konseptskisse

Nye ReHabiliteringsklinikken på Nordås

Lokala til ReHabiliteringsklinikken på Nordås er ikkje godt nok tilpassa dei pasientane dei tek i mot i dag. Dagens pasientgruppe har behov for medisinsk behandling samtidig med sjukehusrehabilitering. Pasientane i dag er mykje sjukare enn den gruppa bygget opphaveleg var planlagt for.

For Helse Bergen er prosjektet på Nordås eit tilbod som skal vere framtidsretta og eit bærekraftig knutepunkt. Det vil bli eit senter for intensivert og høgspesialisert habilitering og fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Vest. Nye og moderne lokalar (nye og eksisterande) legg til rette for eit høgkompetent fagmiljø, leiande innan behandling, samhandling, forsking, kompetanseutvikling og teknologi.

Bygningsmassen og det tekniske anlegget skal representere eit helsefremjande bygg. Heile konseptet, både med tanke på prosjektering og byggemetodikk, skal ta omsyn til pasientgruppas spesielle behov og utfordringar, samt tilstrebe og støtte overordna klima og miljøføringar med tanke på prosjektets totale CO2 fotavtrykk i alle ledd. Både i byggje,- og driftsfase.

Les konseptrapporten

Kva er bakgrunnen for nytt bygg?

Byggeprosjektet ny ReHabiliteringsklinikk skal etablere eit sengebygg som er tilpassa dagens pasientar på Nordås. Eksisterande bygningar på Nordås var opphavleg tilpassa ei anna pasientgruppe enn dei som i dag er innlagt ved ReHabiliteringsklinikken. Dagens pasientgruppe har behov for medisinsk behandling samstundes med spesialisert sjukehusrehabilitering i tidleg fase. Pasientrom og areal i eksisterande eining er ikkje tilpassa alvorleg sjuke pasientar, med behov for spesialisthelsetenester.

Forutan lokale som ikkje er tilpassa drifta, har verksemda vakse ut av eksisterande lokalar på Nordås. Det er tatt i bruk to brakkar på Nordås og to av einingane i ReHabiliteringsklinikken er lokalisert utanfor Nordås; på Nesttun og Breistein.

Spreidd lokalisering og ein bygningsmasse som ikkje er tiltenkt dagens bruk, gjev utfordringar både med omsyn til drift av verksemda og helse, miljø og sikkerheit for pasientar og medarbeidarar.

Helse Bergen får med ei utviding eit fullverdig bygg for døgnpasientar, og vert eit tyngdepunkt for spesialisert rehabilitering og habilitering. Nybygget legg til rette for samlokalisering av Avdeling for fysikalsk me¬disin og rehabilitering (AMFR), Habiliteringsavdelinga for vaksne (HAVO) og Regionalt kompetansesenter for ha¬bilitering og rehabilitering på Nordås. 

Kva er forventa framdrift?

Målet er å gå i gang med forprosjekt med ytterligare detaljplanlegging av utvidinga etter sommaren 2020. Førebels plan er å ferdigstilla forprosjektet våren. Bygginga vil kunne starte opp siste halvår 2021, om vi får den framdrifta i forprosjektet som vi ønskjer.

Framdrifta vil og vere avhengig av kor godt og raskt vi klarer å jobbe med tenesteutvikling og organisasjonsutvikling som eit heile. Det er viktig å sjå drifta og bygget i ein samanheng. Det vil bli ein spennande fase framover med behov for nytenking og godt samarbeid på tvers i klinikken.

Kva betyr eit nytt bygg for pasientane våre?

Nytt bygg vil betre habiliterings- og rehabiliteringstilbodet til pasientar med medisinske behov og komplekse funksjonsnedsetjingar. Dette vil vere særskilt viktig for dei pasientane som kommunane ikkje har tilbod til. Eit nytt bygg med full sjukehusstandard vil gje redusert behov for overflyttingar frå Nordås til andre kliniske avdelingar i Helse Bergen. Prosjektet har og ei målsetning om å ta i bruk nye teknologiske løysingar som vil styrka brukarmedverkinga.

Ved å samlokalisere alle einingane i ReHabiliteringsklinikken vil dette vil gje eit betra grunnlag for å vidareutvikle og effektivisere tenestene. Ein vil og vere betre rusta til å møte framtidige krav til spesialisering av tenestene, effektivitet og lik tilgang til habilitering for vaksne i føretaket.

Byggeprosjektet den nye ReHabiliteringsklinikken på Nordås skal på best mogleg måte bidra til å støtte pasientar med motivasjon til livslyst og livsmot etter ein alvorleg skade.

Kva vil eit nytt bygg kunne bety for våre tilsette?

Dei tilsette har i dag ein arbeidsplass som ikkje er godt nok tilrettelagt for dei tenestene dei tilbyr. For store avstandar og lokale som ikkje opphavleg er tilrettelagt for pasientgruppa, gjer arbeidsdagen deira tidvis utfordrande. Ferdigstilling av prosjektet vil ha stor innverknad på arbeidsdagen for dei tilsette. Dei vil få ein forbetra tilrettelegging i bygget for døgnpasientar, minska avstandar og meir tilgjengelege behandlingslokale, teknologi og anna infrastruktur.

Samlokalisering av alle einingane vil auka kompetanseutveksling og utvikling på tvers av fag og profesjon og sikre heilskapleg tilnærming til klinikken sitt fagfelt. Prosjektet har høg fokus på arealutforming som støtter opp under ein god logistikk og legg til rette for ein felles arbeidskultur ved å samle kontorarbeidsplassane og personalromma.

Fann du det du leita etter?