HELSENORGE

Psykiske lidingar hos barn og unge - pakkeforløp

Pakkeforløp for psykiske lidingar, barn og unge, skal bidra til at du får heilskapleg hjelp utan at du må vente unødig. I pakkeforløpet blir det lagt til rette for at du skal få vere med og bestemme i avgjerder om di behandling, og for at behandlinga skal vurderast undervegs.