Behandlingsprogram, Poliklinikk for gravide

Dei fleste svangerskap utviklar seg normalt og dei fleste gravide er friske. Mødrer som er friske, som ber på eit foster og har eit svangerskap som utviklar seg normalt, blir følgt opp hos jordmor på helsestasjon og hos fastlege (primærhelsetenesta). Dersom det oppstår problem i graviditeten som krev spesiell kompetanse eller utstyr, blir du tilvist til fødeavdeling eller kvinneklinikk på sjukehuset.

Innleiing

Sjukdommar før svangerskap

Nokre kvinnar har sjukdommar som krev spesiell oppfølging i forbindelse med ein graviditet. Desse kvinnane kan følgast opp av fastlege eller i eit samarbeid mellom fastlege og spesialistar på sjukehus (spesialisthelsetenesta).

Sjukdommar som oppstår i svangerskapet

Andre gravide utviklar sjukdom i svangerskapet eller dei ber eit foster som treng spesiell oppfølging. Denne oppfølginga vil skje på sjukehus med fødeavdeling eller ved større kvinneklinikkar, av spesialistar med tilstrekkeleg kompetanse og spesialutstyr.

Kontroll og oppfølging i spesialisthelsetenesta

Enkelte gravide blir tilbydde å ha alle kontrollar og oppfølging i spesialisthelsetenesta. Årsaka kan vere komplikasjonar i tidlegare svangerskap og fødslar, eigen sjukdom eller sjukdom hos fosteret.

I delar av svangerskapet kan det vere behov for sjukehusinnlegging. Innlegging blir avgjort etter tilvising og kontroll på svangerskapspoliklinikken.

Tilvising og vurdering

Du får automatisk tilbod om rutinemessig ultralydundersøking i veke 17-19 ved fødeavdelinga der du skal føde. Andre førespurnadar om prøvar og undersøkingar krev tilvising frå jordmora eller fastlegen din.

Det er viktig at det er eit godt, opent og tydeleg samarbeid mellom fastlege, jordmor, sjukehuset og deg som er gravid, slik at du og familien din kan ta informerte avgjerder ut i frå eigen situasjon. Vi er opptatt av å legge forholda best mogleg til rette for de gjennom graviditeten og fram til fødselen.

1. Utgreiing

Dersom det oppstår komplikasjonar før eller i svangerskapet som bør utgreiast eller behandlast av spesialistar, blir du tilvist til spesialisthelsetenesta.

Fostermedisinarar, fødselslegar, jordmødrer og eventuelt andre spesialistar med kompetanse på svangerskapskomplikasjonar vil følge deg opp i samarbeid med jordmora og fastlegen din i primærhelsetenesta. Utgreiing, behandling og vidare oppfølging vil bli tilpassa kvar enkelt gravide kvinne, foster og familie.

Mange komplikasjonar i svangerskapet har inga betydning for om du kan føde normalt og moglegheita for å få eit friskt barn. Mange komplikasjonar vil heller ikkje ha betydning for barseltida og seinare helse for mor og barn.

Ultralyd

Ved denne undersøkinga bestemmer ein termin, ser på morkakas plassering og kor mange foster det er, samt organgjennomgang hos fosteret.

Les meir om Tidleg ultralyd med nakketranslusensmaling

Tidleg ultralyd med nakketranslusensmaling

Tidleg ultralyd med nakketranslusensmåling blir utført mellom veke 11 og 14 i svangerskapet. Alle foster har då ein liten væskebrem under huda i nakken som kallast for nakketranslusens (nuchal translucency. Er hevelsen i nakken auka, er det auka risiko for kromosomsjukdom hos fosteret, til dømes Downs syndrom (trisomi 21). Auka hevelse kan også sjåast ved andre tilstandar som til dømes hjartefeil, men fosteret kan også vere heilt friskt.

Auka nakketranslusens blir påvist hos ca. 75% av foster med Downs syndrom. Ved undersøkinga ser ein i tillegg om fosteret har utvikla nasebein, då 60-70% av foster med Downs syndrom manglar det i veke 11-14. Ved å kombinere funna i undersøkinga reknar ein ut risiko for kromosomfeil. Denne risikoen kan i sin tur kombinerast med blodprøve ("Dobbeltest" eller "Trippeltest") for å få ein endå meir presis risikovurdering. Metoden blir tilbydd gravide som har indikasjon for fosterdiagnostikk og er eit alternativ til fostervatns- eller morkakeprøve.

 1. Før

  For å få utført tidleg ultralyd må ein bli tilvist av legen sin eller ei avdeling for medisinsk genetikk. Ein må opplyse om dato for siste menstruasjon og årsaka til at undersøkinga skal utførast. Ofte får ein først samtale med genetisk rettleiing ved ei avdeling for medisinsk genetikk med eventuell blodprøvetaking.

 2. Under

  Du blir innkalt til ultralyd i veke 11-13,5 etter siste menstruasjon.

  Undersøkinga blir vanlegvis utført med ultralyd på magen (abdominalt), men nokon gonger er det betre oversikt med ultralyd frå skjeden (vaginalt). Undersøkinga gjer vanlegvis ikkje vondt, men iblant krevst eit visst trykk på magen som ikkje er farleg for fosteret.

 3. Etter

  Svar på risikoberekning for kromosomfeil på grunnlag av ultralyd får du som regel med ein gong. Dersom eventuelle blodprøvesvar føreligg kan dette også kombinerast direkte og gje ein endeleg risikovurdering. Nokon gonger må ein vente på blodprøvesvaret. Ein får då endeleg svar per brev innan ca. 2 veker.

  Denne undersøkinga gir ingen diagnose, men ein risikoberekning. Kun morkake- eller fostervatnsprøve gjer sikker diagnose på kromosomavvik.

  Dersom undersøkinga viser auka risiko, vil ein diskutere moglegheiter for morkake- eller fostervatnsprøve.

Ver merksam

Det er ingen biverknadar ved denne undersøkinga. Det finst ingen data som viser at ultralyd skadar fosteret. Det er heller ikkje auka abortrisiko etter undersøkinga.

Les meir om Tidleg ultralyd med nakketranslusensmaling

Les mer om Graviditet - Ultralyd - rutineundersøkelse
Ultralyd av gravid kvinne. Foto
Ultralyd. Foto: Oslo universitetssykehus

Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk er å stille ein diagnose på foster før det er fødd. Ein kan gjere genetiske undersøkingar, ta blodprøvar av mor og ultralyd. Diagnostikken er regulert ved lov. Rutine ultralyd og ultralyd som ein del av oppfølginga i spesialisthelsetenesta er ikkje regulert av denne lova.

For å få utført fosterdiagnostiske prøver og undersøkingar må det vere ei medisinsk årsak. Årsakene er regulert i ein retningslinje som beskriv kven som kan få tilbodet.

Les meir om Graviditet - fosterdiagnostikk

Graviditet - fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk er å stille ein diagnose på foster før det er fødd. Ein kan bruke genetiske undersøkingar av celler i fostervatn eller frå morkaka, og blodprøvar av mor. Diagnostikken er regulert ved Bioteknologilova.

 1. Før

  Skal du ta fostervatnsprøve eller morkakeprøve (invasiv prøve), er det fint om du tar med deg prøvesvar på blodtypen din om du har eit skriftleg notat på dette (for eksempel helsekort frå tidlegare svangerskap).

 2. Under

  Prøvane og undersøkinga blir utført på fostermedisinske avdelingar av fostermedisinarar og jordmødrer. Metodane som blir brukt er delt i ikkje-invasive metodar og invasive metodar.

