HELSENORGE

Traineeprogram for helsefagarbeidarar

Haukeland universitetssjukehus vil gjennom traineeordninga gje deg som helsefagarbeidar god breiddekompetanse og strukturert opplæring i kliniske oppgåver. Den varierte arbeidserfaringa gjer deg ei unik kunnskap innan fleire fagfelt, og eit solid fundament for å verte ein dyktig helsefagarbeidar i spesialisthelsetenesta.

Som traineehelsefagarbeidar vert du tilsett i 100% fast stilling i Helse Bergen og deltek på traineeprogrammet som strekk seg over to år. 2022 vert det første året med eit traineeprogram for helsefagarbeidarar, og du får no moglegheita til å vere ein del av det første kullet.

I traineeprogrammet skal du følgje eit fagleg program. Du vil få fellesopplæring og kurs når du startar, og fleire fagdagar og ​rettleiing undervegs i programmet. Fagdagane gjer deg mellom anna teoretisk og praktisk opplæring i ulike prosedyrar.

Traineeprogrammet er delt inn i tre arbeidsperiodar, kvar på 8 månader. Målet er at du skal få arbeidserfaring ved tre ulike fagområde. Etter at programmet er ferdig, har du framleis 100% fast stilling i Helse Bergen, og saman med deg finn vi kva for ei avdeling du skal tilhøyre. Det kan ​vere ei av dei du allereie har vore på, Bemanningssenteret eller ei anna avdeling.

Korleis verkar det i praksis?  
Som traineehelsefagarbeidar vil du følgje den ordinære opplæringa ved avdelinga du arbeider på, og få same oppfølging som vert gitt til nytilsette helsefagarbeidarar ved denne avdelinga. Traineestillingane går inn i den daglege drifta ved avdelinga og i deira arbeidsplanar. Vanlegvis vil det seie 3-delt turnus (vakter: dag, kveld og natt) samt helg- og høgtidsarbeid.

Her kan du sjå ein video om traineeprogrammet for sjukepleiarar - mykje vil vere likt for helsefagarbeidarane:
 ​
 ​

Korleis søkje stilling?

Søknadsfristen for 2022 er passert. Følg med for nye muligheter i 2023!

Du må lese utlysinga godt, og hugse å leggje ved all dokumentasjon som vert kravd.

Vi ser etter deg som: 

 • Har fagbrev og norsk autorisasjon som helsefagarbeidar ved oppstart i september
 • Gjerne har fått fagbrev nyleg
 • Er opptatt av både teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse
 • Likar utfordringar
 • Er fleksibel og tilpassingsdyktig
 • Er positiv og stolt av helsearbeidarfaget
 • Har engasjement for pasient- og pårørandearbeid
 • Er lærevillig, strukturert og opptatt av å fullføre oppgåver
 • Ønskjer breiddekunnskap og variert arbeidserfaring
 • Er motivert for å arbeide i sjukehus
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Toler godt uforutsigbarhet og endringar
 • Trivst både med å arbeide sjølvstendig og saman med andre 

Kva kan vi tilby deg?

 • Full,​ fast stilling - også etter traineeperioden på 2 år
 • Faglege utfordringar som gjer deg breiddekompetanse
 • Opplæringsprogram gjennom traineeperioden
 • Deltaking i rettleiingsgruppe​
 • Du vert ein del av eit kull med helsefagarbeidarar
 • Løn og vilkår etter gjeldande overeinskomst

Kontaktperson:

Mari Pedersen
Seksjonsleiar Trainee 


Fann du det du leita etter?