Utsikt mot Ulriken og Bergen by sett fra Puddefjordsbroen. Foto

Medikamentfritt behandlingstilbod

Visste du at du har rett til å velje mellom ulike behandlingsmetodar?

Ved alle distriktspsykiatriske senter i Bergensområdet tilbyr vi no medikamentfrie behandlingstilbod.Kva meiner ein med eit medikamentfritt behandlingsforløp for psykose?

Eit medikamentfritt behandlingsforløp er eit aktivt, recovery-basert tilbod for menneske med psykoselidingar. Behandlinga blir tilpassa den enkelte brukar, og inneheld ein kombinasjon av fleire kunnskapsbaserte metodar. Behandlinga er fleksibel, og tillèt at brukaren kan nytte antipsykotika i låge dosar i akutte fasar. Tilbodet kan også kombinerast med andre medisinar eller andre behandlingstilbod.

Kva er recovery?

Recovery-orientert praksis bygger på å anerkjenne at kvar person har rett til å bestemme og definere sitt eige liv, og at val speler ei sentral rolle i korleis vi definerer oss sjølve. Det betyr at ein må tenke annleis om personar i tilfriskning, og endre rolla frå å vere ein mottakar av eit tilbod - til å bli aktiv i si eiga behandling, og ha fokus på den friske delen av eit menneske.

Kvifor eit slikt tilbod?

Antipsykotiske medisinar er tilrådd ved psykoselidingar. Nokre brukarar oppnår likevel ikkje ønskt effekt, eller dei kan oppleve at biverknadar står i vegen for funksjonell betring. For dei kan eit medikamentfritt behandlingstilbod vere eit alternativ som kan bidra til eigarskap til behandlinga, godt samarbeid og eit betre liv.

Kven kan få dette tilbodet?

Det medikamentfrie behandlingstilbodet gjeld for deg som vil redusere eller avslutte bruk av antispykotika, og der behandlar i spesialisthelsetenesta vurderer det som forsvarleg.

Kva er innhaldet i eit medikamentfritt behandlingsforløp?

Vi tilbyr kunnskapsbaserte tiltak etter nasjonale retningslinjer. Tiltaka skal tilpassast dine ønske og behov. Behandlingstilbodet ditt blir til i samarbeid mellom deg og din behandlar. Eksempel på tiltak er:

  • Kognitiv åtferdsterapi. I kognitiv åtferdsterapi undersøker vi samanhengen mellom tankar, følelser, kroppslege reaksjonar og åtferd. Målet er at ei slik forståing sakte, men sikkert bidreg til at du kan få ein betre kvardag.
  • Illness Management and Recovery (IMR). IMR er undervising der du individuelt eller i gruppe lærer å meistre utfordringar som kan melde seg ved psykisk sjukdom. Arbeid i grupper legg til rette for sosial trening og tilgang til andre sine erfaringar.
  • Kunst- og uttrykksterapi. Tilboda femner om både musikk- og bildeterapi. Dei tek utgangspunkt i dine eigne interessar og ressursar. Du kan jobbe individuelt eller i gruppe.
  • Individuell jobbstøtte (IPS). Ønsker du å kome i arbeid? Individuell jobbstøtte inneber at du får hjelp og oppfølging frå din eigen jobbspesialist; til å finne eit arbeid du kan trivast med og til å etablere i ein stabil, ordinær arbeidssituasjon.
  • Familiesamarbeid. Familiesamarbeid fremmar god kommunikasjon og bidreg til at dine pårørande får kunnskap om din situasjon og dine vanskar slik at dei blir ein ressurs i behandlingsarbeidet.
  • Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet bidreg til god helse generelt, og kan også vere ein god måte for å handtere symptom frå psykoselidinga.

Når bør du vurdere eit medikamentfritt forløp?

Det kan vere lurt å starte når du er i ein stabil situasjon. Det inneber at du har overskot og motivasjon til å møte symptom og utfordringar gjennom aktive meistringsstrategiar. Hugs at nedtrapping av antipsykotika alltid skal skje i samråd med behandlar. Om ein sluttar å ta medisinar brått og utan støtte, kan det gi uheldige og alvorlege verknadar.

Du tenkjer at dette er noko for meg - kva gjer du då?

Dersom du er til behandling ved Bjørgvin DPS, Kronstad DPS, Betanien DPS, Solli DPS, Øyane DPS eller Voss DPS skal du diskutere eit medisinfritt tilbod med behandlaren din.

Kontaktinformasjon til dei ulike DPSa

Om du ikkje er i behandling kan du be fastlegen din tilvise deg til eit av dei nemnde DPSa. Dei tilbyr alle medikamentfrie behandlingsforløp.