Barn og unge i familien

Barn og unge blir påverka når nokon i familien er sjuke, og dei treng å forstå kva som skjer. Det kan vere at du sjølv er pasient, pårørande eller at du er forelder til sjuke barn med søsken. Vi som jobbar på sjukehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt tatt vare på. Informasjon er særleg viktig ved psykisk sjukdom, rusmiddelavhengigheit eller alvorlege former for fysisk sjukdom eller skade, men kan også vere aktuelt ved andre behandlingar.

Ung kvinne. Foto
Foto: Colourbox.com

Kva gjer vi på sjukehuset?

Vi spør alltid om pasientane våre har mindreårige barn eller søsken. Dette gjer vi ved å spørje pasienten sjølv, eller den som følger pasienten (foreldre eller følgeperson).

Når det er barn og unge i familien, vil vi gjerne bli kjent med dei og få vite litt om korleis dei har det. Dette gjer vi mellom anna ved å spørje:

 • Kva heiter barna, kor gamle er dei og kor bur dei?
 • Kven har dagleg omsorg for barna, og kor er dei når pasienten er til behandling?
 • Kva veit barna om behandlinga eller innlegginga?

Dersom barna kan ha behov for informasjon eller oppfølging, er det vanleg å snakke meir om:

 • Korleis barna har det
 • Kva barna kan ha behov for å vite meir om
 • Korleis kvardagslivet har endra seg for barna som følge av sjukdommen
 • Kven kan vere ressurspersonar for barna; i familien, i nabolaget eller på skolen
 • Kva treng barna

Kva kan vi på sjukehuset tilby deg og familien din?

På sjukehuset kan vi støtte deg og familien din på ulike måtar:

 • Samtalar med deg om barna
  • Korleis har barna det og kva har dei behov for, kva er vanlege reaksjonar, korleis de snakkar saman om det som skjer og kva du kan vere merksam på. Andre tema kan vere korleis det er å vere forelder når det er sjukdom i familien.
 • Samtalar med familien eller barna åleine
  • Kva veit barna, korleis har kvardagslivet endra seg, har barna all den informasjonen dei treng, korleis handterer de situasjonen de står i og kva vil skje framover.
 • Tilrettelegging når barn og unge skal på besøk på sjukehuset
 • Informasjon om gode stader å finne kunnskap, hjelp og støtte
 • Samarbeid og kontakt med andre tenester (for eksempel helsesøster, skole eller andre).

Tips og råd til familien

Barn og unge ønsker vanlegvis å snakke om det som skjer med nokon dei kjenner og er trygge på. Dei fleste ønsker også å få delta i avgjerder som angår dei, anten det gjeld aktivitetar, planlegging av kvardagslivet eller val av oppfølging. Det betyr at de som familie ofte er dei nærmaste til å oppdage korleis barna har det - og bidra med det barna treng.

Under vil du finne nokre råd for kva som kan vere lurt å gjere før, under og etter behandling. Du kan også bruke råda på måtar som passar for deg og familien din. Gjer det som er best for dykk.

Før behandling

 • Fortel barna om sjukdom og behandling så tidleg som mogleg
 • Tenk gjennom kva barna har fått med seg: Kva veit dei om sjukdommen og behandlinga? Kva skal skje framover? Kva slags følelsar har du vist når barna har vore til stades?
 • Snakk opent med barna om det som skal skje: Ver ærleg og bruk ord som dei kan forstå. Tenk over kor mange detaljar det er fornuftig å dele. Oppmuntre dei til å spørje om dei lurer på noko.
 • Vis gjerne bilde eller film frå behandlingsstaden.
 • Planlegg fråvær saman med barna: Kven skal ha ansvar for kva? Kva ønsker barna å bidra med? Kva er viktig for barna å få oversikt over, for eksempel oppfølging av lekser og fritidsaktivitetar.
 • Snakk saman om korleis de kan ha kontakt undervegs. Skal de ha kontakt på telefon/meldingar/chat? Har dei lyst til å kome på besøk? Korleis skal de eventuelt bruke sosiale medier?
 • Er det spesielle hendingar i barna sine liv som ein bør ta ekstra omsyn til, for eksempel bursdagar?
 • Fortel barna kven som har fått informasjon om det som skjer, for eksempel utvida familie og kontaktlærar på skolen.
 • Spør barna kven dei ønsker skal vite om sjukdommen og om dei ønsker å fortelje noko sjølve.
 • Snakk med barn og unge om kva dei kan seie om nokon spør.

Under behandling

 • Oppmuntre barna til å fortsette med sine daglege aktivitetar.
 • Gjer klare avtalar om korleis de kan halde kontakten under behandling.
 • Gi ærleg og oppdatert informasjon som barna kan forstå.
 • Dersom du får ein alvorleg beskjed: Informer barna etter at du sjølv har fått reagert. Involver andre vaksne omsorgspersonar, og be helsepersonell om å vere til stades om du ønsker det. Ikkje vent for lenge med å informere barna.
 • Snakk med oss om å invitere barna på besøk om du eller søsken er innlagt. Barn bør bli førebudde på kva dei vil sjå, kven dei kan møte og kor lenge dei kan vere på besøk. Fortel gjerne korleis vi kan møte barna dine på ein god måte og om det er noko vi skal vere spesielt merksame på.
 • Fortel barna at dei kan snakke med oss - åleine eller saman med deg.

Etter behandling

 • Bruk tid saman. Fortset med aktivitetar de liker eller finn på nye.
 • Snakk med barna om korleis sjukdommen og behandlinga har påverka kvardagen dykkar. Korleis opplever barna at sjukdommen og behandlinga har påverka dei og resten av familien? Er det noko barna lurer på eller treng?
 • Fortel barna at det er lov å føle og meine det dei vil, leike og ha det gøy, vere med vennar eller åleine.
 • Fortel kva som vil skje framover med sjukdom, jobb og familieaktivitetar.
 • Tenk over kva oppgåver barna har heime og i familien. Er oppgåvene passande eller bør dei endrast?
 • Be andre i eller rundt familien om hjelp til å følge opp barna dersom de treng det for eksempel køyre til treningar, leksehjelp eller arrangere bursdagar.
 • Oppmuntre barna til å delta på fritidsaktivitetar og å vere saman med vennar.
 • Hald kontakten med skole, barnehage og fritidsarenaar om familien sin situasjon.
 • Snakk med nokon dersom du er bekymra for barna.

Vil du vite meir?

På helsenorge.no kan du lese meir om kva barn trenger, kvar du kan søke hjelp og korleis du kan snakke med barn og ungdom Finn ut korleis du kan søke Pasientreiser om å få dekt utgifter til reise

Du kan også spørje oss på sjukehuset.  

Fann du det du leita etter?