Rehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskade

Behandlingsprogram, Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar

Når du etter en alvorlig traumatisk hjerneskade regnes som medisinsk stabil, kan det bli søkt om videre spesialisert rehabilitering dersom du fyller inntakskriteriene.

Innleiing

Hver enkelt søknad om rehabiliteringsopphold vurderes i forhold til forventet nytte av det tverrfaglige tilbudet rehabiliteringsavdelingen kan gi. Fokus rettes blant annet mot kartlegging for deltagelse i tidligere aktiviteter, og på denne bakgrunn prioriteres ofte pasienter i yrkesfør alder.


Tilvising og vurdering

Fysikalsk medisin og rehabilitering har regionalt ansvar for pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade

Henvisning kommer i hovedsak fra andre avdelinger på sykehuset eller fra fastlege. Rettighets- og behovsvurdering foretas fortløpende.

Pasienter som er aktuelle for videre spesialisert rehabilitering , og er medisinsk stabile, blir vurdert fortløpende i tett kontakt med henvisende avdeling.

Utgreiing

For å kunne gi et behandlingstilbud som er rettet mot dine behov og mål uføres en kartlegging rettet mot følgende områder:

 • Medisinske forhold
 • Smerter
 • Bevissthetsnivå
 • Kognitiv funksjon
 • Språk og kommunikasjon inkludert munn / svelgfunksjon
 • Motorisk funksjon
 • Ernæring
 • Sosiale og miljømessige faktorer

Behandling

Behandling og opplæring foregår i trygge og tilrettelagte omgivelser. Hensikten er å øke selvhjelpsferdigheter, og fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Lengde på tidligrehabiliteringsopphold varierer – gjennomsnittlig liggetid ved avdelingen er 30 dager.

Ved innleggelse vil du møte det tverrfaglige teamet som skal bistå i rehabiliteringen. Teamet består av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevropsykolog, sykepleier, hjelpepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped og sosionom. Ved behov samarbeider vi også med en ortopediingeniør.

Det gjennomføres en kartlegging av din helsetilstand, og ut fra denne settes mål for oppholdet og det blir utarbeidet en rehabiliteringsplan.

Det vil være et stort spekter av metoder og muligheter som tas i bruk for å tilrettelegge rehabiliteringen best mulig for deg. Du får en egen pasientveileder i avdelingen, som har et spesielt ansvar for å koordinere tjenestene under oppholdet.

I tidligrehabiliteringen tilstreber vi å sikre balanse mellom å hjelpe deg med å dekke grunnleggende behov, og det å hjelpe deg fram mot å bli mest mulig selvhjulpen. Derfor vil mange dagligdags oppgaver som for eksempel personlig stell og matlaging også være den del av treningen.

Forebygging av medisinske komplikasjoner står også sentralt.

Det blir tidlig i behandlingsforløpet tatt kontakt med din hjemkommune for å planlegge utskrivning. Dette er viktig, siden du kan ha behov for hjelp fra hjemmetjenesten når du kommer hjem.

Medbestemmelse står sentralt i rehabiliteringen og tjenestene baseres på samhandling mellom deg, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Oppfølging

Det gjennomføres en sluttkartlegging når oppholdet nærmer seg slutten. Den tverrfaglige rapporten sendes til de samarbeidsparter du og avdelingen blir enige om. Epikrise blir sendt til fastlege.

Etter et opphold ved vår avdeling vil mange ha behov for videre døgnbasert kommunal rehabilitering.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøkstider Nordås

 • ​​​Kvardagar: 17.00 - 20.00
 • Helg:           11.00 - 20.00

Andre tider etter avtale med personalet
Enkelte ganger kan medisinsk tilstand medføre auka behov for ro. I slike tilfelle kan det være nødvendig å begrense besøkstida.​

Mobiltelefon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

Måltider på Nordås

​Avdelinga har sjølvbjetening i buffe. Buffeten er åpen i desse tidene.

 • Frukost: 08.00 - 09.30
 • Lunch : 12.00 - 13.00
 • Middag: 16.00 - 17.00
 • Kvelds: 19.00 - 20 00

Det vil alltid være personale til stades om du treng hjelp. For mange er måltida ein treningssiuasjon. Vi ber derfor om at besøkande ikkje oppheld seg i matsalen under måltida.​

Pasientrom

Alle pasientrom er einerom med eige bad.

Røyking Nordås

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Verdisaker

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.

Fann du det du leita etter?