Overvekt­poliklinikken

Vi tilbyr behandling til både vaksne og barn.

Les meir om Overvektpoliklinikken

Overvektpoliklinikken

Kriteria for å få behandling hos oss: 

 • Barn under 18 år med kroppsmasseindeks (KMI) over 35, eller KMI over 30 med tilleggssjukdom knytt til overvekt.
 • Vaksne over 18 år med KMI over 40, eller KMI over 35 med vektrelatert tilleggssjukdom (for eksempel diabetes, høgt blodtrykk, hjarte-karsjukdommar, belastningslidingar, søvnapné.

Desse kriteria er i tråd med Helsedirektoratet sin rettleiar.

Tilvising

Snakk med fastlegen din som kan tilvise deg til Poliklinikk for overvekt. Ansvarleg lege hos oss vurderer tilvisingar. Pasientar som fyller kriteria får innkalling til poliklinikken. For spørsmål om ventetid, kan du kontakte oss. 

Behandling for barn under 18 år

Du får snakke med lege før ei eventuell utrgreiing med barnepsykolog, ernæringsfysiolog, fysioterapeut og helsesøster her hos oss.

Saman vil vi gå gjennom kvardagen din, og hjelpe deg å finne fram til endringar som kan betre helsa di. Dette tar om lag ein dag.

Deretter lagar vi ein oppfølgingsavtale til deg. Denne avtalen går vi gjennom saman med deg og familien din neste gong vi møtest etter om lag to veker.

Mål for behandlinga:

 • Bidra til å normalisere vekt og betre helse ved endring av levevaner.
 • Auka kunnskap skal bidra til motivasjon, meistring og sjølvhjelp.
 • Auka fysisk aktivitet
 • Endre kosthaldsvaner

For dei fleste er det naudsynt med vidare oppfølging i kommunen anten hos helsesøster eller fastlegen din.
Foreldra dine vil også bli involverte under heile behandlinga.

Etter om lag eit halvt år blir du på ny innkalt til lege hos oss. Vi kan følgje deg opp i frå 2 til 5 år dersom det er nødvendig.

Behandling for vaksne over 18 år

Du får tilbod om ein dags informasjonskurs. Deretter får du individuelle konsultasjonar med helsesøster eller lege. Dei fleste får tilbod om eit livsstilskurs.

Etter tverrfagleg vurdering får du anbefalt vidare oppfølging. Den kan vere eit tilbod i regi kommunehelsetenesta, i eit rehabiliteringssenter eller du kan få tilbod om fedmekirurgi.

Mål for behandlinga:

 • Bidra til betre helse ved endring av levevaner og vektreduksjon
 • Auka kompetanse skal bidra til motivasjon, meistring og sjølvhjelp
 • Auka fysisk aktivitet
 • Endre kosthaldsvaner
 • Gi og motta støtte frå andre menneske i same situasjon

For å oppnå vektreduksjon er det nødvendig med redusert energiinntak og auka fysisk aktivitet. Det finst kun eit fåtal av legemiddel for behandling av fedme og desse krev tett oppfølging av lege.

Operasjon er siste utveg for å gå ned i vekt, og krev at du endrar både livsstil og matvaner. Berre då vil operasjon på sikt vere effektivt og du vil gå ned i vekt. Det kan vere fleire komplikasjonar knytta til ein fedmeoperasjon.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Du finn oss i Ulriksdal helsepark, 2. etg.

Logg inn for å endre time

Telefon
55 97 00 20
Kvardagar kl 09.00 - 14.00
Ulriksdal helsepark
Besøksadresse
Ulriksdal 2(Kart)
5021 Bergen

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Forberedelse første time

Barn
Fylle ut skjema på Check Ware.

Voksne
Ta blodprøver hos fastlege eller på Haukeland
Tenke gjennom kosthald/aktivitetsnivå
Tenke gjennom faktorar i livet ditt som kan hjelpe deg å nå ditt mål
Tenke gjennom kva for faktorar i livet ditt som er til hinder for å nå målet ditt.

Resepsjon

Vi deler resepsjon med kiropraktorklinikken, og vi ber om at alle besøkande tar kontakt i resepsjonen for registrering når dei kjem.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Videokonsultasjon via helsenorge.nohttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon via helsenorge.noVVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.no
Videokonsultasjon via Skype for Businesshttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-skype-for-businessVideokonsultasjon via Skype for BusinessVVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjon

Fann du det du leita etter?