HELSENORGE

Forsking og publikasjonar

Her kan du lese meir om forsking og publikasjonar om hyperbar oksygenbehandling (HBO) ved Seksjon for hyperbarmedisin.

Kammer. Foto.

​Pågåande forskingsprosjekt


1. SYMPTOMBYRDE OG LIVSKVALITET HJÅ PASIENTAR SOM HANDSAMAST MED HBO FOR STRÅLESKADER I BEKKENREGIONEN

Studien er eit samarbeid mellom Sjukepleiereininga, Seksjon for hyperbarmedisin og Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen. Vi vil undersøkje korleis det er å leve med stråleskader i bekkenregionen og korleis det oppleves å gå igjennom hyperbar oksygenbehandling (HBO). I studien nyttast ein blanding av dybdeintervju og svar på standardiserte spørjeskjema.

2. RICH-ART

RICH-ART er ei randomisert kontrollert studie administrert av Sahlgrenska Akademin og Sahlgrenska sjukhuset i nært samarbeid med fleire HBO-sentre i Norden. Hovedmålet med RICH-ART er å utforske kva for effekt HBO har på symptomer på stråleskader i blæra hos pasientar som er behandla for kreft i bekkenorgana.

3. INFECT

INFECT er eit EU-prosjekt som gjev ei systematisk medisinsk tilnærming til den komplekse relasjonen mellom smittestoff og vertsorganisme ved alvorlege bakterieinfeksjonar i blautvevnad.

4. Kvifor vert pasientar som får HBO-behandling nærsynte?

Forbigåande synsendringer i nærsyntretning er ein vanleg biverknad ved seriebehandling med HBO. Synsendringene kan skuldast endringer i øyelinsa, men det er ikkje kartlagt nøyaktig korleis endringa skjer.

For å kunne førebyggje slike synsendringer, må man kjenne betre til mekanismane for endringene og kor i øyet dei er lokaliserte.


Vitenskapelege artiklar


        Stråleskadar og HBO

 Organisasjonar

Faglitteratur

  • Jain Kewal K, 2009, Textbook of Hyperbaric Medicine, Hogrefe & Huber Publishers, ISBN 978-0-88937-361-7 

  • Larson-Lohr Valerie, Norvell Helen C, 2002,  Hyperbaric Nursing, Best Publishing Company, ISBN1-930536-00-3

  • Mathieu Daniel, 2006, Handbook on Hyperbaric Medicine, Springer, ISBN-10 1-4020-4376-7 

  • Ørnhagen Hans, Dykerimedicin og Hyperbar fysiologi, Studentlitteratur 2011, ISBN 978-91-44-05827-6

 Kvalitetsverktøy

  • Kvalitetsregister for elektiv hyperbar oksygenbehandling (nasjonal dekningsgrad).
  • Tilvisingsrutiner publiserte på nettsida (sjå Tilvising og vurdering)
  • Plan for spreiing av kompetanse
  • Kravdokument for hyperbar oksygenbehandling i Helse-Bergen HF.
  • Metodebok for Seksjon for hyperbarmedisin og Sjukepleiereininga.
Fann du det du leita etter?