  Metodar utan inngrep (ikkje-invasive metodar)

  • Tidleg ultralyd med nakketranslusensmåling: Blir utført mellom veke 11 og 14 i svangerskapet. Alle fostera har då ein liten væskebrem under huda i nakken som kallast for nakketranslusens (nuchal translucency). Er hevelsen i nakken auka, er det auka risiko for kromosomsjukdom hos fosteret, for eksempel Down's syndrom (trisomi 21). Auka hevelse kan ein også sjå ved andre tilstandar som for eksempel hjartefeil, men fosteret kan også vere heilt friskt.
  • Blodprøvar av mor: Blodprøve der ein ser etter spesielle markørar i blodet for å gi ei risikovurdering av om fosteret kan ha kromosomsjukdom. Testen blir vanlegvis utført i svangerskapsveke 8-13.

  Kombinasjonen av tidleg ultralyd og blodprøvar av mor (duo test) aukar moglegheita for å oppdage sjukdomsteikn. Ikkje-invasive metodar medfører ingen risiko for mor eller foster.

  For nokon vil det vere grunn til å ta undersøkingar som krev invasive metodar.

  Metodar med inngrep (invasive metodar)

  Kva slags analysar som blir utført på materialet kjem an på årsaka til at du blir tilvist, og ein total risikovurdering.

  • Fostervatnsprøve: Utførast etter fullgåtte 15 svangerskapsveker med ultralydrettleia innstikk gjennom mor si mage og uttrekk av fostervatn.
  • Morkakebiopsi: Utførast etter fullgåtte 10 svangerskapsveker med ultralydrettleia tilgong gjennom mors mage eller skjeda.

  Invasive metodar kan medføre ein viss risiko for mor eller foster.

 3. Etter

  Ved invasive metodar vil avdelinga for medisinsk genetikk analysere prøvane og formidle resultatet frå prøvane til deg, din lege eller jordmor og avdelinga der prøvane er utført.  Du blir kalt inn til samtale når svara frå undersøkinga er klare.

Les meir om Graviditet - fosterdiagnostikk

Les meir om Fostervatnsprøve

Fostervatnsprøve

Fostervatnet inneheld celler frå fosteret som kan analyserast ved genetisk laboratorium. Analysane kan gi svar på om fosteret har ein kromosomsjukdom som for eksempel Down's syndrom. Nokon gonger er det også aktuelt å undersøke for andre sjukdommar hos fosteret.

Dei som har auka risiko for å få eit foster med kromosomsjukdom eller annan alvorleg sjukdom har tilbod om fostervatnsprøve. For å få utført fostervatnsprøve må ein ha tilvsing frå eigen lege eller frå ei avdeling for medisinsk genetikk.

 1. Før

  Før undersøkinga vil du få informasjon og rettleiing ved seksjon for fostermedisin og ultralyd, og ved behov kan ein tilvise vidare til avdeling for medisinsk genetikk.

 2. Under

  Først gjer vi ei orienterande ultralydundersøking for å finne storleiken på fosteret, og for å finne ut kor det passar best å føre inn nåla. Det blir ikkje gjort ei full ultralydundersøking av fosteret.

  Under ultralydrettleiing fører vi ei tynn nål inn i fostervatnshola og syg ut ca. 15 ml fostervatn. Undersøkinga blir utført frå 15 vekers svangerskap og seinare.

  Prøvetakinga kan gjere litt vondt, omtrent som ei vanleg blodprøve.

 3. Etter

  Vi ber deg vente ca. 15 minutt før du forlet sjukehuset. Den nærmaste veka skal du ta det litt meir med ro enn vanleg. Dersom du har fysisk tungt arbeid, kan det vere behov for sjukemelding nokon dagar.

  Cellene må dyrkast i laboratoriet. Kor tid kvar enkelt får det endelege svaret, vil vere avhengig kor fort cellene vil gro. Vanlegvis tar det to til fire veker før svaret føreligg. Eit brev med resultata frå prøva vil bli sendt heim til deg.

Ver merksam

0,5 til 1 % av dei som tar fostervatnsprøvene vil få spontanabort på grunn av sjølve prøvetakinga. Denne kjem vanlegvis i dagane / veka etter prøva er tatt.

Les meir om Fostervatnsprøve

Les meir om Graviditet - morkakeprøve

Graviditet - morkakeprøve

Morkakeprøve er ein analyse av celler frå morkaka som kan gje svar på om fosteret har ein kromosomsjukdom, til dømes Downs syndrom. Cellene kan også analyserast for å finne andre sjukdommar hos fosteret.

De som har sterkt auka risiko for å få eit foster med kromosomsjukdom eller annan spesifikk alvorleg sjukdom får tilbod om morkakeprøve. For å få utført morkakeprøve må ein bli tilvist frå eigen lege eller frå ein avdeling for medisinsk genetikk.

 1. Før

  Undersøkinga blir utført frå svangeskapsveke 10, vanlegvis i veke 11-12.

  I tilvisinga må det opplysast om dato for siste menstruasjon og årsaka til at undersøkinga skal gjerast (indikasjon). Ein vil først få genetisk rettleiing ved en avdeling for medisinsk genetikk.

  Mange som får tilbod om morkakeprøve vil vere utgreia for moglegheita for alvorleg sjukdom hos fosteret (til dømes alvorleg arveleg sjukdom) før svangerskapet og vil derfor kjenne til metoden.

 2. Under

  Først utfører vi ein orienterande ultralydundersøking for å finne ut kor stort fosteret er, og kva slags metode som er mest eigna. Kva metode som blir valt, er avhengig av korleis morkaka er plassert. Det blir ikkje gjort full ultralydundersøking av fosteret.

  Morkakeprøven kan utførast på to ulike måtar:

  Gjennom magen (transabdominalt)

  Om ein går gjennom magen får du litt lokalbedøving i huda. Under ultralydrettleiing stikker vi ein nål inn i morkaka og syg ut vev frå denne.

  Gjennom skjeda (transcervicalt)

  Om ein går gjennom skjeda, fører vi eit tynt kateter under ultralydrettleiing via skjeda og inn i morkaka der ein syg ut vev.

  Prøvetakinga kan gjere litt vondt. Smerta blir opplevd forskjellig vis, for dei fleste er det omtrent som ved ein vanleg blodprøve.

 3. Etter

  Vi ber deg vente i 15 minutt før du forlet sjukehuset etter undersøkinga.

  Tida det tar å få svar på prøvane, kjem an på kva som skal undersøkjast. For å få det endelege svaret på alle kromosomane må cellene dyrkast i laboratoriet. Dette tar to til fire veker.

  Veka etter undersøkinga skal du ta det litt meir med ro enn vanleg. Om du har tungt fysisk arbeid, vil det kunne vere behov for sjukemelding i nokre dagar.

Ver merksam

Om lag 0,5-1% av dei som tar morkakeprøve vil få spontanabort på grunn av sjølve prøvetakinga. Denne kjem vanlegvis i løpet av den nærmaste veka etter prøven er tatt.

Les meir om Graviditet - morkakeprøve

2. Behandling

Diabetes

Diabetes er ein kronisk stoffskiftesjukdom som enten skuldast mangel på hormonet insulin, eller at kroppen ikkje klarer å utnytte insulinet riktig. Insulin er eit hormon som blir laga i bukspyttkjertelen, og som regulerer sukkermengda i blodet. Dersom du har diabetes bør denne vere godt regulert før du blir gravid.

Les meir om Diabetes og svangerskap

Diabetes og svangerskap

I samband med svangerskap skil vi mellom to hovudgrupper av diabetikarar. Kvinner som har kjent diabetes type 1 eller 2 før svangerskapet, og dei gravide som utviklar diabetes under svangerskapet (Svangerskapsdiabetes).

 1. Før

  Din diabetes bør vere godt regulert før du blir gravid. Det har betydning for utviklinga av svangerskapet, og det vil vere med på å førebygge komplikasjonar. Om du har diabetes og planlegg å bli gravid, bør du snakke med fastlegen din om dette.

