HELSENORGE
Barnekirurgen

Mastoiditt - betennelse i ørebensknuten, Barnekirurgen

Betennelse i ørebensknuten kalles mastoiditt. Ørebeinsknuten er det benete framspringet rett bak øret. Akutt mastoiditt er en sjelden komplikasjon til ørebetennelse og kan gi øresmerter, feber, utstående øre, rødme i hud og øm kul bak øret.  Betennelsen sprer seg fra slimhinnen i mellomøret til ørebeinsknuten, og kan på sikt bryte ned benvevet dersom betennelsen ikke blir behandlet. I sjeldne tilfeller kan betennelsen også spre seg inn mot hjernehinner og hjerne (epiduralt) eller nedover på halsen. 



Innledning

Det er gjerne små barn som har hatt flere mellomørebetennelser som kan få betennelse i ørebeinsknuten.  På sikt kan betennelsen bryte ned beinvevet og tilstanden krever at barnet innlegges på sykehus for behandling.  


Betennelsen kan gi symptomer som feber, øresmerter, redusert helsetilstand, nedsatt hørsel, og tømming av pussliknende væske ut gjennom øregangen. Etter hvert betydelig ømhet over beinkulen bak øret, huden her blir rød og varm, og det kan utvikles synlig hevelse som gir et utstående øre.   

Det er viktig å komme i gang med behandling før det oppstår ytterligere komplikasjoner. Ubehandlet kan betennelsen spre seg til hjernehinnene eller blodet, og forårsake alvorlig og livstruende sykdom.  

Henvisning og vurdering



Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning



Utredning

På sykehuset vil øre – nese – hals lege undersøke barnet. Det blir tatt blodprøver for vurdering alvorlighetsgraden av infeksjonen og dersom mulig ta en bakterieprøve fra sivning i øret. Barnet smertelindres i hovedsak med paracetamol og ibuprofen.  

Hvilken behandling barnet ditt får avhenger av alvorlighetsgrad. Vanligvis får barnet antibiotika intravenøst, det vil si rett i blodet gjennom en venekanyle barnet får i hånd, fot eller hodet.  
Ut fra barnets helsetilstand, klinikk og blodprøvesvar blir det daglig vurdert om barnet trenger ytterligere utredning med CT undersøkelse og om det er indikasjon for operasjon. 
 

Behandling

  1. Konservativ behandling (ikke operasjon). Antibiotika intravenøst, daglige blodprøver og vurdering av barnets helsetilstand. 
  2. Operasjon ved lettere grad av akutt mastoiditt  Øre-nese-hals lege lager et hull eller setter inn et dren (rør) i trommehinnen, slik at puss kan tømmes ut. 
  3. Operasjon ved moderat grad av akutt mastoiditt I tillegg til å lage et hull eller setter inn et dren (rør) i trommehinnen (paracsentese), slik at puss kan tømmes ut, borres ørebeinsknuten opp slik at puss også kan tømmes ut bak øret (mastoidektomi). Det vil i de fleste tilfeller bli lagt inn dren. 

En eventuell operasjonen blir utført i narkose. Barnet må da være fastende.  


Oppfølging

Utskrivelse fra sykehuset er aktuelt når helsetilstanden til barnet er god og infeksjonen er under kontroll og i bedring . 

Behandling

Behandling med antibiotika fortsetter i ytterligere 1-2 uker i form av mikstur eller tabletter.  

Hygiene 

Såret lukkes med absorberbar tråd, slik at det ikke er sting som trenger å fjernes. Drenet fjernes som regel etter 2-3 dager og deretter stripses såret.  Stingene vil falle ut av seg selv etter hvert. Følg anbefalingene om stell av operasjonssår hos barn og unge

Smertelindring 
Det forventes ikke behov for smertestillende etter hjemreise. Kan ved behov få paracetamol. 


Aktivitet 
Små barn regulerer sin egen aktivitet, de kan leke og bevege seg fritt etter operasjonen.  

