HELSENORGE

Lungerehabilitering

Lungerehabilitering er eit kurstilbod for deg som har kronisk obstruktiv lungesjukdom (kols). Du kan delta uavhengig av stadium av sjukdommen eller alder. Målet med kurset er å auke kunnskapen om kols slik at ein kan meistre kvardagen og leve best mogeleg med sjukdommen. Deltaking for personar med andre kroniske lungesjukdommar vert vurdert individuelt.
Fann du det du leita etter?