  Dei fleste kvinner med diabetes er som regel allereie undar behandling med insulin når dei blir gravide, og vil fortsetje med dette under svangerskapet.

  Ta kontakt med legen straks du får stadfesta at du er gravid. Det vil då bli lagt ein vidare plan for oppfølging og svangarskapskontroller. Det er viktig at du følger opp kontrollane og planen som blir lagt.

 2. Under

  Ditt behov for insulin og mat vil endre seg i løpet av svangerskapet, og ein velregulert diabetes frå starten og gjennom svangerskapet er viktig for din helse, fosterutviklinga og barnets helse. Ein dårleg regulert diabetes kan gi auka risiko for svangerskapskomplikasjonar som for eksempel høgt blodtrykk og stort foster.

  Du vil gå jamnleg til kontroll gjennom heile svangerskapet i tråd med for vidare oppfølging. På kontrollar vil ein sjekke blodsukker, urin, blodtrykk og ein kan gjere vekstvurderingar av fosteret. Du må også sjølv måle ditt blodsukker jamnleg heime.

  Oppfølging på Kvinneklinikken

  Du vil få time hos fødselslege og jordmor på Kvinneklinikken når du er i om lag 9 svangerskapsveke. Det er endokrinologen (diabetesspesialisten) som sørgar for at du får tilvising til time hos Kvinneklinikken.

  Haukeland universitetssjukehus har fast opplegg for oppfølging av alle gravide diabetikarar i Bergen og kommunane rundt Bergen. Du vil få tett oppfølging gjennom heile svangerskapet av diabetesspesialist, fødselslege og jordmor på sjukehuset.

  Fødsel

  Som oftast vil fødselen bli sett i gang ved termin, og dette vil skje på  Fødeavdelinga ved Kvinneklinikken. Fødselen er ei fysisk påkjenning som krev ekstra energi. Vi vil overvake blodsukkeret ditt gjennom heile fødselen. For å halde blodsukkeret ditt stabilt og sikre deg nok energi under fødselen, får du glukose intravenøst via drypp når fødselen er sett i gang.

  Barnet vil også bli overvaka ved hjelp av CTG under store deler av fødselen.

 3. Etter

  Barn av mødrer som har diabetes, har auka risiko for å få lågt blodsukker dei første døgna etter fødselen. Blodsukkeret til barnet vil derfor bli kontrollert det første døgnet, eller fram til blodsukkerverdiane er fine.

  Dei fleste barn av mødrer med diabetes treng litt ekstra mat inntil moras eigen mjølkeproduksjon er komen i gong. Om blodsukkeret til barnet blir for lågt, vil barnet følgast opp ved nyfødtavdelinga.

  Dersom du hadde diabetes før du blei gravid, vil du fortsatt ha sjukdommen og må halde fram med diabetesbehandlinga etter fødsel. I barseltida vil dine blodsukkerverdiar og behov for insulin som oftast gå tilbake til slik det var før graviditeten. Men ammestart krev ofte ekstra energi, noke som gjer at ein vil følgje blodsukkerverdiane dine tett dei første dagane etter at du har fødd.

Ver merksam

Ved svangerskap kan blodsukkerverdiane endre seg i forhold til det som ellers er vanleg for deg.

Det er derfor viktig at kvinna og hennar næraste kjenner symptoma på føling (for lågt blodsukkar); sultkjensle, trøyttleik, irritabilitet, kvalme, konsentrasjonsvanskar, hodepine, skjelving. 

Ta kontakt med sjukehuset dersom det er vanskeleg å oppnå tilfredsstillande blodsukkerverdiar, eller om du er bekymra for om svangerskapet utviklar seg som det skal.

Les meir om Diabetes og svangerskap

Svangerskapsdiabetes er diabetes som blir oppdaga eller oppstår i graviditeten. Det kan gi auka risiko for svangerskapsforgifting og føre til komplikasjonar under fødselen, mellom anna fordi barnet kan få for høg fødselsvekt.

Les meir om Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes

Overvekt

Overvekt og fedme medfører ein helserisiko som kan reduserast ved sunnare kosthald og fysisk aktivitet. Svangerskap er ein periode der kvinner kan vere særleg motivert og mottakeleg for informasjon og oppfølging av overvekt og fedme. Sunnare kosthald og auka aktivitet gir så langt vi veit ikkje uheldige utfall for svangerskapet. Aktiv slanking er ikkje tilrådd.

Les meir om Graviditet - overvekt

Graviditet - overvekt

Overvekt og fedme i svangerskapet aukar risikoen for komplikasjonar i svangerskapet, under fødsel og i barseltida. Overvekt og fedme kan opptre åleine eller vere ein del av eit samansett sjukdomsbilete. Alle gravide blir tilråda minimum 30 minutt fysisk aktivitet kvar dag (gå gjerne tur). Ved BMI over 30 er anbefalt vektauke i svangerskapet 5-9 kg.

Overvekt og fedme medfører ein helserisiko som kan reduserast ved sunnare kosthald og fysisk aktivitet. Svangerskap er ei periode der kvinner synast å vere særleg motivert og mottakeleg for informasjon og oppfølging av overvekt og fedme. Sunnare kosthald og auka aktivitet gjer så langt vi veit ikkje uheldige utfall for svangerskapet. Aktiv slanking tilrådast ikkje.

Matportalen.no gir deg ei oversikt over norske myndigheiter sine kostråd til gravide

 1. Før

  • Gravide med overvekt eller fedme, det vil seie BMI mellom 30 og 35 blir følgt opp i primærhelsetenesta. Det er anbefalt med tett oppfølging med råd om endringar i kosthald og livsstil.
  • Det skal takast sukkerbelasting (glukosebelasting) av alle overvektige gravide.
  • Ved BMI over 35 blir gravide tilvist til spesialist ved 24 vekers svangerskap, for oppfølging hos spesialist ved 24, 32 og 36 vekers graviditet.
  • Oppfølginga frå og med veke 32 bør skje på den poliklinikken der den gravide skal føde. Oppfølgingas omfang vil vere avhengig av om det også er andre tilleggstilstandar som påverkar den gravide og fosteret (svangerskapsforgifting, høgt blodtrykk eller diabetes).

 2. Under

  Ved normal svangerskapsutvikling og uten tilleggsdiagnosar blir det anbefalt trivselskontroll ved termin og å igangsetje fødselen i løpet av den første veka etter termin om du ikkje går spontant i fødsel. Ved tidleg fødsel vil fødselslege og anestesilege sjå til deg.

  For å førebyggje komplikasjonar anbefaler ein nokre ekstra tiltak for å overvake deg og fosteret under fødsel, for eksempel blodprøvar, ekstra fosterovervaking, intravenøse tilgangar og klargjering for tidleg epidural.

  Når barnet skal fødast vil fødselshjelparane rettleie deg, særleg i slutten av utdrivingsfasen. Blir det behov for vacum- eller tangforløysing kan det vurderast å gjere dette på ei operasjonsstove. Då kan det raskt utførast keisarsnitt ved behov. Ved svært høg BMI kan det vurderast planlagt keisarsnitt.

 3. Etter

  Gravide med fedme har auka risiko for blødning etter fødsel. Fødselshjelparane vil derfor vere ekstra merksame på dette. Etter fødsel er det viktig at du kjem deg raskt i aktivitet.

  Støttestrømpar, aktivitet og blodfortynnande sprøytar vil kunne førebyggje blodpropp.

  God rettleiing under ammestart kan førebyggje ammeproblem.

