Psykisk helsevern for barn og unge

Dialektisk atferdsterapi (DBT), ungdom

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er ei terapiform som fokuserer på å finne ein balanse mellom det å akseptere dei sterke og vanskelege følelsane, og det å endre seg. Du lærer mindfulness som skal hjelpe deg å akseptere og tolerere følelsar ved å sjå på dei på ein open og ikkje-dømmande måte. Vi trener også på å sette grenser, regulere følelsar, sette namn på følelsar og takle stress.

Innleiing

Målet med terapien er at du skal klare å tenkje klart i situasjonar der du kjenner deg overvelda, i staden for å bruke lite hensiktsmessige mestringsstrategiar. DBT blir ofte brukt dersom du har alvorleg sjølvskadings- eller sjølvmordsproblematikk.

Tilvising og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Før behandling med dialektisk atferdsterapi skal du til vurderings- og kartleggingssamtalar. Der blir gjort ei vurdering av om denne behandlinga er rett for deg. Tema som blir tatt opp i samtalen er motivasjon, praktiske hindringar for å møte opp, kva for symptom du har og grad av funksjonssvikt.

Under

Behandlinga blir gjennomført både i grupper og individuelt, og både du og foreldre/føresette vil delta i behandlinga. I behandlinga jobbar vi med følelseregulering, merksemd, relasjonar og å «halde ut» når du har det vanskeleg. Vi arbeider spesielt med tankar og strategiar knytt til sjølvmord og sjølvskading.

Vanlegvis har du 1 time individuell terapi og 2 timar med gruppeterapi i veka.

Mellom timane kan du avtale telefonkonsultasjonar dersom det er behov for det.

Du må rekne med å bruke ca. eit halvt år på å gjennomføre denne behandlinga.

Etter

Når den planlagde terapien er gjennomført, vil vi snakke med deg om behovet for vidare behandling eller oppfølging.

Dersom det er behov samarbeider vi med andre om oppfølginga, til dømes poliklinikken, barnevern, PPT, skule og kommunehelsetenesta.

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider

 
  • Line 21 og 12 har avgang frå Bystasjonen.
  • Linje 2 eller 3 er eit betre alternativ søndagar, då line 12 og 21 har få avgangar denne dagen.
​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss


Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

OBS: dette tilbodet finnst ikkje i helger og høgtider. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Glasblokkene

​Det er innkøyring til Glasblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset.  

Les mer om besøk på sjukehuset

Fann du det du leita etter?