Logopedtenesta

Vi tek i mot henvisingar frå alle avdelingar på sjukehusa som har vaksne pasientar med språk- og kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar og svelgevanskar som har oppstått etter sjukdom eller skade.
Les meir om Logopedtenesta

Logopedtenesta

Logopedtenesta er organisert under Nevroklinikken. Vi har om lag 10 stillingar og yter tenester til alle avdelingar på Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS).

Logopedtenesta skal sjå til at pasientar innan desse gruppene får ei optimal oppfølging for vanskane sine, og logopedane tek del i det tverrfaglege teamarbeidet rundt aktuelle pasientar.

 
Vi skal også bidra til at pasientane får eit godt rehabiliteringstilbod etter utskriving ved å formidla behov og rettar til ansvarlege instansar i kommunane.
Logopedtenesta yter tenester til alle avdelingar på Haukeland Universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

 
Vi tek i mot henvisingar frå alle avdelingar på sjukehusa som har vaksne pasientar med språk- og kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar og svelgevanskar som har oppstått etter sjukdom eller skade.

 

Kva gjer ein logoped?

Arbeidsoppgåver
 • Kartlegging og behandling/ opplæring av vaksne pasientar med behov for logopediske tenester etter sjukdom og/ eller skade
 • Vidaremelding til heimkommunen om behov for logopedisk hjelp etter utskriving
 • Bidra i det tverrfaglege samarbeidet
 • Informasjon og rettleiing til pårørande
 • Internundervisning om afasi og andre kognitive kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar og svelgevanskar
 • Overføring av kompetanse til 1.linjetenesta
 • Undervisning og praksisrettleiing for logopedstudentar

Logoped ved Haukeland Universitetssjukehus

Logopedtenesta har tre logopedar som held til i Gamle Hovudbygg og yter tenester til alle avdelingar ved Haukeland Universitetssjukehus. Dei fleste henvisingar kjem frå nevrologisk avdeling, post 2 som er sengepost for pasientar med akutt hjerneslag og generell nevrologi. 

 
Logopedtenesta har også ein fast, og ein deltidsstilling som er knytta til utreiing og oppfølging av stemmevanskar i samarbeid med ØNH-avdelinga. Logopedane har kontor i Portnerboligen.

 

Logoped ved Nordås AFMR

Logopedtenesta har tre logopedar som arbeider ved  Avdeling  for fysikalsk medisin og rehabilitering, post 1 og 2, Nordås.  

 
Logopedane tek del i tverrfaglege team.  Dei jobbar med kartlegging og opptrening av språk-og talevanskar, svelgevanskar, stemmevanskar og kommunikasjonsvanskar.

 
Logopedane jobbar ved sengepostar og i Rehabiliteringspoliklinikk.

 

Logoped ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus

Logopedtenesta har ein fast, og ein deltidsstilling ved Haralsdplass Diakonale sjukehus. Dei fleste henvisningar kjem frå geriatrisk post, slagpost og  Medisinsk dagpost, men logopedane yter også tenester til andre avdelingar der det er aktuelle pasientar. Logopedane held til i hovedbygg, 6. etasje. 

Kontaktinformasjon

Telefon
Avdelingssjef Randi Kaasa 55 97 41 79
måndag - fredag 08.30-15.00
Postadresse
Haukeland Universitetssjukehus
Logopedtenesta
Postboks 1400
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Dei vanligste funksjonsvanskane

 • Pragmatiske kommunikasjonsvanskar

  Pragmatiske kommunikasjonsvanskar er vanskar med å tolka og uttrykkja verbalt og nonverbalt språk.

 • Språkforstyrring

  Afasi kan definerast som språkforstyrring etter hjerneskade. Hjerneslag og andre sjukdomar og skader som rammar venstre hjernehalvdel fører ofte til afasi. Afasi inneber vanskar med både å bruka og å oppfatta språk, og vanskar med å lesa og skriva.

 • Språkforstyrring: Kan afasi behandlast?

  Alle som får språk- og talevanskar bør tilvisast logoped, som kan undersøkja kva slags språkskade det dreier seg om og kva det er å byggja på i behandlinga.

 • Språkforstyrring: Korleis kommunisere betre med ein afasiramma?

  Kva kan du gjera for å kommunisera betre med ein afasiramma?

 • Stemmevanskar

  Ein skil mellom organiske stemmevanskar, funksjonelle stemmevanskar, organisk-funksjonelle stemmevanskar og fonasteni (tidlegare kalla «prestesjuke»).

 • Svelgevanskar

  Dysfagi kan definerast som vanskar med å eta og drikka på grunn av nedsett funksjon i munn, svelg eller matrøyr. Dysfagi kan vera av forskjellig grad og art.

 • Taleapraksi

  Tale-og oralapraksi kan definerast som redusert evne til å utføra viljestyrte og målretta bevegelsar uten at det skuldast pareser eller koordinasjonsvanskar.

 • Talevanskar

  Dysartri kan definerast som talevanskar grunna svekking eller manglande koordinering av talemuskulatur.

Fann du det du leita etter?