HELSENORGE

Rusmedisin Seksjon forsking

Det har i dei seinaste åra vore ei aukande satsing på forsking og kvalitetsutvikling innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB).

Avdeling for rusmedisin (AFR) er involvert i fleire ulike forskings- og kvalitetsutviklingsprosjekt og samarbeider mellom anna med Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

Fann du det du leita etter?