Les meir om Graviditet - overvekt


Blodpropp

Det er viktig for deg som er gravid å kjenne til symptoma på blodpropp. Ver merksam på einsidige smerter i lyske, særleg venstre side, låge einsidige magesmerter eller akutt tung pust, rast pust og høg puls. Slike symptom bør bli undersøkt av lege relativt raskt.

Les meir om Graviditet - blodpropp for eller i svangerskapet

Graviditet - blodpropp for eller i svangerskapet

Det er viktig for deg som er gravid å kjenne til symptoma på blodpropp. Ver obs på einsidige smerter i lyske, særleg venstre side, låge einsidige magesmerter eller om du blir akutt tungpusten, rask pust og høg puls. Slike symptom bør undersøkjast av lege relativt raskt.

Eit svangerskap aukar risikoen for blodpropp med 5-10 gonger. Dette gjeld blodpropp i venane som fører blodet frå kroppen og tilbake til hjartet. Det vanlegaste er å få blodpropp i beina (djup vene trombose) eller i lungene (lungeemboli). Risikoen er auka heile svangerskapet, men er absolutt høgast dei første 6 vekene etter fødsel.

Blodpropp i låret eller lysken

Hos gravide sit ofte blodproppen i låret eller i lysken og ofte på venstre side (80-90%). Hos ikkje-gravide er det mest vanleg med blodpropp i leggane.

Symptoma er ofte smerter i lysken, men det kan også vere einsidige låge mage- eller ryggsmerter. Etter kvart vil beinet hovne opp. Diagnosen bli stilt ved ultralyd av beina og lyskane.

Har du hatt blodpropp utan å vere gravid eller i tidlegare graviditet er det tilrådd med blodfortynnande sprøyter (LMVH) i heile svangerskapet og til 6 veker etter fødsel for å førebyggje ny blodpropp.

Blodpropp i halsen eller hovudet

Blodpropp kan også oppstå andre stader, for eksempel på halsen. Denne er ofte forbundet med overstimulering etter prøverøyrsbehandling.

 • Venøs blodpropp i hovudet (sinus vene trombose) blir behandla på same måte som blodpropp i bein eller lunger. Denne har god prognose.
 • Arteriell blodpropp i hovudet (hjerneslag) er svært sjeldan og blir behandla på same måte som hos ikkje-gravide.

Dersom du er gravid og tidlegare har hatt hjerneslag, bør du få blodfortynnande medisinar i svangerskapet (vanlegvis aspirin-tablettar). Dette er ufarleg for deg og for barnet.

 1. Før

  Nokre gonger løyser ein blodpropp ute i venene og stoppar i lungen (lungeemboli). Dette kan vere livstrugande om du ikkje får behandling. Symptoma er at du blir tungpusten, rask pust, høg puls og eventuelle smerter. Diagnosen blir stilt ved ein CT undersøking eller ein isotop undersøking av lungene. Undersøkingane er ikkje farleg for barnet.

 2. Under

  Både akutt blodpropp i beina og lungene blir behandla med injeksjonar med blodfortynnande medisin. Medisinen gir god og trygg behandling for deg og blir ikkje overført til barnet fordi han ikkje passerer morkaken. Det er ikkje auka risiko for svangerskapskomplikasjonar og du kan vanlegvis føde normalt. Det er ein litt auka risiko for bløding under og etter fødsel. Dette er fødselshjelparane førebudd på og har eventuelle tiltak klare.

  Blodfortynnande medisin kan gje avgrensingar for om du kan få eller når du kan få epiduralbedøving under fødsel. Dette er avhengig av når siste dose med blodfortynnande medisin er sett. Vanlegvis kan epidural bli gitt 24 timer etter behandlingsdose og 10-12 timar etter førebyggjande dose.

 3. Etter

  Når barnet er fødd gir ein første dose blodfortynnande medisin (lav molekylært heparin) cirka 6 timar etter fødsel. Ved stor bløding kan dette utsetjast noko. Du fortset med blodfortynnande behandling i 6 veker etter fødsel.

  Det er svært viktig at du tar blodfortynnande medisinar i desse 6 vekene då risiko for ny blodpropp aukar. Det er heilt trygt å amme mens du tar medisinane.

Les meir om Graviditet - blodpropp for eller i svangerskapet

Vaksinering av RhD-negative gravide

16 prosent av norske kvinner har blodtype rhesus negativ. Når dei blir gravide er sjansen stor for at fosteret har blodtype rhesus positiv. Då kan mor danne antistoff mot blodet til fosteret, noko som kan vere skadeleg for barnet.

Les meir om Vaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barn

Vaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barn

RhD-negative gravide som gjennom blodprøve i svangerskapsveke 24 får påvist at ho ber på eit RhD-positivt barn, skal vaksinerast med Rhophylac (anti-D) 2 gonger. Den første rundt svangerskapsveke 28, og den siste innan 3 dagar etter fødsel.

Under graviditet og fødsel kan noko av barnets blod kome over i mors blodbane. Dersom barnet er RhD-positivt kan dette føre til at du som RhD-negativ dannar antistoff mot barnets blod (RhD-immunisering). Antistoffa kan igjen passere over til barnets blodbane (som regel i neste svangerskap med eit RhD-positivt barn) og øydeleggje barnets blodlegeme. Vaksina setjast for å hindre at mor dannar antistoff.

Les meir om innføring av rutinemessig RhD-testing på helsedirektoratet.no

 1. Før

  Lege / jordmor som har ansvar for svangerskapskontrollane, vil gi deg informasjon om når og kor du kan få vaksina.

 2. Under

  Vaksinasjonen setjast av jordmor. Vaksinering med Rhophylac (anti-D immunglobulin), 2 ml som setjast intramuskulært. Deretter må du vente i 20 minutt før du kan reise heim. Det er svært sjeldan nokon har reaksjonar på slike vaksiner.

 3. Etter

  Etter behandlinga skal det ikkje tas kontrollprøvar av din RhD-status resten av svangerskapet, men det vil bli tatt prøve av blod frå navlestrengen til barnet etter fødsel for å sjekke barnets blodtype RhD ein gong til. Når barnet er RhD-positivt, vil du få ein ny vaksine på sjukehuset før du reiser heim.

Les meir om Vaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barn


Ekstrem svangerskapskvalme

Nesten alle kvinner opplever kvalme eller oppkast når dei er gravide. Alvorleg svangerskapskvalme rammar eit fåtall, men er likevel ein hyppig årsak til sjukehusinnlegging tidleg i svangerskapet. Alvorleg svangerskapskvalme blir også kalla hyperemesis gravidarum (HG), kortforma hyperemesis blir oftast brukt.

Alvorleg svangerskapskvalme kan bli definerast på ulike vis, men Verdas helseorganisasjon (WHO) definerer sjukdommen som vedvarande kvalme og oppkast som startar før 22. svangerskapsveke.

Les meir om Svangerskapskvalme

Svangerskapskvalme

Svangerskapskvalme er vanleg og rammar opptil 80 prosent av alle gravide. Om lag 50 prosent kastar opp. Kvalmen er plagsam og ein kan føle seg veldig sjuk, men han fører som oftast ikkje til ernæringssvikt eller sjukdom hos mor eller foster.

Kvalmen er verst dei første 12 vekene, og etter kvart som svangerskapet utviklar seg vil kvalmen avta. Kosttendring (små, proteinrike måltid) evt. hjelpemiddel som akupressur, ingefær eller kvalmestillande medisin kan hjelpe mot kvalmen. Spør fastlegen eller apotekpersonell om råd.

Alvorleg svangerskapskvalme

Nokon gravide (1-2 prosent, dvs. 2 av 100) utviklar alvorleg svangerskapskvalme - hyperemesis gravidarum - som kan føre til væsketap (dehydrering), elektrolyttforstyrringar og ernæringssvikt, og treng som oftast behandling på sjukehus.

