Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei fire diagnosane. Vår virksomhet omfattar formidling, fagutvikling, konsultasjon, veiledning, rådgjeving, forsking og undervisning.

RFM Helse Vest gir ikkje tilbod om pasientbehandling, men kan gje råd og informasjon om behandlingstilboda i regionen.

Les meir om Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

festningen berdenMeir om oss 

Det regionale fagmiljøet (RFM) skal støtte dei kliniske einingane som yter helsetenester til pasientane gjennom bidrag til kompetanseheving og tenesteutvikling. Vi skal sjå på pasienttilbodet i eit livsløpsperspektiv og bidra til gode overgangar mellom tenestenivå og teneste-einingar. Fagmiljøet kan støtte forsking og fagutvikling som bidreg til å styrke og utvikle tenestetilbodet til pasientane.

RFM Helse Vest skal legge vekt på å identifisere utfordringsområdar knytt til dei fire diagnosane og fortløpande ta stilling til kva satsingar det er trong for i regionen. Eit av dei tidlegare tyngdepunktområda for RFM er oppretthaldt i si opphavlege form og linjeorganisering i Helse Fonna. Dette tyngdepunktet sitt tema er «Psykiske lidingar og særleg utfordrande åtferd der det ligg føre autisme og utviklingshemming».

Les meir om autismetyngdepunktet i Helse Fonna (PDF)

Frå 1. 1. 2017 er RFM plassert organisatorisk i Helse Bergen på Kronstad DPS, som er en enhet innenfor Divisjon for psykisk helsevern. For å sikre god forankring i heile regionen har Helse Vest satt ned ei referansegruppe for RFM. Referansegruppa har to møtar i året og skal fungere som bindeledd mellom RFM, kliniske einingar med pasientansvar og dei respektive brukarorganisasjonane. For referansegruppa sitt mandat sjå link under.

RFM har og eit godt samarbeid med tilsvarande fagmiljø i dei andre Helseregionane samt dei nasjonale einingane med ansvar for dei fire diagnosane; Den nasjonale autismeenheten (AE) og Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK). Dette sikrar nasjonal kompetansedeling og at utfordringar som treng nasjonal innsats vert identifisert og løyst i fellesskap på tvers av helseregionane.

Mandat

Tilsette

Vår verksemd

Styrende dokumenter:

Kontakt

Telefon
Seksjonsleiar RFM Helse Vest Unni Sagstad tlf. 55956195 . Lege RFM Helse Vest Heike Eichele tlf. 55956193 (tilgjengelig mandag og tirsdager)
E-post
Kronstad DPS
Besøksadresse
Fjøsangerveien 36(Google maps)
5054 Bergen
Telefon
55956000 / 55975000
E-post

Bybane

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Parkering

​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.

Aktuelt

Diagnose

 • Tourettes syndrom

  Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av ufrivillige, raske, plutselige bevegelser og lyder som gjentar seg, kalt tics.

 • Narkolepsi

  Narkolepsi er en kronisk nevrologisk lidelse som rammer sentralnervesystemet og forstyrrer søvnmønsteret.

 • Autisme

  Autisme er en utviklingsforstyrrelse der de første symptomene vanligvis kommer i løpet av barnets tre første leveår. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter.

 • ADHD

  ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder og kjennetegnes ved betydelig grad av konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet.

Arrangement

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.