Kvalitativ forskingsstudie - Lavterskeltilbod for folk med psykoseplagar

Ønsker du å delta i ei kvalitativ forskingsstudie som vil undersøke korleis folk som har vore i kontakt med TOPS-teamet (Tidleg oppdaging av psykose) ved Haukeland universitetssjukehus har opplevd hjelpeapparatet?

I studien «En undersøkelse av unges levde erfaringer av å møte et lavterskeltilbud for folk med psykoseplager» ønsker vi å vite kva som har vore til hjelp og til hinder for deg for å få god psykisk helse.

Dine erfaringar - positive så vel som negative - vil kunne gi verdifull kunnskap til helsearbeidarar om korleis dei på best mogleg måte kan møte andre som er i liknande situasjonar som du har vore i.

Forskningsstudien er forankra i ein større forskningsparaply ved Haukeland universitetssjukehus kalla Bergen Psykoseprosjekt 2, og blir leia i samarbeid med forskarar frå Høgskolen i Bergen. Prosjektet er også eit samarbeid mellom forskarar i Bergen og ved Yale University i USA.

Følgande problemstillingar vil blant anna bli belyst: 

Korleis opplevde du møtet med eit slikt oppdagelsesteam så vel som dei vidare psykiske helsetenestane? 
Kva er di erfaring med kva som er til hjelp og til hinder i dine møte med hjelpeapparatet? 
Og korleis ser du på kva det vil seie å bli betre i forhold til psykoserelaterte plagar?
Prosjektet består av to delstudier. Til saman vil det bli rekruttert mellom 30 og 50 personar i prosjektet.


Lurer du på noko?

Ta kontakt med

Prosjektleder 
Marius VesethFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.