Intens kvalme og oppkast påverkar arbeidsevne og kapasitet til å delta i kvardagslege gjeremål og aktivitetar. Den mest frykta, men sjeldne komplikasjonen for mor, er hjerneskade grunna mangel på vitamin B1 (tiamin).

Fleire studiar har vist at barnet kan ha auka risiko for å bli fødd for tidleg eller bli fødd med låg fødselsvekt. Risikoen for dette er auka om kvinna ikkje får korrigert væske- og næringsinntaket. Det er derfor viktig at gravide med alvorleg svangerskapskvalme får behandling - og at dei følger behandlingsopplegget og råd frå lege / jordmor.

 1. Før

  Vekta til den gravide vil bli målt og vektutviklinga blir fulgt opp. Ultralydundersøking blir utført for å bekrefte svangerskapslengda og velbefinnande hos fosteret. Det vil også bli tatt urin- og blodprøvar blant anna for å kontrollere salt-, elektrolytt- og vitaminnivået til den gravide.

  Kvinnar med mild og moderat svangerskapskvalme kan ofte behandlast heime med symptomlindrande tiltak. Kvalmestillande medisinar, kostrettleiing, vitamintilskot og ro gjer at dei fleste greier å få i seg nok væske og næring.

 2. Under

  Gravide med alvorleg svangerskapskvalme treng oftast innlegging på sjukehus.

  Kvinna får kvalmestillande behandling og tilførsel av væske, elektrolyttar og næring, inkludert vitamintilskot.

  Erfaring og studiar viser at den beste måten å få tilført næring og nødvendige vitaminar (om ein ikkje klarer å ete / drikke sjølv) er å få dette tilført ved hjelp av ei sonde – at ein tynn slange blir lagt ned i magesekken. Næringsløysing blir tilført via sonden.

  Under sjukehusopphaldet blir allmenntilstanden, vekt, urin- og blodprøvar kontrollert regelmessig. Når allmenntilstanden er betra, kan den gravide utskrivast med avtale om vidare kontroll og korleis behandlinga skal følgast opp heime. Mange blir utskriven frå sjukehuset med sonde og forset med sondeernæring heime.

 3. Etter

  Ro og moglegheit for å kvile er sentralt i behandlinga av tilstanden. Dette kan vere krevjande å få til om det f.eks. er fleire barn i familien. Partnar, familie og vener sin hjelp og støtte er avgjerande for at behandlinga skal gi effekt. Psykologisk støtte og ro er ein viktig del av behandlinga.

  Sterke luktar kan provosere fram kvalme. Dei som er rundt den gravide bør derfor unngå å bruke sterk parfyme. Matlaging, mat som luktar, blomer - alt med sterk duft kan framkalle kvalme og brekningar. Derfor bør gravide med hyperemesis ikkje eksponerast for dette, verken på sjukehuset eller heime.

  Pasientforeininga Hyperemesis gravidarum er ei foreining for kvinner med alvorleg svangerskapskvalme. Dei gir likemannsråd og hjelp, og mange har sjølv erfaring fra å ha vore sjuk med hyperemesis og kan gi gode råd og støtte.

  Les meir på heimesida til Hyperemesis gravidarum

Les meir om Svangerskapskvalme

Kontroll av fosterets vekst

Om eit foster veks lite kan det skuldast genetiske / arvelege årsaker, sjukdom hos mor, sjukdom i morkaka eller sjukdom hos foster. Ofte spelar fleire faktorar inn. Dersom fosterets vekst avvik frå normalkurva, vil ein undersøke årsaka til avviket nærmare med ei utvida ultralydundersøking.

Les meir om Graviditet - tilvekstkontroll

Graviditet - tilvekstkontroll

Frå og med svangerskapskontrollen i veke 24 vil jordmor eller fastlege måle livmora frå symfusen (skambeinet) til toppen av livmora med eit måleband (symfuse-fundus må, SF-mål) som eit mål på storleiken til fosteret. Om SF-målet avvik frå normalkurva, vil du bli tilvist til svangerskapspoliklinikk for vidare undersøking med ultralyd for å finne årsaka til avviket.

Fleire forhold kan påverke SF-målet:

 • Høgt SF-mål kan vere uttrykk for stort barn, muskelknute, mykje fostervatn eller tvillingar
 • Lågt SF-mål kan vere teikn på for lite fostervatn eller at fosteret veks lite

Det kan også vere at alt er heilt normalt sjølv om SF-målet er enten høgt eller lågt.

At eit foster veks lite kan skuldast genetiske / arvelege årsaker, sjukdom hos mor, sjukdom i morkaka, eller sjukdom hos fosteret. Ofte spelar fleire faktorar inn.

Målet med undersøkinga er å avklare moglege årsaker og planleggje vidare oppfølging og behandling. Ofte er det nødvendig med fleire kontrollar, og nokre gonger blir det anbefalt å framskunde fødselen.

 1. Før

  Dersom du blir tilvist til svangerskapspoliklinikken må du ta med ei urinprøve når du skal til undersøkinga.

  Lite fosterbevegelsar

  Eit resultat av manglande tilvekst og trivsel hos fosteret kan vere at fosteret bevegar seg mindre, og at du kjenner mindre fosterbevegelsar, mindre liv. Ved betydeleg og vedvarande reduksjon i fosterbevegelsar på tross av fokus på å kjenne etter, bør du kontakte fødeavdelinga direkte.

  Les meir om lite liv / fosterbevegelsar i svangerskapet

 2. Under

  Det er rutine å kontrollere mor sitt blodtrykk og urin ved ein tilvekstkontroll.

  Registrering av fosterets hjarterytme

  Ved tilvekstkontroll vil det også i nokre tilfelle gjerast ei registrering av fosteret sin hjarterytme (CTG). Dette blir då gjort enten før eller etter at legen gjer ei ultralydundersøking.

  CTG-undersøking. Foto: Oslo universitetssykehus

  Ultralydundersøking

  Ultralydundersøkinga inkluderer:

  • Målingar av fosteret (hovud, buk og lårbein)
  • Mageomkrets og lengda på lårbeinet
  • Samanlikning med tidlegare målingar og estimering av fostervekt
  • Evaluering av fostervatnmengde
  • Vurdering av fosteraktivitet
  • Eventuelt gjennomgang av fosterets anatomi

  Som regel er måling av blodgjennomstrømminga i blodkara i navlesnora også ein del av undersøkinga. Ultralydundersøkinga blir utført av jordmødrer og legar, og er ikkje smertefullt for mor eller foster.

 3. Etter

  Resultata frå ultralydundersøkinga blir saman med informasjon om helsa di, risikofaktorar, resultat frå tidlegare undersøkingar, alderen til fosteret og vekst over tid avgjerande for svangerskapet framover.

  Nokre gravide blir følgt opp vidare hos fastlege eller jordmor, nokre blir følgt opp vidare poliklinisk på sjukehuset, og nokre blir innlagt til observasjon og hos enkelte planleggjast fødsel.

  Kva som er beste fødselsmetode for foster med tilveksthemming og tidspunktet for når fødselen skal planleggjast, må vurderast individuelt i kvart enkelt svangerskap.

  Neste svangerskap

  Det er auka risiko for gjentaking av veksthemming hos fosteret i neste svangerskap. Dersom du planlegg å bli gravid fleire gonger bør det neste svangerskapet planleggjast og følgjast opp i samarbeid med spesialisthelsetenesta. Oppfølging i neste svangerskap kan innebere tidleg ultralyd, bruk av medikament (Albyl-E) frå svangerskapsveke 12 i tillegg til regelmessige tilvekstkontrollar seinare i svangerskapet.

Les meir om Graviditet - tilvekstkontroll

Svangerskapskløe og svangerskapsforgifting

Hormon kan påverke huda og svangerskapskløe kan oppstå. Ei anna årsak til kløen kan vere auka leververdiar på grunn av svangerskapet.

