HELSENORGE
Psykisk helsevern for barn og unge

Eksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og unge

Eksponering med responsprevensjon (ERP) er ein effektiv behandlingsmetode ved tvangslidingar. ERP inneber å eksponera/utsetja seg for ubehagelege situasjonar. Ved å øva på dette kan ein læra å meistra ubehaget ved å tolerera angsten, og la vera å utføra tvangshandlingar. Behandlinga føreset at du er motivert og blir utført i kombinasjon med kognitiv terapi.Innleiing

Tilvising og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Du må vera motivert for å ta imot denne typen behandling.  Det må vera tilstrekkeleg plass i kvardagen din til å ha nok tid og søkjelys på behandlinga, noko som i ein periode kan gå ut over deltaking i skule og andre aktivitetar og oppgåver.

Under

I behandlinga lagar du eksponeringsoppgåver saman med terapeuten din. Du gjennomfører oppgåvene saman med terapeuten og åleine (eventuelt saman med foreldre), enten på terapikontoret, heime hos deg sjølv eller andre stader der det er nyttig å jobba med tvangen. Gjennom dette skal du læra deg å ikkje la tvangen (OCD-en) få styra kvardagen din

Vanlegvis går behandlinga over tre månader med inntil 14 behandlingsmøte. Behandlinga er som regel individuell, men ofte er det heilt nødvendig med informasjon og deltaking av føresette/pårørande.

Behandlingstimane varer i 45 – 90 minutt, 1-2 gonger kvar veke. Mellom timane får du i oppgåve å trena vidare på det du har lært. OCD-behandlaren fungerer som ein personleg trenar, og gir deg konkret hjelp til å gjennomføra behandlinga på den måten som er mest effektiv og nyttig.

Dersom du allereie får behandling for andre lidingar enn tvinga, eller det viser seg å vera behov for det, blir du vanlegvis følgt opp av ein annan behandlar undervegs eller i etterkant av OCD-behandlinga.Etter

Det er viktig å halda fram med å bruka det du har lært i behandlinga. Mot slutten av terapiforløpet vil me snakka saman om korleis du kan redusera faren for tilbakefall.

Mange behandlingsstader har ein oppfølgingsperiode etter behandling der du trenar på eigenhand og møter til enkeltståande oppfølgingstimar, til dømes tre og seks månader etter behandling.Ver merksam

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

  • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
  • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Glasblokkene, KK, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
  • Ibsensgate - arbeidsruter

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Glasblokkene

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Fann du det du leita etter?