Rusmedisin Skuteviken

Seksjon Skuteviken tilbyr avrusing for både menn og kvinner, i tillegg til døgnbehandling for kvinner. Vår faglege haldning og forståing er at både kvinner og menn profitterer best på kjønnsdelt behandling, og målet vårt er å levere tverrfagleg, heilskapleg og kjønnsspesifikk behandling.

KVinne snakker med mann
Foto: Cecilie Bannow
Les meir om behandlingstilbodet ved Seksjon Skuteviken

Rusmedisin Skuteviken

Kjønnstilpassa behandling

Kjønnsidentitet har fysiske, psykiske og sosiale perspektiv som det er viktig å vere bevisst når ein organiserer og legg til rette behandlingstilbodet.
Vi har tatt utgangspunkt i tilbakemeldingar, erfaring og forsking når vi har laga eit behandlingstilbod med kjønnsdelt tilnærming.

Behandling kvinner

Klinisk erfaring og forsking tilseier at kvinner får betre utbytte av behandlinga, lågare drop- out og betre psykisk helse når klinikken og tilboda er kjønnsdelt. Denne typen tilbod gir rom for å kunne snakke om traumatiske opplevingar, rus og komplekse og vanskelege relasjonshistorier i trygge rammer, blant medpasientar med liknande historier og erfaringar. Gjennom eit kvinnefelleskap blir kvinnene gitt eit trygt rom til å sjå og bli sett av andre kvinner og utforske kva ein positiv kvinnerolle er for dei.

Behandling menn

Menn sine historier er ofte prega av traumeopplevingar og familiære komplikasjonar. Derfor er det  viktig å ha ei mannspesifikk tilnærming med fokus på , farsrolla, arbeidets betyding for menns sjølvbilde, erfaring med vald, nettverksbygging med meir. Til liks med kvinner er tilbakemeldinga frå mannlege pasientar at det å kunne møte medpasientar med same type erfaringar og problem er nyttig i ein behandlingssamanheng for å kunne utforske ein positiv mannsrolle i trygge rammer.

Det er viktig for oss å ha ein kontinuerleg refleksjon rundt kjønnsdelt behandling. Det skal skje gjennom god fagleg utvikling og praksisnær forsking som kan styrke kvaliteten på behandlinga og faktagrunnlaget for nytteverdien av denne typen behandling.

Avrusing

Avrusingstilbudet ved Skuteviken er kjønnsdelt med eigne avdelingar for kvinner og menn. Vi har 8 døgnplassar for kvinner og 15 døgnplassar for menn frå 18 år og oppover.

Avrusingsopphald

• Døgnbehandling
• Varigheit 1 til 2 veker

Avrusing er ei medisinsk- og psykososial behandling som skal hjelpe pasienten til å slutte å bruke rusmidlar.
Avrusing inngår oftast som eit ledd i eit behandlingsforløp som for eksempel:

• I forkant av vidare behandling i spesialisthelsetenesta
• Som eit ledd i ein kommunal rehabiliteringsprosess
• Før oppstart i LAR (legemiddelassistert rehabilitering)
• Kortvarig avrusing i pågåande poliklinisk behandling

Avrusinga omfattar kartlegging og utgreiing av pasientens tilstand, inkludert ønsker og behov for vidare behandling, og oppfølging dersom helsetilstanden gjer det mogleg.

Fellesnemnaren i alt vi gjer innan avrusing er relasjonsbygging. Det å få ein relasjon til den enkelte pasient, er slik vi ser det, nøkkelen til all god behandling. Når den mest akutte avrusingsfasen er over, er vi gode på å identifisere kor i endringsprosessen pasientane er, slik at vi kan strukturere samtalar med det formål å stimulere til endring.
I tillegg er vi opptatt av å tilføre kunnskap til pasientane. Dette gjer vi gjennom tematimar kvar veke, der tema er rusens funksjon, angst, personlegheitsproblematikk, meistringsstrategiar m.fl. Dei tilsette har også jamleg HLR- undervisning med pasientane og det blir tilbydd opplæring i nyxoid-nasespray og samtalar om overdoseførebygging.

Pasientane får også tilbod om trening, turar og avspenning med treningsterapeut og musikkterapi både i gruppe og individuelt saman med musikkterapeut.
Vi har i tillegg fleire tilsette med brukarerfaring på avdelingane. Dei tilbyr turar, samtalar og ei større innsikt og forståing for kva pasientane gjennomgår enn kva andre miljøterapeutar kan.

Siste del av avrusinga, med eventuell nedtrapping av legemidlar, kan ofte finne stad på ei stabiliseringsavdeling.
Det skal ikkje vere ventetid når ein pasient avsluttar avrusinga og skal følgast opp i annan døgninstitusjon/-avdeling.

Døgnbehandling kvinner


• Stabilisering
• Langtidsbehandling
• Varigheit 30-60 døgn.

Kvinneavdelinga ved Seksjon Skuteviken har 13 døgnplassar. Alle pasientar blir tildelt eit behandlingsteam ved innlegging. Dette består av pasienten, behandlingsansvarleg og behandlar i miljø. Sammen lagar teamet ein behandlingsplan, som beskriver målsetningane med opphaldet, og kva behandlingstilbod pasienten ønsker å bruke for å oppnå desse. Behandlingsteamet møtest jamleg for å justere planen dersom det er nødvendig. Vi er opptatt av at den enkelte skal få delta mest mogleg i utforminga av si eiga behandling.
Vi tilbyr fleire ulike behandlingstilbod ved seksjonen. I tillegg til samtaleterapi, har vi tilbod om treningsterapi, musikkterapi og individuell jobbstøtte (Jobb Først). Alle får tilbod om informasjonssamtalar om dei ulike tilboda.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?