Svangerskapsforgifting eller preeklampsi kan ramme gravide i siste del av svangerskapet. Symptoma er ofte milde, men må alltid takast på alvor. Livet til både mor og barn kan vere trua dersom tilstanden blir forverra.

Les meir om Graviditet - svangerskapskløe

Graviditet - svangerskapskløe

Kløe i svangerskapet skjer hyppig (20%) og er for det meste ein ufarleg tilstand som ikkje krev oppfølging. Langt sjeldnare (1%) skuldast kløa hepatose, som kan auke risikoen for uheldige svangerskapsutfall. Hepatose er kjenneteikna av forhøga galle- og leverfunksjonsprøvar og kløe utan utslett i spesielt hender og under fotsålene. Kløa er vanlegvis verst om nettene og førekjem ofte i slutten av svangerskapet.

 1. Før

  I tillegg til kløe i handflater og fotsåler som er vanleg ved hepatose, kan symptoma vere trøyttleik, vekttap, smerter i matrøyret, mørk urin og gallestein.

  Kvinner som har desse symptoma bør ta kontakt med sin jordmor / fastlege for å ta ein blodprøve.

  Symptoma kan oppstå før det gir utslag på blodprøvane. Ved vedvarande og typisk kløe, men normale blodverdiar bør det derfor vurderast å gjenta prøvetakinga. Det er ikkje samanheng mellom kløeintensiteten og gallesyrenivåa.

  Symptoma kan forvekslast med gallestein og ved tvil bør du bli tilvist til ultralydundersøking av lever og gallevegar. Symptoma kan også forvekslast med svangerskapsforgifting, akutt fettlever i svangerskapet og virusinfeksjon. Ved tvil blir det tatt utvida blodprøvar.

 2. Under

  Ved hepatose startar ein ofte behandling med K-vitamin, Ursofalk og Polaramintablettar for å lindre kløe, hjelpe ved søvnvanskar og redusere gallesyrenivået.

  Enkelte studier har vist at det ved høge nivå av gallesyre er ein auka risiko for uheldige svangerskapsutfall / komplikasjonar mot slutten av svangerskapet. Svangerskapet blir derfor følgt tett og det vil fortløpande bli vurdert om det er behov for å setje i gang fødselen.

 3. Etter

  Gravide med hepatose kan ha K-vitamin mangel som kan medføre auka blødingsfare etter fødsel. Fødselshjelparane vil ha tiltak klare for å førebyggje og behandle slike blødingar.

  Gravide som har hatt hepatose har 90% risiko for gjentaking i eit nytt svangerskap.

  Etter fødsel slutar du med medisinar. Vidare oppfølging skjer hos fastlege med kontroll av leverfunksjonar ca. 14 dagar etter fødsel. Du skal også vere forsiktig ved bruk av p-pillar som kan utløyse same tilstand.

Les meir om Graviditet - svangerskapskløe

Les meir om Graviditet - svangerskapsforgifting

Graviditet - svangerskapsforgifting

Svangerskapsforgifting er også kjend som preeklampsi, ein sjukdom som berre kan oppstå i samband med svangerskap. Tilstanden er definert som vedvarande forhøga blodtrykk i svangerskapet saman med eggekvitestoff i urinen etter 20. svangerskapsveke.

Ingen veit enno kva som forårsakar svangerskapsforgifting, men vi veit at årsaka kan knyttast til morkaka si funksjon. Vi tror i dag at stoff frå morkaka kjem over i den gravides blodsirkulasjon og påverkar blodåreveggene slik at kvinna får auka blodtrykk samt lekkasjon av proteinar gjennom nyrenes årevegger.

Om ein berre utviklar forhøga blodtrykk utan proteinar i urinen blir tilstanden kalla svangerskapsindusert hypertensjon. Nokre kvinner har eit forhøga blodtrykk allereie før 20. svangerskapsveke, eller frå før dei blir gravide, dette blir kalla kronisk hypertensjon.

Til saman kallar ein svangerskapsforgifting, svangerskapsindusert hypertensjon og kronisk hypertensjon i svangerskapet for hypertensive svangerskapskomplikasjonar.

Hypertensive svangerskapskomplikasjonar kan gi komplikasjonar både for mor og foster.

Norsk gynekologisk forening (Den norske legeforening) har laga ein rettleiar i fødselshjelp. I vedlegg til kapittel 28 finn du meir informasjon om hypertensive svangerskapskomplikasjonar.

 1. Før

  Ein normal og sunn livsstil før og under graviditeten med fysisk aktivitet, eit sunt kosthald og normal vekt blir anbefalt for å førebyggje komplikasjonar i svangerskapet, også hypertensive svangerskapskomplikasjonar.

  Sjølv med ein eller fleire risikofaktorar kan du få eit normalt svangerskap og fødsel. 

 2. Under

  Blodtrykksenkande medisinar

  For å forhindre komplikasjonar får kvinner med alvorleg hypertensive svangerskapskomplikasjonar ulike former for blodtrykkssenkande medisinar. Behandlinga minskar risikoen for komplikasjonar, men behandlar ikkje sjukdommen i seg sjølv.

  Hos dei fleste normaliserer blodtrykket seg nokre dagar etter fødsel, men nokon kvinner treng å bruke blodtrykkssenkande medikament ein tid etter fødselen. Nokon få må bruke medikament resten av livet. I sjeldne tilfelle kan svært alvorlege hypertensive svangerskapskomplikasjonar gi varige helseskader.

  Ultralyd

  Du vil bli følgt tett på svangerskapspoliklinikken med kontroll av blodtrykk, undersøking av urin, eventuelt blodprøvar og registrering av barnets hjarterytme (CTG). I tillegg vil du bli følgt med ultralydundersøkingar med tanke på fostervekst, måling av blodgjennomstrømming i navlesnor og fostervatnmengde. Kor tett du vil bli følgt opp, kjem an på alvorlegheitsgraden.

  Observasjon på fødeavdeling

  For å overvake deg og fosteret med alvorlege hypertensive svangerskapskomplikasjonar blir nokre gravide innlagt på fødeavdelinga til observasjon. Det optimale forløysingspunktet er basert på fleire faktorar. Helsa di må vegast opp mot barnets risiko for komplikasjonar, for eksempel for tidleg fødsel.

  Igangsetting av fødsel eller keisarsnitt

  Fødselen kan settast i gang eller det kan bli utført keisarsnitt avhengig av mor og barns helse, svangerskapsalder, livmorhalsens modenheit og om du har fødd tidlegare.

 3. Etter

  Både kvinner og barn har etter svangerskapsforgifting ein noke auka risiko for å utvikle hjarte- og karsjukdommar seinare i livet. Det føreligg enno ingen klare retningslinjer for korleis kvinner som har hatt svangerskapsforgifting bør bli følgt opp. Kvinner som har hatt svangerskapsforgifting blir anbefalt å ha ein livsstil som kan bidra til å førebyggje hjarte- og karsjukdom ved å følgje retningslinjene frå helsedirektoratet:

  • Ver fysisk aktiv
  • Velj eit variert og allsidig kosthald
  • Unngå røykjing
  • Opprettheld normal vekt

  Kontrollar

  Du bør ta opp di historie med svangerskapsforgifting ved rutinesjekk hos fastlege 6 veker etter fødsel. Fastlegen vil kunne leggje opp eit vidare kontrollopplegg tilpassa din generelle helsetilstand og andre risikofaktorar for hjarte- og karsjukdommar for eksempel kvart tredje år samstundes med screening for livmorhalskreft.

  Har du kronisk sjukdom som kan påverke hjarte- og karhelsa anbefalst det at du blir følgt opp av fastlege / spesialist i neste svangerskap og seinare i livet.

