Helseplager etter yrkesdykking

Er tidligare yrkesdykkarar meir utsett for sjukdom enn andre yrkesaktive? Brukar dei fleire medisinar eller går dei oftare til fastlege? I dette forskings­prosjektet brukar me kobling av helseregister for å undersøke korleis det gjekk med helsa til ca 6000 yrkesdykkarar som dykka innanskjers eller i Nordsjøen i perioden 1980 til 2011.

Design: Retrospektiv populasjonsbasert observasjonsstudie.
Deltakere: Omlag 6000 tidlegare yrkesdykkarar inkludert i underkant av 400 nordsjødykkarar.

Datagrunnlag: Forekomst av yrkesdykkerar i Reseptregisteret, Norsk Pasientregisteret, Najonalt register for leddproteser, KUHR-databasen og FD-trygd.
Nøkkelvariabler: Medikamentgrupper, diagnosegrupper, bruk av kunstige ledd, talet på legekonsultasjonar og sjukemeldingsdagar.

Analysemetodar: Statistiske metodar for analyse av data med binært utfall, som td logistisk regresjon, Poisson-regresjon eller negativ binomial regresjon, vil bli brukt.

Informasjon om at helseopplysninger fra deg vil bli brukt i et forsknnigsprosjekt dersom du ikke reserverer deg

Forskingsgruppa vert leia av Stein Håkon Låstad Lygre   stein.hakon.lastad.lygre@helse-bergen.no 

Fann du det du leita etter?