HELSENORGE

Personal- og organisasjons­avdelinga

Personal- og organisasjonsavdelinga er sjukehuset sitt samla fagmiljø for rådgiving og utviklingsstøtte innan HR-området. I sjukehuset er det den enkelte leiar som har ansvar for oppfølging av eigne medarbeidarar, og for å fatte nødvendige avgjersler knytt til tilsetting, oppfølging og endring. 

Medarbeidarane våre gir støtte til leiarane i deira utøving av leiarrollen i form av opplæring, leiarrådgiving, leiarutvikling, prosjektleiing og utvikling av rammeverk og rutinar.

Fann du det du leita etter?