Pasientrettar og samhandling

 • Behandlingsfrist og ventelister

  Pasientar som har fått innvilga rett til prioritert helsehjelp får samtidig ein juridisk bindande frist for når helsehjelpen (behandlinga) skal være starta. Seksjon samhandling, ved Avdeling for rusmedisin, arbeider for å unngå brot på behandlingsfristen.

 • Brot på behandlingsfrist

  Avdeling for rusmedisin og Seksjon Samhandling arbeider kontinuerleg med å unngå brot på behandlingsfrist. Om vi ikkje kan tilby behandling innan behandlingsfristen har pasientan rett til å få behandlingsplass gjennom HELFO pasientformidling.

 • Oppfølging av gjestepasientar

  Seksjon Samhandling følgjer opp pasientar som mottek rusbehandling ut over dei offentlege og private institusjonar som Helse Vest har avtale med.

 • Tilbakehald utan eige samtykke (tvang)

  Seksjon Samhandling ved Avdeling for rusmedisin handsamar saker vedrørande førebuing, innlegging i institusjon etter §§ 10-2 og 10-3 i Helse- og omsorgstenestelova (HOL). Seksjonen koordinerar også vidare frivillig behandling eller bidreg t...

Fann du det du leita etter?