Helsenorge

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet i Helse Vest (RAAO - Helse Vest)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet i Helse Vest (RAAO-Helse Vest) er ein tverrfagleg allergologisk poliklinikk som skal supplere den allergologiske verksemda ved andre avdelingar på sjukehuset, og i regionen.
Vi tilbyr ein tverrfagleg kompetanse for problemstillingar innan yrkesallergi, multiorganallergi, anafylaksi (allergisk sjokk), legemiddelallergi og matoverfølsemd.
Senteret har også en hovedoppgave med å gje utdanning og opplæring av helsepersonell, pasientar, pårørande og befolkninga generelt om allergiske sjukdommar, og om utgreiing og behandling. Vidare skal senteret utvikle faglege nettverk i regionen, samt nasjonalt og internasjonalt. Senteret skal også stimulere og drive forsking og utvikling innan fagområdet allergologi.

Fann du det du leita etter?