Skolebarn og ungdom skal ikke drive fysisk aktivitet i 2-3 uker etter operasjonen. Dette gjelder gym, fysisk aktivitet utenom skoletiden, inkl. svømming. Dere får med bekreftelse til skolen om gymfritak.  

Kontroll 
Barn som er operert vil bli kalt inn til kontroll 1-2 uker etter operasjon.  
Alle barn uavhengig av type behandling får innkalling til etterkontroll etter 1 måned med høreprøve. Dette for å sjekke at det ikke har skjedd skade av hørsel og for å se at mellomøret er luftfylt.  

Faresignaler

 Kontakt sykehuset dersom barnet får noen av disse symptomene:  

  • Feber 
  • Økende smerter  
  • Væsking fra øret 
  • Sykdomsfølelse  



Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor blant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Gåver og donasjonar

​Behandlinga av pasientar er sjølvsagt fullt statleg fiansiert, men på førespurnad har Barne- og ungdomsklinikken oppretta ein konto for gåver og donasjonar frå privatpersonar, foreiningar, bedrifter og andre.

Pengane vil bli brukt til å gjere sjukehusopphaldet meir triveleg for pasientar og pårørande ved avdelinga, i form av trivselstiltak som for eksempel konsertar, turar, leikar og utstyr til barna.

Les meir om gåver og donasjonar

Måltider på Barnekirurgen

​Vi har buffetservering på avdelinga og der kan barnet og ein føresett forsyne seg med mat og drikke. Dette gjeld også for barn som kjem for mottak, dagen før eventuell operasjon.

Serveringstider
Frukost:   kl. 08.00 - 09.30
Lunsj:      kl. 12.00 - 13.00
Middag:  kl. 16.00 - 17.00
Kveld:     kl. 19.00 - 20.30

Kald drikke finn du i buffeten heile døgnet. Vi har isbitmaskin.

Parkeringsutgifter

​For innleggingsdagaen og utskrivingsdagen kan ein søke om å få refundert utgiftene. Bruk då søknadsskjema "Reiseregningsskjema" til Helseforetakenes senter for pasientreiser. Skjema finn du ved luka til postsekretæren. Utgiftene for dagane mellom inn- og utskrivingsdagen, vert ikkje refunderte.

Dersom ein forventar at opphaldet vil vare ei veke eller meir, kan ein be personalet om skjema for å få parkeringskort til redusert pris.

Smitteførebygging

​Mange sjuke barn, og særleg dei for tidleg fødde barna, har nedsett immunforsvar og er dermed meir utsett for å få infeksjonar enn friske barn. Av denne grunn er det viktig å førebygge infeksjonar så godt som mogleg gjennom god handhygiene og ryddige rom.

Det er viktig at du gir beskjed dersom barnet ditt har vore i kontakt med andre som har eller har hatt vasskoppar dei siste 3 vekene før innlegginga. 

Sosiale medier

For å beskytte barn og personale er det strenge reglar for fotografering på Barne- og ungdomsklinikken. Dersom du ønskjer å leggje ut bilete der andre personar er med, må du spørje først. Tenk gjennom kva du legg ut på internett og hugs at det blir verande der også når barnet veks opp. 


Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Øyeblikkeleg hjelp-tilvising til BUK (for tilvisere)

​Barn og ungdom t.o.m. 15 år (Innlegging for Diabetes, Epilepsi og IBD går opp til 18 år ved BUK) med mistanke om medisinsk tilstand som treng øyeblikkeleg hjelp, skal tilvisast Barne- og ungdomsklinikken.

Før innlegging er det mogleg å konferere med Pediatrisk bakvakt:
Ring 55975000 og be om å få snakke med bakvakt på Barne- og ungdomsklinikken.

Barn/ungdom som kan køyre i drosje eller privatbil, skal meldast direkte til resepsjonen på BUK:
Ring 55973393

Barn/ungdom som treng ambulanse, skal meldast via AMK.
Ring 113

Dersom lege eller ambulanse ønsker direkte kontakt med nokon i mottaket for å gi oppdateringar undervegs  ring 55971410. 

Fann du det du leita etter?