Strategi, organisasjon og leiing

Oppgåva vår er å gi føretaket sine leiarar bistand innafor området organisasjons- og leiarutvikling. Dette gjer vi for å setje enkeltindivid og organisasjonen i stand til betre å oppnå organisasjonen sine strategiar og målsetjingar i forhold til føretaket sin primæraktivitet.

Les meir om Strategi, organisasjon og leiing

Strategi, organisasjon og leiing

Organisasjonsutvikling omfattar planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid som bygger opp om Helse Bergen sine mål og strategiar. 

Vi tek på oss oppdrag som prosjektleiar/prosjektstøtte, prosessleiar eller rådgivar for ulike klinikkar og avdelingar i Helse Bergen. Vi har spisskompetanse innan prosjektmetodikk og endringsleiing. Våre oppdrag er blant anna innan strategiutvikling, forbetring av pasientflyt, utvikling av arbeidsprosesser, strukturendringar og omorganiseringar.    

Helse Bergen har ein langsiktig plan for leiarutvikling, og stiller høge krav til våre leiarar med tanke på kompetanse og eigenskapar. Vårt program for leiarutvikling inneheld kurs, skreddarsydde program og enkelttiltak som gjennomførast internt eller i samarbeid med eksterne leverandørar. 

Vi støttar også føretaket med rekruttering av leiarar. Våre konsulentar har lang erfaring frå leiarutvikling og leiarrekruttering, innan både privat og offentleg sektor. 

Vi er utdanna innan økonomi, organisasjon og leiing, samfunnsmedisin, samfunnsvitskap og organisasjonspsykologi, noko som gjer oss i stand til å levere gode tenester med kvalitet i prosess og resultat. 

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.
Fann du det du leita etter?