  Friske kvinner som har fått svangerskapsforgifting og som fortsatt har høgt blodtrykk ved heimreise frå føde / barsel anbefalast å følgje eit kontrollopplegg utanfor sjukehuset til dei har fått normalt blodtrykk.

  For deg som har hatt alvorleg svangerskapsforgifting kan det vere aktuelt med kontroll på svangerskapspoliklinikken 2-3 månader etter fødsel.

  Neste svangerskap

  Dersom du har hatt svangerskapsforgifting kan det vere aktuelt med Albyl-E frå veke 12 i neste svangerskap. Dette får du beskjed om ved heimreise eller ved kontroll etter fødsel. Vi anbefaler tidleg svangerskapskontroll med eventuelt ultralyd i neste svangerskap og kontrollar i samarbeid mellom fastlege eller jordmor og svangerskapspoliklinikken ved sjukehuset der du skal føde.

Les meir om Graviditet - svangerskapsforgifting

Bløding seint i svangerskapet

Om du er mindre enn 22 veker på veg i svangerskapet, skal du kontakte lege eller legevakt dersom du blør. Du blir vurdert og eventuelle vidare undersøkingar eller behandling blir bestemt.

Om du har kome lenger enn 22 veker i svangerskapet skal du kontakte fødeavdelinga om du begynner å blø. Du vil då få rettleiing og plan for vidare oppfølging, undersøking og behandling vil bli vurdert.

Les meir om Bløding seint i svangerskapet

Bløding seint i svangerskapet

Blødingar som oppstår seint i svangerskapet kan ha ulike årsaker. Blødinga treng ikkje ha betyding for den vidare utviklinga av svangerskapet eller fødselen, men ofte er blod i utfloda eit første teikn på at fødselen er nær.

Om du er mindre enn 22 veker på veg i svangerskapet, skal du kontakte lege eller legevakt dersom du blør. Du vil bli vurdert og eventuelle vidare undersøkingar eller behandling vil bli bestemt.

Om du har kome lengre enn 22 veker i svangerskapet, skal du kontakte fødeavdelinga om du begynner å blø. Du vil då få rettleiing, og plan for vidare oppfølging, undersøking eller behandling vil bli vurdert.

 1. Før

  Spørsmål du må svare på

  Når du tar kontakt med lege / legevakt / fødeavdeling på grunn av bløding seint i svangerskapet, er det ei rekkje ting du vil bli spurt om. Vi ber deg om å lese gjennom følgande slik at du er meir førebudd på å svare.

  Bløding

  • Kor mykje blør du, og kva farge er det på blodet (friskt og raudt blod, eller mørkt raudt / brunt blod)?
  • Er blødinga aukande eller mindre no?

  Dersom blødinga aukar eller tilstanden din endrar seg etter at du har vore i kontakt med helsevesenet, må du ta kontakt igjen.

  Kvifor blør du

  • Gjorde du noko spesielt like før du begynte å blø?

  Mot slutten av svangerskapet er det vanleg at støyt mot den blodrike delen av livmorhalsen fører med seg ufarleg, sparsam bløding. Dette kan til dømes skje etter samleie eller etter ei underlivsundersøking.

  Fostervatn

  • Kan blødinga vere blodblanda fostervatn?

  Om det er rikeleg med tyntflytande rosa væske, kan det vere teikn på at fostervatnet har gått - noko som kan bli forveksla med ei større bløding.

  Smerte

  • Har du rier?

  Rier er smerte som kjem og går i nedre del av magen og / eller ryggen. Magen blir stram og hard under riene, og mjukare og smertefri i pausane.

  • Har du andre typar smerte?

  Dersom smerten aukar etter at du har vore i kontakt med helsevesenet, må du ta kontakt igjen.

  Barnet

  • Kjenner du at barnet sparkar og rører seg som før?

  Om det ikkje er noko endring i mønster eller styrke i spark / bevegelsar hos barnet, er dette eit teikn på at barnet har det bra.

 2. Under

  Årsaker til bløding seint i svangerskapet

  Det kan vere fleire årsaker til at du begynner å blø seint i svangerskapet, og ofte finn ein ikkje nokon klar årsak til at ei bløding oppstår.

  Teikningsbløding

  Teikningsbløding er ei sparsam bløding, utflod / slim blanda med friskt blod. Vi kallar det for teikningsbløding fordi blødinga er eit signal om at livmorhalsen / mormunnen er i ferd med å bli moden eller opne seg, og at fødselen er nær - eller at den alt er i gang.

  Kontaktbløding

  I løpet av svangerskapet er livmorhalsen / mormunnen meir blodfylt enn elles. Kontakt eller støyt mot livmorhalsen / mormunnen kan derfor føre til ei lita bløding. Bløding etter samleie eller etter ei gynekologisk undersøking kan derfor skje, særleg mot slutten av svangerskapet.

  Ei sparsam bløding som resultat av støyt eller berøring av livmorhalsen / mormunnen er ufarleg og går raskt over.

  Bløding frå morkaka

  Staden der morkaka er festa i livmorveggen, blir alltid kontrollert ved den vanlege ultralydundersøkinga rundt 18. veke i svangerskapet. Den gravide blir då alltid informert dersom morkaka har festa seg slik at det er fare for bløding eller er eit hinder for at fødselen kan skje normalt.

  Om lege / jordmor under ultralydundersøkinga finn at morkaka ligg ned mot mormunnsopninga, vil du bli kontrollert med ny ultralydundersøking seinare i svangerskapet. Når morkaka heilt eller delvis dekker den indre mormunnen, kallast dette forliggande morkake. Dersom morkaka dekker mormunnsopninga ved termin, må fødselen skje ved hjelp av keisarsnitt.

  Les meir om Keisersnitt

  Keisersnitt

  Behandlinga eller undersøkinga gjerast fleire stader


  Ultralydundersøking før 20. svangerskapsveke viser at 5-6 prosent av dei gravide har forliggande morkake, mens knapt 1 prosent har forliggande morkake ved termin. Ettersom livmora veks, kan morkaka trekke seg opp og bort frå mormunnen.

  Når morkaka ligg over eller like ved mormunnen, vil dette medføre auka blødingsfare. Det kan blø frå kanten av morkaka når livmora veks og strekkast, samtidig som barnet pressar  mot mormunnen. Innlegging til observasjon eller fleire kontrollar kan då bli aktuelt.

  For tidleg løysing av morkaka

  Den mest alvorlege, men svært sjeldne årsaka til bløding, skuldast at morkaka har løyst seg heilt eller delvis frå livmorveggen. Kvinna får då samtidig svært vondt i magen.

   

  Behandling

  Avhengig av kva som er årsak til blødinga, vil det bli satt i verk behandling. Kontakt alltid lege, legevakt eller sjukehuset om du er gravid og begynner å blø.

  Rettleiing og rådgiving per telefon er av og til nok. I andre tilfelle er det nødvendig med vidare undersøking og behandling.

  Etter samtale med jordmor eller lege, vil du få ei orientering om kva du bør gjere vidare. Dersom tilstanden din er oppfattet som stabil, kan du bli bedd om å sjå situasjonen an, eller om å kontakte fastlege, jordmor eller legevakt for avklaring og eventuell kontroll.

  Det kan òg bli aktuelt at du må til sjukehuset for ei vurdering. I så tilfelle må du vere førebudd på at du kan bli lagt inn til observasjon eller behandling. Dersom situasjonen din blir oppfatta som uklar eller alvorleg, kan rask transport til sjukehus vere avgjerande. Det blir då rekvirert sjukebil. Dette blir avgjort i samråd med lege / jordmor når du snakkar med dei.

