Tuberkulose poliklinikk

Vi driv utgreiing av pasientar som kan vere smitta av tuberkulose. Tuberkulosepoliklinikken har ansvar for behandling og oppfølging av pasientar med tuberkulose og tek også del i arbeidet med smitteoppsporing rundt pasientar som har smitteførande tuberkulose.

Pasient og tuberkulosekoordinator. Foto
Pasient og tuberkulosekoordinator.
Les meir om Tuberkulose poliklinikk

Tuberkulose poliklinikk

Vi føretek utgreiing av pasientar som kan vere smitta av tuberkulose. Tuberkulosepoliklinikken har ansvar for behandling og oppfølging av pasientar med tuberkulose og deltar i arbeidet med smitteoppsporing rundt pasientar som har smitteførande tuberkulose.

I Norge blir det kvart år diagnostisert 300-400 nye tilfelle av tuberkulose. Rundt 85% av tilfella er innvandrarar frå land med høg førekomst av tuberkulose. Sjukdomen smittar ved luftsmitte. Smitteførande dråpar med bakteriar blir frigjort når ein person med tuberkulose i lungene hostar, snakkar eller ler. Personar som har vore i kontakt med ein smitteførande person over tid, vil stå i fare for å bli smitta. Tuberkulose i andre organ enn lungene blir ikkje rekna for å vere smitteførande. 

Sjukdomen tuberkulose er underlagt Smittevernlova med eigne forskrifter og rettleiing utarbeidd av Folkehelseinstituttet. Etter Tuberkuloseforskrift §3-1 har følgjande grupper plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøking:

  • Personar frå land med høg førekomst av tuberkulose, som skal opphalde seg meir enn tre månader i riket og som ikkje er unnateke frå krav om arbeids- eller opphaldsløyve,  flyktningar og asylsøkjarar.
  • Personar som kjem frå eller har opphalde seg i minst tre månader i land med høg førekomst av tuberkulose, og som skal tiltre i eller returnere til stilling i helse- og sosialtenesta, i lærarstillingar eller i andre stillingar knytt til barneomsorg.
  • Andre personar som det er medisinsk mistanke om at er eller har vore i risiko for å bli smitta av tuberkulose.

Har du symptom som langvarig hoste (meir enn 3 veker), feber, nattsvette, slapphet/sjukdomsfølelse, vekttap og hovne lymfeknutar på halsen, og har hatt nærkontaktar med tuberkulose bør du ta kontakt med  fastlegen din for vidare utgreiing.

Primærundersøkinga blir utført av smittevernlege i kommunen. Tuberkulosepoliklinikken utfører vidare utgreiing ved symptom eller funn ved primærundersøkinga.

Utgreiing omfattar legeundersøking, røntgen av lungene, blodprøve (IGRA-test) og ei hosteprøve (indusert sputum).

Personar som er smitta av tuberkulose utan å ha utvikla sjukdom, seier vi har latent tuberkulose. Desse personane kan ikkje smitte andre. Det finnast likevel ein risiko for at tuberkulosebakteriane kan bli reaktiverte og føre til sjukdom på eit seinare tidspunkt. Dersom smittetidspunkt er nært i tid, ved svekka immunforsvar eller dersom andre risikofaktorar for utvikling av tuberkulose blir påvist, kan det vere aktuelt å tilby førebyggande behandling for latent tuberkulose.

Personar med aktiv tuberkulose får medisinsk behandling og oppfølging hos spesialist ved Haukeland universitetssjukehus.

Tuberkuloserettleiarar

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Lungepoliklinikk, etasje U i Sentralblokka (inngang vest) på Haukeland.

Telefon
Tuberkulosepoliklinikken 55 97 40 50
Tuberkulosekoordinator 55 97 40 74 / 95 89 05 20
måndag - fredag 08.00 - 15.30
E-post
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?