Norsk akademi for habiliteringsforskning

Føremålet med Norsk akademi for habiliteringsforskning er å styrke kvaliteten på tenesteytinga gjennom auka fokus og satsing på forsking i habiliteringsfeltet.

Norsk akademi for habiliteringsforskning er basert på samarbeid mellom representantar for habiliteringsverksemder i spesialisthelsetenesta og ved universitet og høgskoler i Norge. Forløpar for «akademiet» var Nasjonalt forskningsnettverk innen (barne)habilitering som ble grunnlagt ved Oslo universitetssykehus i 2010. Frå 2012 har leiing av nettverket gått på omgang mellom helseregionane for periode på 2 år av gangen.

I 2018 og 2019 er det Helse Midt-Norge som har leia netterket. I 2016 og 2017  Helse Sør-Øst, 2014 og 2015 Helse Nord og 2012 og 2013 Helse Vest. For 2020 og 2021 vil det vere Helse Vest som leiar nettvereket igjen.

Forskingsnettverket har følgjande målsettingar:

  • skape ein nasjonal møteplass der pågåande forsking innan habilitering kan bli presentert og synliggjort.
  • vere ein arena for kontakt mellom fagpersonar som driv med forsking innan habilitering.
  • vere kontaktpunkt mellom nasjonale og internasjonale forskingsmiljø
  • vere pådrivar for formidling av forskingsresultat
  • stimulere til prosjektutvikling og prosjektsamarbeid gjennom årlege møter i forskingsnettverket

Nasjonal forskingskonferanse innan habilitering 15. april 2021

Den årlege forskingskonferansen arrangerast torsdag 15. april 2021. Konferansen haldast på Clarion Hotel Bergen Airport. Vi håper å sjå deg!

Konferansen skulle vert arrangert torsdag 29. oktober 2020, men blei utsett grunna koronasituasjonen.

Les meir om forskingskonferansen innan habilitering

Program og påmelding

Program for forskingskonferansen planleggjast i samarbeid mellom representantar for regionane og det er nå besluttet at vi utsetter konferansen til 15. april 2021. Program og påmleding blir lagt ut høsten 2020. Konferansen finner sted på Clarion Hotel Bergen Airport.

Fann du det du leita etter?