Seksjon for spiseforstyrringar

Krav til tilvising av pasientar

Henvisingar til Regional avdeling spiseforstyrringar må innehalde informasjon som viser om pasienten kan ha rett til behandling ved avdelinga. 

Sjekkliste for tilvising

 1. Henvisingsgrunn (t.d. anorexia nervosa, bulimia nervosa)
 2. Kort om bakgrunn: (t.d. familieforhold og om pasienten har omsorg for eigne barn, opphopning av spesielle tilstander i familien, sivilstand, nettverk, psykososiale forhold, bustad, skule/arbeid, inntektskjelde, kontakt med NAV).
 3. Psykiatrisk sjukehistorie: (t.d. tidlegare kontakt med spesialisthelsetenesta: sjukehus- eller opphald på DPS, andre psykiske lidingar).
 4. Somatisk sjukehistorie: (t.d. somatiske komplikasjoner som følge av spiseforstyrringa, lavaste vekt, hypokalemi, synkoper, lav beintetthet, problem med tenner, andre somatiske sjukdomar, tidlegare innleggelse ved somatisk sjukehus).
 5. Nikotin og rusmidler.
 6. Samarbeidspartnar: individuell plan, etablert samarbeid med kommunen eller andre helseaktører).
 7. Aktuelt:
  • vekttap/vektutvikling
  • spisemønster inkludert hyppighet av oppkast
  • overopptatthet av kropp, vurdering/oppfatting av eigen kropp, kroppssjekking
  • bruk av avførande midler, vanndrivande midler eller vektreduserande midler, motivasjon for endring
  • sjølvskading
  • suicidalitet
 8. Generell somatisk status:
  • Puls, BT, temp, ekg, hydrering/ødemer. Resultat av relevante utredninger og undersøkelser, aktuell vekt, høgde og BMI, resultat av ev. måling av beintetthet
  • Blodprøver: Hb, LPK med diff-telling, TRC, s-glucose, s-natrium, s-kalium, s-klor, s-magnesium, fosfat, kalsium, s ferritin, s-albumin, bilirubin, kreatinin m GFR, ALP, ALAT, gamma GT, CK, TSH og Fritt T4
  • Ut over dette rekvirere laboratorietester på klinisk indikasjon
  • Henvise til Dexa-måling (beintetthet) på indikasjon
  • Medikament
  • Allergi
Alle pasienter vil innan10 kvardagar etter mottatt henvisning motta brev med dato for første vurderingssamtale og namn på behandler.

Referanser


Fann du det du leita etter?