Tilvising til mammografi og brystkreft

Brystdiagnostisk senter ved Radiologisk avdeling har ansvar for å vurdere tilvisingane til brystdiagnostikk ved Haukeland universitetssjukehus. Dette gjeld alle tilvisingar til mammografi eller ultralyd av bryst.

mammografi pasient personell
 
For å kunne gjere riktige prioriteringar som sikrar eit raskt og godt tilbod, er vi heilt avhengige av ei grundig klinisk undersøking og gode tilvisingar frå fastlege.


Nye tilviste pasientar

Nye tilviste pasientar må alltid ha fått utført ei klinisk undersøking frå den som tilviser. 
Ved kliniske funn eller funn på bilete vil radiologar ved Brystdiagnostisk senter utføre ein biopsi. 

Dersom det er mistanke, påvist malignitet eller andre funn som krev vidare utgreiing/behandling vil pasienten automatisk bli tilvist til Avdeling for bryst og endokrin kirurgi, Kirurgisk klinikk. 

1. Klinisk mistanke om brystkreft

Pasientar, uansett alder, med klinisk mistanke om brystkreft kan få time til trippel- diagnostikk allereie neste dag, eller innan få dagar. Kriterium som må vere oppfylt for å få tildelt rask time er at minst to av desse punkta (a, b, c, d) ligg føre:

a. Kul i brystet hos pasient over 40 år, eller hos pasient med førstegradsslektning med cancer mamma før 50 år.

b. Tilkommet suspekt tumor palpabel for tilvisande lege

c. Inndraging i relasjon til tumor (ved elevasjon av armane).

d. Palpabel forstørra lymfeknute i axille (sideskilnad), og samstundes tumor mamma.

Ta kontakt md Brystdiagnostisk senter på telefon 55 97 40 00 for avtale om time samme dag eller innan få dagar (pasienten må då ha med tilvising ved frammøte til timen). 

Tilvisinga kan også bli sendt på vanleg måte. 

2. Alle pasientar med palpabel tumor i mamma/kliniske funn (muleg brystkreft) 

som ikkje kjem inn under kriteria for rask time, skal tilvisast til Brystdiagnostisk senter. 

Vårt mål er kort ventetid for alle i denne gruppa, og vi prioriterer etter kor sannsynleg mistanken er for kreft.

3. Andre kriterier for tilvising til mammografi prioriterast i denne rekkefølgen:

a) Etter operasjon for brystkreft

Pasientar som er operert for ca mamma og blir tilvist frå fastlege etter 1.september 2013 vil etter ny rutine bli satt opp til årleg kontroll-mammografi i 10 år utan ny tilvising. Fastlege skal få tilbakemelding årleg.

NB: Brystdiagnostisk senter ved Radiologisk avdeling utfører berre bildediagnostikk. Etter at Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi har avslutta sine kliniske kontrollar, må fastlegen utføre vidare kontrollar av pasienten. Ved ny klinikk må fastlegen sende ny tilvising til Brystdiagnostisk senter.

b) Genetisk årsak

Personar som etter anbefaling frå Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM) blir tilvist for årleg kontroll, må stadfesting frå medisinsk genetikk leggast ved første tilvisinga frå fastlegen. 

Pasientar som tilvisast frå fastlege etter 1. september 2013 vil etter ny rutine kallast inn til ny kontroll-mammografi ein gong i året utan ny tilvising, (ny rutine). Fastlege skal få tilbakemelding årleg. Det må sendes ny tilvising ved ny klinikk.

Kategori 3a og 3b blir prioritert og får time eitt år etter førre undersøking, eller omlag 1 månad etter første mottatte tilvising frå fastlege.

c) Pasientar mellom 40-50 år, og over 70 år som tilvisast med vag klinisk indikasjon får time til undersøking dersom BDS har ledig kapasitet, nokre veker ventetid må påreknas.

d) Pasientar under 40 år med vag klinisk indikasjon, som til eksempel smerter, vil ikkje bli prioritert i periodar med liten kapasitet, og må rekne med å bli returnert. 

Dei må i så fall nytte private tilbod med høgare eigenandel. (Denne gruppa blir berre tildelt time når BDS har ledig kapasitet, dei må rekne med ventetid på fleire veker).

Screening

Kvinner i alder 50-69 år utan tumor i mamma får primært mammografi gjennom tilbod om screening, og bør bli oppmoda til å nytte tilbodet. Alder ved første invitasjon vil variere frå 50-53 år, men alle vil få 10 invitasjonar. 

Dersom dei ikkje møter til time for screening vil dei ikkje få tilbod hos oss utan klinikk som skrive i punkt 1, punkt 2 eller punkt 3 a eller b.


Kontaktinformasjon

Telefon​

55 97 40 00

Tilvisinga sendast til:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Brystdiagnostisk senter
Postboks 1400
5021 Bergen

Ver vennleg å bruke fullt 
namn på senteret, ikkje berre 
forkortinga «BDS».​

Fann du det du leita etter?