HELSENORGE

Fengsels­helseteneste

Vi tilbyr allmennpsykiatrisk helseteneste ved helseavdelingar i Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel (samlokalisert med førstelinetenester), samt ulike behandlings- og påverknadsprogram eller tiltak som er drive i samarbeid med Kriminalomsorga.

Seksjonen driv kartlegging og behandling av domfelte med behov for psykisk helsevern, samt utstrakt rettleiing og undervisning overfor andre samarbeidspartnarar innan Kriminalomsorga sine einingar.

Seksjonsleiar: Bjørn Vatle

Fann du det du leita etter?