HELSENORGE
Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar

Rehabilitering - Tidligrehabilitering etter traumatisk hjerneskade

Når du etter en alvorlig traumatisk hjerneskade regnes som medisinsk stabil, kan det bli søkt om videre spesialisert rehabilitering dersom du fyller inntakskriteriene.

Innleiing

Hver enkelt søknad om rehabiliteringsopphold vurderes i forhold til forventet nytte av det tverrfaglige tilbudet rehabiliteringsavdelingen kan gi. Fokus rettes blant annet mot kartlegging for deltagelse i tidligere aktiviteter, og på denne bakgrunn prioriteres ofte pasienter i yrkesfør alder.


Tilvising og vurdering

Fysikalsk medisin og rehabilitering har regionalt ansvar for pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade

Henvisning kommer i hovedsak fra andre avdelinger på sykehuset eller fra fastlege. Rettighets- og behovsvurdering foretas fortløpende.

Pasienter som er aktuelle for videre spesialisert rehabilitering , og er medisinsk stabile, blir vurdert fortløpende i tett kontakt med henvisende avdeling.

Utgreiing

For å kunne gi et behandlingstilbud som er rettet mot dine behov og mål uføres en kartlegging rettet mot følgende områder:

 • Medisinske forhold
 • Smerter
 • Bevissthetsnivå
 • Kognitiv funksjon
 • Språk og kommunikasjon inkludert munn / svelgfunksjon
 • Motorisk funksjon
 • Ernæring
 • Sosiale og miljømessige faktorer

Behandling

Behandling og opplæring foregår i trygge og tilrettelagte omgivelser. Hensikten er å øke selvhjelpsferdigheter, og fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Lengde på tidligrehabiliteringsopphold varierer – gjennomsnittlig liggetid ved avdelingen er 30 dager.

Ved innleggelse vil du møte det tverrfaglige teamet som skal bistå i rehabiliteringen. Teamet består av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevropsykolog, sykepleier, hjelpepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped og sosionom. Ved behov samarbeider vi også med en ortopediingeniør.

Det gjennomføres en kartlegging av din helsetilstand, og ut fra denne settes mål for oppholdet og det blir utarbeidet en rehabiliteringsplan.

Det vil være et stort spekter av metoder og muligheter som tas i bruk for å tilrettelegge rehabiliteringen best mulig for deg. Du får en egen pasientveileder i avdelingen, som har et spesielt ansvar for å koordinere tjenestene under oppholdet.

I tidligrehabiliteringen tilstreber vi å sikre balanse mellom å hjelpe deg med å dekke grunnleggende behov, og det å hjelpe deg fram mot å bli mest mulig selvhjulpen. Derfor vil mange dagligdags oppgaver som for eksempel personlig stell og matlaging også være den del av treningen.

Forebygging av medisinske komplikasjoner står også sentralt.

Det blir tidlig i behandlingsforløpet tatt kontakt med din hjemkommune for å planlegge utskrivning. Dette er viktig, siden du kan ha behov for hjelp fra hjemmetjenesten når du kommer hjem.

Medbestemmelse står sentralt i rehabiliteringen og tjenestene baseres på samhandling mellom deg, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Oppfølging

Det gjennomføres en sluttkartlegging når oppholdet nærmer seg slutten. Den tverrfaglige rapporten sendes til de samarbeidsparter du og avdelingen blir enige om. Epikrise blir sendt til fastlege.

Etter et opphold ved vår avdeling vil mange ha behov for videre døgnbasert kommunal rehabilitering.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøkstider Nordås

 • ​​​Kvardagar: 17.00 - 20.00
 • Helg:           11.00 - 20.00

Andre tider etter avtale med personalet
Enkelte ganger kan medisinsk tilstand medføre auka behov for ro. I slike tilfelle kan det være nødvendig å begrense besøkstida.​

Mobiltelefon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

Måltider på Nordås

​Avdelinga har sjølvbjetening i buffe. Buffeten er åpen i desse tidene.

 • Frukost: 08.00 - 09.30
 • Lunch : 12.00 - 13.00
 • Middag: 16.00 - 17.00
 • Kvelds: 19.00 - 20 00

Det vil alltid være personale til stades om du treng hjelp. For mange er måltida ein treningssiuasjon. Vi ber derfor om at besøkande ikkje oppheld seg i matsalen under måltida.​

Pasientrom

Alle pasientrom er einerom med eige bad.

Røyking Nordås

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Verdisaker

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.

Fann du det du leita etter?