HELSENORGE
Psykisk helsevern for barn og unge

Dialektisk atferdsterapi (DBT), ungdom

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er ei terapiform som fokuserer på å finne ein balanse mellom det å akseptere dei sterke og vanskelege følelsane, og det å endre seg. Du lærer mindfulness som skal hjelpe deg å akseptere og tolerere følelsar ved å sjå på dei på ein open og ikkje-dømmande måte. Vi trener også på å sette grenser, regulere følelsar, sette namn på følelsar og takle stress.

Innleiing

Målet med terapien er at du skal klare å tenkje klart i situasjonar der du kjenner deg overvelda, i staden for å bruke lite hensiktsmessige mestringsstrategiar. DBT blir ofte brukt dersom du har alvorleg sjølvskadings- eller sjølvmordsproblematikk.

Tilvising og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Før behandling med dialektisk atferdsterapi skal du til vurderings- og kartleggingssamtalar. Der blir gjort ei vurdering av om denne behandlinga er rett for deg. Tema som blir tatt opp i samtalen er motivasjon, praktiske hindringar for å møte opp, kva for symptom du har og grad av funksjonssvikt.

Under

Behandlinga blir gjennomført både i grupper og individuelt, og både du og foreldre/føresette vil delta i behandlinga. I behandlinga jobbar vi med følelseregulering, merksemd, relasjonar og å «halde ut» når du har det vanskeleg. Vi arbeider spesielt med tankar og strategiar knytt til sjølvmord og sjølvskading.

Vanlegvis har du 1 time individuell terapi og 2 timar med gruppeterapi i veka.

Mellom timane kan du avtale telefonkonsultasjonar dersom det er behov for det.

Du må rekne med å bruke ca. eit halvt år på å gjennomføre denne behandlinga.

Etter

Når den planlagde terapien er gjennomført, vil vi snakke med deg om behovet for vidare behandling eller oppfølging.

Dersom det er behov samarbeider vi med andre om oppfølginga, til dømes poliklinikken, barnevern, PPT, skule og kommunehelsetenesta.

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
  • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
  • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
  • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

Sør for Haukeland (line 5 og 6)​, nord for Haukeland (line 12 og 16E), Ibsensgate (arbeidsruter) og Haukelandsveien (line 5,6 og 16E).

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Glasblokkene

​Det er innkøyring til Glasblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøksreglar på sjukehuset

Fann du det du leita etter?