Stemningslidingar

Avdeling for stemningslidingar står for utgreiing, diagnostisering og behandling av vaksne med stemningslidingar. 
Vår målgruppe er i hovudsak pasientar med bipolar liding, depresjon, mani, affektiv psykose, blandingstilstandar og uavklarte tilstandar.
Les meir om Stemningslidingar

Stemningslidingar

Avdeling for stemningslidingar har to døgnseksjonar lokalisert på Sandviken. Seksjonane S1 og S6 har kvar 10-12 enkeltrom og gir eit tilnærma likt behandlingstilbod.

Om avdelinga

Målgruppa vår er i hovudsak vaksne med bipolar liding, depresjon, mani, affektiv psykose, blandingstilstandar og uavklarte tilstandar. Dei fleste pasientane kjem til oss frå Psykiatrisk akuttmottak (PAM). Alle døgnseksjonane er godkjende for tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernlova.

Vår hovudoppgåve er å greie ut og behandle pasientar med stemningslidingar. Vi har som mål å gi tverrfagleg og god behandling til denne gruppa. Eit opphald hos oss kan vare frå nokre dagar til nokre veker, i enkelte tilfelle lengre. Før utskriving vil vi kartlegge den einskilde sitt behov for vidare oppfølging. Vi samarbeider tett med distriktspsykiatriske senter, kommunale tenester og fastlegar.

Behandling

Vi nyttar ulike behandlingsformer som psykoterapi, medikament, fysisk aktivitet og individuelt tilpassa miljøterapi. Miljøterapien vil kunne dreie seg om hjelp til å skape struktur i kvardagen, aktivitet, støttesamtalar og trygging. Aktivitørane på dei ulike døgnseksjonane har eit bredt spekter av aktivitetstilbod. På kvar seksjon tilbyr vi gruppeundervisning for pasientar om ulike tema knytt til psykisk liding. Vi samarbeider også med andre seksjonar om utgreiing og behandling, til dømes Seksjon for ECT (elektrokonvulsiv behandling).

Personale

Vi har ei tverrfagleg samansett personalgruppe. Kvar seksjon har aktivitør, sosionom, psykiater, lege, psykolog eller psykologspesialist, sjuke- og vernepleiarar, hjelpepleiarar og assistentar. Faggruppene arbeider i team slik at kvar pasient får tildelt fast behandlar og eigne miljøkontaktar. Sjukehuset har også prest tilsett. Alt helsepersonell har taushetsplikt. Vi arbeider for å få til eit godt samarbeid med pårørande.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Psykiatrisk poliklinikk har eigen inngang til venstre for Bygg 6 der resepsjonen held hus i Psykiatrisk klinikk i Sandviken.
Døgnseksjonane ved avdelinga har same inngang som resepsjonen. Sengepostane er i følgande etasjar: S1 er i 1. etasje og S6 i 3. etasje.

Telefon
55 97 50 00 eller 55 95 84 00
Forløpskoordinator akutt/korttid Linn-Mari Duesund 55 95 84 85
Forløpskoordinator akutt/korttid Nina Jensen Kristiansen 55 95 85 92
Forløpskoordinator poliklinikk Liv Blekastad Watson 55 95 85 03
Telefon poliklinikk 55 95 85 03
Telefon S1 - 55 95 87 10
Telefon S6 - 55 95 87 60
Sjukehuset i Sandviken
Besøksadresse
Sandviksleitet 1, (Kart)
5036 Bergen
Telefon
55 97 50 00 eller 55 95 84 00

Buss

​Samtlege nordgåande rutebussar går forbi sjukehuset i Sandviken. Busstoppet heiter ​Gamle Bergen.

Reiseplanleggar på Skyss si nettside

Parkering

​​Parkering for pasientar og pårørande i Sandviken er den store parkeringsplassen foran sjukehusbygningane.  

Prisar
Kl. 08.00-17.00 Kr 10,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 210,- per døgn
Kl. 17.00-21.00 Kr 10,- per påbegynte 30 minutt
Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt

Dr. Martens
Besøkande til avdelingar som held til i bygget Dr. Martens kan få parkeringsoblat for den tida de skal besøke nokon. Ta kontakt med tilsette på avdelinga de skal besøke for å få dette.


 

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Psykiatrisk poliklinikk for stemningslidingarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/stemningslidingar/psykiatrisk-poliklinikk-for-stemningslidingarPsykiatrisk poliklinikk for stemningslidingar

Fann du det du leita etter?