Rusmedisin Askøy

Seksjon Askøy tilbyr frivillig døgnbehandling til pasientar med eit langvarig og omfattande rusproblem. Vi har også ein stabiliseringspost som tar imot pasientar frå Akuttposten ved Bergen legevakt. Vi ønskjer å skape eit miljø som legg til rette for at kvar pasient styrkjer eigne ressursar, byggjer sosial og kulturell kompetanse, og kan trene på og erfare auka rusmeistring og livskvalitet.
Les meir om Rusmedisin Askøy

Rusmedisin Askøy


Fagleg ideologi 

Den faglege ideologien vår bygger på integrasjon av ulike sosiale, psykologiske og medisinske teoriar og metodar. Vi legg stor vekt på nyare kunnskap om nevrobiologi, om tilknyttingspsykologi, utviklingspsykologi, motivasjonspsykologi og tydinga av sosialt fellesskap og tilhøyrsle.

Yrkesgrupper

 • Lege/psykiater
 • Psykolog 
 • Klinisk sosionom 
 • Aktivitetskoodinator 
 • Sjukepleiar
 • Vernepleiar 
 • Miljøassistent

Seksjonsleiar

Karl Trygve Druckrey-Fiskaaen
Telefon: 56 15 51 88

Checkware

Kontakt

Oppmøtestad
Haugane 9

Logg inn for å endre time

Telefon
56 15 51 19

Sengepostane våre

 • Kvinneposten

  Kvinneposten gir rusbehandling til kvinner med rus- og medikamentavhengigheit. Posten er ein del av Seksjon Askøy i Avdeling for rusmedisin.

 • Mannspost 1

  Mannspost 1 gir rusbehandling til menn med alkoholavhengigheit. Posten er ein del av Seksjon Askøy i Avdeling for rusmedisin.

 • Mannspost 2

  Mannspost 2 gir rusbehandling til menn med avhengigheit av narkotiske stoff. Posten er ein del av Seksjon Askøy i Avdeling for rusmedisin.

 • Stabiliseringsposten

  Stabiliseringsposten tilbyr stabilisering og avklaring av vidare behandlings- og hjelpebehov. Posten er ein del av Seksjon Askøy i Avdeling for rusmedisin.