logo

Bergen Addiction Research Group - BAR

​Bergen Addiction Research (BAR) er ei forskingssatsing ved Avdeling for rusmedisin med mål om å gje kunnskap som betrer behandlingen av personer med ruslidingar. Forskingsgruppa BAR jobbar tett med det kliniske fagmiljøet rundt LAR (Legemiddelassistert rehabilitering), brukarrepresentantar og forskarar på høgt internasjonalt nivå både i Noreg og andre land.

Les meir om BAR

BAR har bygga opp ei infrastruktur for å systematisk samle inn data om helsesituasjon for å betre diagnostikk, behandling og rehabilitering av blant anna folk som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR). BAR-organiseringa gir og moglegheit for å forske på ei rekke uavklarte problemstillingar med internasjonal relevans. Med arbeidar med både klinikknær forsking, psykisk og somatisk helse, farmakologi inkludert effekten av LAR-medisinar, helseprioritering og kostnadseffektivitet, og brukaropplevingar.

Kven er BAR?

BAR er ei gruppe med mykje klinisk og forskingserfaring knytta opp mot ruslidelsar:.

Lars Thore Fadnes

Forskingsleiar for BAR. Han er lege og spesialist i allmennmedisin med doktorgrad ved Universitet i Bergen og har jobba med forskning på hepatitt C hos folk med ruslidelsar, HIV, kostholdsmønstre og påvirking på sykdom. Han er førsteamanuensis (associate professor) ved Universitet I Bergen.

Kjell Arne Johansson

Kjell Arne Johansson er seniorforskar ved BAR og professor ved Universitetet i Bergen. Johansson har erfaring med å bygge opp og leie forskingsgruppa Globale Helseprioriteringer ved Universitetet i Bergen. Forskingsgruppa er i internasjonal forskingsfront på helseprioriteringsforsking. 

Else-Marie Løberg 

Avdelingsdirektør ved Avdeling for rusmedisin og professor ved Universitetet i Bergen. Jobbar med rus- og avhengigheitsmedisin, nevrokognisjon, psykose og brukarmedverknad, og leier/har leia forskingsprosjekt knytt til hjernefunksjon, psykose, traume, rus, genetikk, behandlingsstudiar og pasientnær forsking.

Fatemeh Chalabianloo

Spesialist i klinisk farmakologi og overlege ved Avdeling for rusmedisin og koordinerer metadonprosjektet. Chalabianloo er stipendiat knytt til BAR.

Christer Frode Aas

Stipendiat ved BAR og lege ved Avdeling for rusmedisin. Jobbar med rus- og avhengigheitsmedisin med klinisk erfaring frå LAR.

Jørn Henrik Vold

Stipendiat ved BAR og lege ved Avdeling for rusmedisin. Jobbar med rus- og avhengigheitsmedisin med klinisk erfaring frå LAR.

Christian Ohldieck

Overlege ved Avdeling for rusmedisin og jobbar med rus- og avhengigheitsmedisin og har brei klinisk erfaring både innanfor rus- og avhengigheitsmedisin og allmennmedisin.

Vi har også et team av brukerrepresentanter med mye fagkunnskap og stort engasjement med blant annet Ole Jørgen Lygren, Ronny Bjørnestad, Marianne Cook Pierron og Arild Knutsen i spissen.

Det er ei rekke andre personer som også gjer uvurderlege bidrag inn mot BAR: Trude Fondenes, Silvia Eiken Alpers, Cathrine Nygård, Arild Opheim, Siv-Elin Leirvåg Carlsen, Zhanna Gaulen, Christer Kleppe, Ragnhild Dårflot Olsen, Nina Elisabeth Eltvik, leger, psykologer og behandlere i LAR, og mange flere.

Vi har også tett samarbeid med Alexander Leiva, Svetlana Skurtveit, Peter Vickerman, Olav Dalgard, Ingvild Odsbu, Anne Halmøy, Håvard Midgard, Lennart Lorås, Jørgen G. Bramness, Nancy Laura Ortega Maldonado, Tone Lise Eielsen, Hugo Torjussen, Martine Lepsøy Bonnier, Anne Nordrehaug Åstrøm, Torgeir Gilje Lid, Tomas Mikal Lind Eagan, Tesfaye Madebo, Rune Nielsen, med flere.

Satsingsprosjekt

BAR vil utarbeide kunnskap som er relevant for fagmiljø, brukarar, forskningsmiljø og beslutningstakarar, som kan danne grunnlag for betre behandling for dei med rusliding. BAR har som mål å betre helsesituasjonen hos dei med rusliding både i Noreg og i resten av verda. Vi har etablert eit helseregister og ein forskingsbiobank som også bidrar til dette. Det er i dag fleire pågåande forskingsprosjekt innan BAR:
INTRO-HCV

INTRO-HCV er en studie der en ser på effekten av å integrere behandling av hepatitt C inn i LAR-behandling og se hvordan dette påvirker muligheten for å kureres for hepatitt C og hvilken helsekonsekvenser dette gir

ATLAS4LAR

ATLAS4LAR har fokus på å redusere blant anna lungesjukdommar og annen sykdomsbyrde hos dei som får legemiddelassistert rehabilitering[LTF1]

Metadonstudien

I metadonstudien vil vi evaluere samanheng mellom dose og serumkonsentrasjon av metadon og opplevd effekt og biverknader av denne substitusjonsbehandlinga

Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, Financing and performancE (SELFIE)

Dette prosjektet ser på korleis ulike behandlingsmodellar påverkar på helseutfall

Fann du det du leita etter?