Sædprøve

Assistert befruktning

Ved utgreiing av ufrivillig barnløyse, er sædprøve den viktigaste undersøkinga av mannen.

Innleiing


Tilvising og vurdering


Utgreiing hos eiga lege

Ved utgreiing av ufrivillig barnløyse hos fastlege/gynekolog blir mannen tilvist til eit laboratorium for å få undersøkt sædkvaliteten. Sædprøven blir undersøkt på mengde (volum), tal (konsentrasjon), rørsle (motilitet) og korleis sædcellene ser ut (morfologi). 

Ved eventuell tilvising til infertilitetsbehandling, må svaret på sædprøven leggast ved.

Varierande kvalitet
Kvaliteten på sædprøven kan variere ein del, derfor kan vi ikkje konkludere med mannleg infertilitetsårsak på grunnlag av ein einskild redusert sædprøve. Sædkvaliteten kan for eksempel bli svært redusert etter ein feberinfeksjon, men den er normal igjen etter 1-3 månader. Er prøven redusert må det derfor vere tatt to prøvar før tilvising.

Tilvising til Seksjon for assistert befruktning

Er det ingen sædceller i prøven, kan det tilvisast til TESA (Testicular Sperm Aspiration) hjå oss. Om det ikkje blir funne sædceller etter TESA kan vi ikkje tilby behandling, sidan me ikkje har tilbod om donorsæd. Paret kan visast vidare til klinikkar som har det tilbodet.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Forundersøking

Når paret kjem til forundersøking her på avdelinga, må mannen levere ny sædprøve. Då informerer vi om sædkvalitet og eventuelt kva befruktningsmetode som sannsynleg vil bli valgt ved eventuell behandling.

Under

Prøvetaking

Ved sædundersøking i forbindelse med utgreiing av infertilitet, vil din fastlege / gynekolog tilvise deg til eit laboratorium som utfører slike undersøkingar. Ved Haukeland universitetssjukehus er det laboratoriet ved Kvinneklinikken som utfører desse analysane og ventetida der er for tida 1-2 månader frå henvisningstidspunkt. Du vil motta timeavtale i posten. Prøven blir analysert samme dag og svaret vil vli sendt til legen som henviste deg.

Menn som skal til forundersøking eller behandling hos Seksjon for assistert befruktning, skal levere prøven direkte til avdelinga. Prøven kan avleggast på avdelinga, men vi anbefaler alle som har mogelegheit til det om å avlegge prøven heime, då det ellers kan bli noko ventetid. 

 

Prøveglas

For par i behandling hos oss, får kvinna eit prøveglas med paret sitt namn den siste dagen ho er til ultralydmonitorering. Alternativt kan ein kjøpe eit urinprøveglas på apoteket. Hugs å merke glaset godt med kvinna og mannen sitt namn og fødselsnummer.

For å få best mogeleg kvalitet på prøveresultat:

  • Få heile sædmengda på glaset
  • Hald prøven varm under transport ved å oppbevare den nær kroppen
  • Lever prøven innan om lag ein time etter at den er avlagt
  • Ein ideell prøve er avlagt 1-3 dagar etter forrige sædavgang

Anonym sædprøve til trening av politihunder

Hundetenesta til Politiet trenar spesialhundar til etterforsking av voldtektssaker.
Hundane blir trena opp til å kjenna att lukta av human sæd.

Overskotsmateriale frå anonymiserte sædprøvar blir frose ned og gjeve bort i frosen tilstand til Hundetenesta. Desse vil bli nytta som luktekjelde i trening av hundane. Etter bruk blir dei destruert.

Å gje bort overskot av din sædprøve vil ikkje påverka behandlinga eller utgreiinga di hjå oss. Det inneber ingen risiko for deg og gjev heller ingen direkte føremoner for deg, men du kan væra med på å bidra til å betre politiet sin beredskap når det gjeld alvorleg kriminalitet.

Prøvane vil bli handsama utan namn, fødselsnummer eller andre gjenkjennande opplysningar. Det vil såleis ikkje væra mogleg å identifisere gjevar av materialet.

Dersom du ynskjer å bidra i opplæring av politihundar underteiknar du erklæringa om samtykkje. Du kan, når som helst og utan å grunngje det, trekkje deg utan at dette vil få fylgjer for deg og behandlinga di. Dersom du har spørsmål eller du allereie deltar og ynskjer å trekkje deg, kan du kontakte seksjonen på tlf. 55 97 42 76.
Skriv ut samtykkeerklæringa

Etter

Svar på prøven blir sendt til fastlege / tilvisar når resultatet er klart.

Ved behov for hjelp til tolking av prøveresultata, kan de kontakte laboratoriet ved Seksjon for assistert befruktning.

Kontaktinformasjon

Assistert befruktning
Oppmøte
Menn som er i behandling ved Seksjon for assistert befruktning leverer prøven ved seksjonen. 

Menn som er under utgreiing eller oppfølging leverer prøven ved laboratoriet på Kvinneklinikken.
Telefon
Ekspedisjon - 55 97 42 76
Du kan også kontakte oss ved å sende en melding fra «helsekontakter» på helsenorge.no.


Faks - 55 97 49 68
Kvinneklinikken
Besøksadresse
Jonas Lies vei 72(Kart)
5053 Bergen
Telefon
Resepsjon 55 97 42 00 | Telefaks 55 97 49 68

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover. Vi tar imot bestillingar for pasientar med behov der det ikkje er mistanke om smitte.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Kontakt oss via Dialogmeldinger

​Seksjon for assistert befruktning har gått over til å bruke dialogmeldingar som kommunikasjonsform med pasientar.

Du loggar deg inn på helsenorge.no og vel «Helsekontakter». Der finn du «Ass.Befruktning» og kan velje «Skriv melding» for å skrive inn spørsmåla dine og sende direkte til seksjonen.

Meldingen vil besvares så snart som mulig, som oftest innen påfølgende arbeidsdag. Hvis det haster bør du ta kontakt per telefon i ordinær arbeidstid.

I innføringsperioden vil ikke alle pasienter finne oss under «helsekontakter». Dersom du er pasient hos oss, men ikke har mulighet til å sende melding, vennligst kontakt oss på telefon 55974276 eller mail: assistert.befruktning@helse-bergen.no for å få tilgang.

Pasientskjema

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?