HELSENORGE

Koordinerande eining (KE) for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen

Koordinerande eining i sjukehusa skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen, og ha oversikt og kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstenester i kommunehelsetenesta. Eininga skal bidra til å sikre helhetlig tilbod til pasientar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering gjennom å ha overordna ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator. 
Fann du det du leita etter?