 3. Etter

  Om du kan reise heim etter legekontroll eller sjukehusinnlegging, vil du alltid få informasjon om korleis du skal forholde deg vidare. Plan for vidare oppfølging og kontrollar vil då bli avtalt. Dei fleste kan etter ei undersøking på fødeavdelinga, fortsette svangerskapskontrollane hos eiga jordmor / eigen lege.

Ver merksam

Dersom tilstanden din endrast etter at du har vore i kontakt med helsevesenet, må du ta kontakt igjen!

Les meir om Bløding seint i svangerskapet

For tidleg fødsel

Eit svangerskap varer vanlegvis mellom 37 og 42 veker. Dersom fødselen skjer før veke 37 er fullendt, er det ein for tidleg fødsel, det vil seie ein prematur fødsel. Prematur betyr eigentleg «førmoden». På engelsk blir det ofte kalla «preterm birth», altså fødsel før termin.

Les meir om for tidleg fødsel på helsenorge.no

Kvinner som er omskorne

Kvinner som er omskorne blir råda til å ta kontakt eller tilvisast for å avklare om det er behov for kirurgisk behandling før svangerskapet, i svangerskapet eller under fødsel. Overvaking av dei ulike stadia før fødsel og sjølve fødselen kan vere meir komplisert hos kvinner som er omskorne. Det beste er å bli opna i god tid før fødsel.

Les meir om Opning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper

Opning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper

Behandlinga inneber opning av gjensydde eller gjengrodde kjønnsdelar hos kvinner som har vore utsette for omskjæring. Ventar du barn, vil det vere best for deg å opne i god tid før fødsel.

Behandlinga blir gjennomført for å rekonstruere ytre del av underlivet til så tilnærma normal medfødd anatomi som mogleg. Omskorne (lukka) kvinner har ofte store plagar i samband med menstruasjon, det å tisse og å ha samleie.

Vi anbefaler at kvinner som er omskorne tar kontakt eller blir tilvist for å undersøkje og avklare om det er behov for kirurgisk behandling før svangerskapet, i svangerskapet eller under fødsel. Overvaking av fødselsforløp, og sjølve fødselen kan vere meir komplisert hos kvinner som er omskorne. Det beste er å bli opna i god tid før fødsel. Kjønnsleppene blir ikkje sydd igjen etter ein opning i samband med fødsel.

Tidspunkt for opning gradert etter mest hensiktsmessig tidspunkt

 1. Før svangerskapet
 2. Frå 3-6 månad i svangerskapet
 3. Seinare i svangerskapet fram til 38 svangerskapsveke
 4. Under fødsel

Definisjon kvinneleg omskjæring

Kvinneleg omskjæring er ein fellesnemning på ulike gradar av inngrep der ytre og indre kjønnsdelar er fjerna helt eller delvis, eller er påført anna varig skade og som er gjort av andre enn reint medisinske årsakar.

 1. Før

  Dersom du er omskoren, kan du be din fastlege, helsesyster eller jordmor om å tilvise deg til poliklinikk ved sjukehus. Du kan også ringe sjølv, du treng inga tilvising.

  Det er ikkje nokon fysiske førebuingar før denne behandlinga. Treng du tok, må du gi beskjed om dette på førehand.

 2. Under

  Inngrepet blir utført av ein gynekolog i samarbeid med ei jordmor / sjukepleiar. Inngrepet blir utført med lokalbedøving i området som skal opnast. Etter lokalbedøvinga er sett, vil inngrepet vere smertefritt.

  Det lukka området blir opna med ein liten kniv (skalpell) eller saks. Sårkantane blir sydd på kvar side slik at vevet ikkje gror saman igjen. Du får lokal bedøving og sjølve inngrepet skal ikkje gjere vondt, men dei fleste opplever smerter dei 2-3 første dagane etter inngrepet. Dette blir behandla med smertestillande tablettar. Smertene vil gradvis avta.

 3. Etter

  Du kan reise heim rett etter inngrepet, og du kan fortsetje med dine vanlege aktivitar.

  Det er ikkje anbefalt å vaske seg nedantil den første dagen, berre skylje seg med lunka vatn etter toalettbesøk.

  Enkelte vil trengje sjukemelding, det kjem an på kva slags jobb. Du får sjukemelding av legen som utfører inngrepet.

  Dei fleste kjenner smerter når bedøvinga går ut. Dette er heilt normalt. Du får resept på smertestillande tablettar, og vi anbefaler at desse blir tatt så fort som mogleg etter inngrepet. Følg brukarrettleiinga på pakken.

  Nokre kvinner kan forvente at det å tisse opplevast annleis enn før. Urinen kan komme raskare enn det du er van med, og dette er heilt normalt.

  Du skal ikkje ha samleie før 4-6 veker etter inngrepet. Såret treng tid til å gro. Samleie før denne tida vil ofte opplevast som smertefullt, og kan også auke risiko for infeksjon.

  Grønsåpebad

  Dagen etter inngrepet skal du begynne å ta grønsåpebad.

  • Kjøp medisinsk grønsåpe på apoteket
  • Bland 2 spiseskeiar medisinsk grønsåpe i ei balje / fat med lunka vatn
  • Sit i dette vatnet i ca. 5-7 minutt
  • Ta grønsåpebad 1-2 gonger kvar dag i ei veke

  Stinga går bort av seg sjølve 2-3 veker etter inngrepet.

Ver merksam

Det er ein liten risiko for infeksjon i såret. Dersom du opplever aukande smerter i underlivet og / eller feber dei første dagane etter inngrepet, skal du ta kontakt med sjukehuset.

Les meir om Opning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper

Igangsetting av fødselen

Ved enkelte svangerskapskomplikasjonar kan fødselen måtte settast i gang før termin for å betre di helse, betre vekstvilkåra til fosteret eller for å starte behandling av sjukdommar hos deg eller fosteret.

Les meir om Igangsetting av fødsel

Igangsetting av fødsel

Fødsel og barsel

Nyfødde med behov for helsehjelp blir flytta til nyfødd intensiv avdeling etter fødsel. Mødrer med behov for helsehjelp etter fødsel blir ivaretatt på barseleininga, eventuelt i kombinasjon med opphald på andre avdelingar i sjukehuset ved spesielle tilfelle.

Nyfødd på mors bryst. Foto

Etter fødsel startar barseltida. Barseltida er frå rett etter fødselen til kroppen er tilnærma slik han var før graviditeten og amminga er etablert ca. 6-8 veker etter fødselen.

3. Oppfølging

Mistanke om svangerskapskomplikasjon vil i nokre tilfelle bli avkrefta etter utgreiing hos spesialistar på sjukehuset, og du blir følgt opp hos jordmora og fastlegen din.

Komplikasjonar som oppstår i graviditeten kan ha ingen eller lite betydning etter fødsel. Dersom det har betydning for tida etter fødselen eller i neste graviditet, vil du få informasjon om dette eller du vil bli følgt opp med prøver og undersøkingar på barselavdelinga eller i samarbeid mellom fødeavdelinga og primærhelsetjenesten.

Etterkontroll

Det er vanleg å gå til kontroll hos fastlege ca. 6 veker etter fødsel (etterkontroll). Etterkontrollen er ei fin anledning til å snakke om prevensjon. Nokre gravide vil få tilbod om denne kontrollen på sjukehus.

Det kan vere føremålstenleg at du blir tilvist til samtale på fødeavdelinga dersom du har mykje tankar rundt eiga fødselsoppleving, unormal bløding, rifter eller smerter.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Kontakt

Poliklinikk for gravide
Telefon
55974326 - Sekretær
55974327 - Jordmor
Programansvarleg
Fødeseksjonen
Kvinneklinikken
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
Ekspedisjon 55974200 | Telefaks 55974968

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Relaterte artiklar

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.