HELSENORGE
Nærbilde av hendene til to som holder hverandre i hendene. Foto

Samskaping i Vest

I programmet Samskaping i Vest samarbeider Øyane distriktpsykiatriske senter (DPS) med Askøy kommune, Øygarden kommune og NAV Region Vest om å skape betre tenester for innbyggarar og felles brukarar som har vanskar med psykisk helse og rus.

Bakgrunn

Behov for betre samhandling og heilskapelege tenester

Samarbeid mellom tenester som gir tilbod til menneske med vanskar knytt til​ rus og psykisk helse er for dårleg i følge Sintef (Samhandling mellom kommuner og sykehus - ks.no​), og riksrevisjonen (Undersøkelse av psykiske helsetjenester - riksrevisjonen.no). 

Samhandlingsreforma og etablering av Helsefellesskap (Prop. 102 L 2020–2021- regjeringen.no​) har som mål å søke å løyse desse utfordringane.

Samhandlingsdagen 2019

​På den store samhandlingsdagen 14. juni 2019 deltok 100 personar, både pasientar, pårørande, tilsette og leiarar fra Øygarden kommune, Askøy kommune, Øyane DPS, Psykiatrisk klinikk, Avdeling for rusmedisin (AFR) og NAV - og skapte felles utfordringsbilde og draumar for framtida.

For å arbeide for meir samanhengande og heilskaplege tenester, og å løyse utfordringar i vår region blei programmet Samskaping i Vest etablert. 

Organisering og leiar

​Programansvarleg: Trude Senneseth, psykologspesialist
Styringsgruppe: DPS råd
Prosjekteigar: Liv Åse Dybdal, klinikkdirektør, Øyane DPS

Kontakt​

Trude Senneseth
Psykologspesialist og programansvarleg for Samskaping i Vest

E-post: trude.senneseth@helse-bergen.no


Prosjekt i programmet

Samskaping i Vest blei etablert for å arbeide for meir samanhengande og heilskaplege tenester, og å løyse utfordringar i denne regionen. Programmet består av fleire prosjekt:

1. Nettverk for erfaringskompetanse

Prosjektleiar
Kathrine Mydland Aas

Mål
Nettverk etablert fordi pasientar og pårørande skal vere i fokus i all utvikling i programmet «Samskaping i Vest». Då treng vi stemmar med ​erfaringskompetanse som kan delta i prosjekt og utvikling.

10 personar deltek i nettverket som har kvartalvise møte.

Representantar frå nettverket møter i:

 • ​DPS råd
 • DPS utvida leiarteam

2. Nettverk for leiarar

Prosjektleiar
Liv Åse Dybdal

Mål
Å skape framtida saman - og leie saman - på tvers av og mellom organisasjonane. Felles dialogar og prioritering av utviklingsområde for betre samarbeid.

20 leiarar frå Øyane DPS, BUP, Avdeling for rusmedisin, Askøy kommune, Øygarden kommune og NAV deltek i nettverket som har kvartalvise møte.

Tema

 • Å bli kjent mellom organisasjonar, skape forståing for felles samfunnsoppdrag
 • Skape realistiske forventningar til kvarandre og felles prioriteringar av satsingar
 • Felles og transparent utgangspunkt for systematisk kvalitetsforbetring av samarbeidsrelasjonar ved kartlegging av relasjonell kapasitet med Joint Action Analytics; samarbeidsrelasjonar slik tilsette rapporterer dei.

3. Legenettverk

Prosjektleiar
Øystein Elgen, overlege

Mål
Skape optimal samhandling mellom fastlegar og Øyane DPS / BUP Øyane, med nøgde pasientar og helsearbeidarar, og sikre gode, føreseielege pasientløp.

Prosjektgruppe
Askøy kommune, Øygarden kommune, BUP Øyane, Øyane DPS

Tema
Tilvisingskvalitet, dialogar / elektroniske meldingar og felles fagkurs for legar

4. Samhandlingsforløp - StimuLab

Prosjektet skal ta i bruk tjenestedesign som metodikk for utvikling av nye modellar for samarbeid og utvikling av tenestene.

Tenestedesign skal bidra til å sikre at pasienten er i sentrum, og er ein godt eigna metodikk for å ta fatt i og løse komplekse problem. 

Les meir om prosjektet StimuLab her

5. Utgreiingsteam og redusere ventetid

6. IHelp 24/7 (erstatta av Storbrukerprosjektet)

7. Erfaringskoordinator på tvers

Prosjektleiar
Kathrine Mydland-Aas

Mål
Betre samarbeid mellom kommune, NAV og spesialisthelsetenesta rundt felles pasientar. Det er behov for betre samarbeid før, under og etter behandling ved DPS, der kunnskap om og tilgang til ulike tilbod er sentralt.

Tema
Arrangerer mellom anna messa «Frå A til Ø» der lokale frivillige tilbod har vore inviterte til å presentere seg, og Erfaringskafé når covid-situasjonen tillet å samlast.

8. Leiing av samhandling og innovasjon i eit helsefellesskap for psykisk helse - forskingsprosjekt

Utviklings- og forskingsprosjekt i PhD-programmet Ansvarleg innovasjon og regional utvikling som understøttar programmet Samskaping i Vest. 

Setter fokus på leiing av innovasjon og samhandling i organisasjonar på tvers av sektor og nivå.

PhD-kandidat
Trude Senneseth

Prosjektansvarleg og rettleiar
Laila Nordstrand Berg, Høgskulen på Vestlandet

Rettleiar
Ottar Ness, NTNU

9. Svingdørsprosjektet (tidl. Storbrukerprosjektet)

Prosjektet er eit tenesteinnovasjonsprosjekt ved Øyane DPS, Askøy kommune, Øygarden kommune, Psykiatrisk akuttmottak og Kompetansesenter for sikkerheits-, fengsels- og rettspsykiatri.

Les meir om prosjektet:

Innsiktsrapport med oppsummering og samanstilling av funn frå arbeidet (PDF) (innomed.no)

Prosjektleiar
Mette Senneseth, PhD/førsteamanuensis
E-post: mette.senneseth@helse-bergen.no​

Samskaping i Vest - milepælar

 1. 2019

  • Den store samhandlingsdagen

 2. 2019

  • Nettverk for erfaringskompetanse

  • Nettverk for legar

 3. 2020

  • Nettverk for leiarar

  • Forskingsprosjekt som støttar leiing av innovasjon

  • Prosjekt Utgreiingsteam for å redusere ventetid

 4. 2020

  • Erfaringskonsulent på tvers

 5. 2020 / 2021

  • StimuLab prosjektet - Pasientens helseteneste i eit helsefellesskap

 6. 2021

  • IHelp 24/7

  • Nytt prosjekt knytta til samarbeid rundt pasientar med mange innleggingar: INNOMED støttar «Svingdørsprosjektet»

 7. 2022

  StimuLab-prosjektet «Pasientens helsetjeneste i et helsefellesskap, pilotering del 2»

 8. 2022

  «Svingdørsprosjektet» får innovasjonsmidlar frå Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Fann du det du leita etter?