Norsk akademi for habiliteringsforskning

Føremålet med Norsk akademi for habiliteringsforskning er å styrke kvaliteten på tenesteytinga gjennom auka fokus og satsing på forsking i habiliteringsfeltet.

Norsk akademi for habiliteringsforskning er basert på samarbeid mellom representantar for habiliteringsverksemder i spesialisthelsetenesta og ved universitet og høgskoler i Norge. Forløpar for «akademiet» var Nasjonalt forskningsnettverk innen (barne)habilitering som ble grunnlagt ved Oslo universitetssykehus i 2010. Frå 2012 har leiing av nettverket gått på omgang mellom helseregionane for periode på 2 år av gangen.

I 2018 og 2019 er det Helse Midt-Norge som har leia netterket. I 2016 og 2017  Helse Sør-Øst, 2014 og 2015 Helse Nord og 2012 og 2013 Helse Vest. For2020 og 2021 vil det vere Helse Vest som leiar nettvereket igjen.

Program for den årlege forskingskonferansen planleggjast i samarbeid mellom representantar for regionane.

Forskingsnettverket har følgjande målsettingar:

  • skape ein nasjonal møteplass der pågåande forsking innan habilitering kan bli presentert og synliggjort.
  • vere ein arena for kontakt mellom fagpersonar som driv med forsking innan habilitering.
  • vere kontaktpunkt mellom nasjonale og internasjonale forskingsmiljø
  • vere pådrivar for formidling av forskingsresultat
  • stimulere til prosjektutvikling og prosjektsamarbeid gjennom årlege møter i forskingsnettverket

Forskingskonferansen 2020 arrangeres tirsdag 29. oktober på Clarion hotel Bergen Airport. Meir informasjon om program og påmelding blir lagt ut i juni 2020.

Den årlege nasjonale foskingskonferansen arrangerast i år 31. oktober 2019 på Værnes

Fann du det du leita etter?